X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27374

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE PODSTAWOWE:

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Marta Łempa
Stanowisko: nauczyciel przedszkola
Posiadane kwalifikacje:
- studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim,
kierunek: pedagogika,
specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
- studia licencjackie na Uniwersytecie Rzeszowskim,
kierunek: pedagogika,
specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne nr 19 w Rzeszowie
Dyrektor placówki: mgr Małgorzata Samołyk
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Joanna Zaborowska
Czas trwania stażu: 01.09.2014 - 31.05.2015

II. CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE STAŻU:
1. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
a) uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie ich,
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki
b) poza placówką
c) samokształcenie
6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenie sobie z nimi.
7. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
8. Pogłębianie kontaktów z rodzicami.

IV. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

V. PLAN DZIAŁANIA:

§ 6 ust. 2 pkt 1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
4. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
8.Przygotowanie projektu sprawozdania

FORMY REALIZACJI
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN
- gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie
-zawarcie kontraktu i określenie formy współpracy,
- systematyczne ustalanie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników i konspektów
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
- analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i placu zabaw
- praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości podczas pracy
- uczestnictwo w kursie BHP
- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju zawodowego

SPOSÓB DOKUMENTACJI
- plan rozwoju zawodowego
- spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
-kontrakt z opiekunem stażu
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- świadectwo ukończenia kursu BHP
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, zdjęcia itp.
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

TERMIN REALIZACJI
od września 2014r. do czerwca 2015r.

§ 6 ust. 2 pkt 2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

ZADANIA
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy
2. Zapoznanie z prawidłowym konstruowaniem scenariuszy zajęć
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
4. Współpraca z logopedą
5. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
6. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
7. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu
8. Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia
9. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami

FORMY REALIZACJI
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania Przedszkolnego
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach
- rozmowa z logopedą współpracującym z przedszkolem
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia
-konstruowanie tekstów,
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych i imprez okolicznościowych
- wykonywanie wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych
- przygotowywanie dekoracji
- hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie

SPOSÓB DOKUMENTACJI
- plan pracy zatwierdzony do realizacji
- zgromadzone scenariusze
- zaświadczenia o ukończonych kursach
- potwierdzenie od logopedy
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
- recenzje przeczytanych książek, artykułów
- bibliografia
- fotografie
- harmonogram i tematyka form doskonalenia
- portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola

TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3.
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci.

ZADANIA
1. Współpraca z rodzicami
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
3. Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych, udział w akcjach, np. „Góra grosza”

FORMA REALIZACJI
- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
- spotkania okolicznościowe
- zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
- pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
- udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów

SPOSÓB DOKUMENTACJI
- plan współpracy z rodzicami
- notatki
- arkusze obserwacji
- bibliografia
- potwierdzenie nauczyciela współpracującego
- zdjęcia

TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

FORMY REALIZACJI
-przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia
- obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia

SPOSÓB DOKUMENTACJI
- scenariusze zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji

TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

Rzeszów, ..............................

Plan został opracowany na podstawie dostępnych w Internecie przykładowych wzorów niniejszego dokumentu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.