X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27312
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Kamila Babińska
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Odrach
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012 r.
Planowana data zakończenia stażu: 02.06.2015 r.
Opiekun stażu: mgr Sylwia Migowska
Dyrektor placówki: mgr Dorota Sabiniarz
Posiadane wykształcenie: wyższe w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej
z logopedią

A. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

B. Cele szczegółowe:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
- Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Wstępna ocena własnych umiejętności i możliwości.
- Konsultacje z Dyrektorem w zakresie sfery rozwoju zawodowego.
- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Organizowanie i planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej.
- Ocena skuteczności działań dydaktyczno – wychowawczych.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Współpraca z innymi placówkami oświatowymi.
- Współpraca z placówkami kulturalnymi.
- Podejmowanie działań uwzględniających współczesne problemy społeczne.

3. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej.
- Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy indywidualnej z dziećmi.
- Uzyskiwanie informacji i pomocy dydaktycznych z Internetu.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
- Gromadzenie literatury z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej.
- Wykorzystywanie zdobytych wiadomości w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej.
- Poszerzanie wiadomości i umiejętności o wybrane zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi.
- Uczestniczenie w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
- Przypomnienie przepisów dotyczących systemu oświaty.
- Przypomnienie przepisów dotyczących realizacji zadań szkoły.
- Doskonalenie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty.

§ 7, ust. 2. pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami).
VIII / IX 2012 r.
• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram).
IX 2012 r.
cały okres stażu
• kontrakt
• harmonogram obserwacji

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Omawianie obserwowanych zajęć.
cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
• konsultacje, rozmowy z opiekunem stażu

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Omawianie przeprowadzonych zajęć w celu doskonalenia umiejętności (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza).

cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych, WDN i innych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
• Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej).
• Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji szkolnej.
• Pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej przez zapoznanie się z pozycjami książkowymi, ukazującymi się na rynku wydawniczym.
• Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie „Diagnozy i terapii pedagogicznej”.

cały okres stażu

XI 2012 r.
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie dyrektora szkoły
• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
• Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Tworzenie dekoracji, materiałów i zaplecza pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy.

na bieżąco w okresie całego stażu

• notatki bibliograficzne,
• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy, pomocy
wykorzystywanych w czasie zajęć

7.
Planowanie i organizowa-nie pracy.
• Opracowywanie rocznych planów pracy.
• Wpisy w dziennikach zajęć.
• Sprawozdania z przebiegu pracy.
na bieżąco w okresie całego stażu

• plany pracy
• dzienniki zajęć
• sprawozdania z pracy w wersji elektronicznej i drukowanej

8.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
• Organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych w szkole.
• Udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, muzycznych.
• Dokumentowanie dorobku kulturalnego szkoły.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i dekoracji do sal szkolnych.

cały okres stażu
• potwierdzenie dyrektora szkoły
• dyplomy za udział w konkursach

9.
Wstępna ocena własnych umiejętności i możliwości.
• Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Skompletowanie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, ukończone kursy, osiągnięcia.

IX 2012 r.
• zebrane dokumenty

10.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, itp.)
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
cały okres stażu
VI 2015 r.

VI 2015 r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją

§ 7, ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie środowiska dzieci i współpraca z rodzicami.
• Poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów.
• Zbieranie informacji dotyczących wychowanków.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Włączanie rodziców do współorganizowania uroczystości szkolnych.
• Opracowywanie referatów na spotkania z rodzicami.

cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja
• referaty
• potwierdzenie dyrektora szkoły

2.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Domem Kultury, Komendą Policji, Strażą Miejską, Ochotniczą Strażą Pożarną.

cały okres stażu (według potrzeb)
• potwierdzenia

3.
Prowadzenie działalności związanej z promocją szkoły.

• Publikowanie artykułów na lokalnej stronie internetowej www.wizjalokalna.pl.

w okresie stażu
• publikacje

4.
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych dla dzieci.

• Wyjścia do lasu, spacery po najbliższej okolicy.
• Wyjazdy do kina, teatru, itp.
w okresie stażu
• wpisy do ewidencji wyjść,
• karty wycieczek

5.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
• Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce.
• Bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, współpraca z trójką klasową).

cały okres stażu
(według potrzeb)

• program profilaktyczny i wychowawczy szkoły
• scenariusze zajęć
• notatki własne
• zapisy w dzienniku

§ 7, ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej
i informacyjnej.
• Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
• Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, sprawdzianów) na komputerze.
• Opracowywanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału).
• Przygotowywanie dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń, podziękowań.
• Przygotowywanie notatek z apeli i uroczystości szkolnych.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Wykorzystywanie edukacyjnych programów multimedialnych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.

systematycznie

• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• potwierdzenia

2.

Aktualizacja strony internetowej.

• Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej artykułów i zdjęć.

systematycznie

• strona www.spodry.pl

3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.
• Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl i innych.

systematycznie

• wydruki
• notatki

§ 7, ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.

cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.
Aktywna praca nad samokształceniem.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, pozycji książkowych i czasopism.
• Współpraca z innymi nauczycielami.
• Wymiana spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań WDN.

w okresie stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu

3.
Realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Współpraca z rodzicami.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych. Integrowanie grupy.
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP.

cały okres stażu (w wyniku zaistniałej potrzeby)
• potwierdzenia
• dokumentacja podjętych działań
• dokumentacja do PPP

§ 7, ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedura awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, bieżąca analiza rozporządzeń MEN).
• Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki, Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia.


systematycznie
• potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
• notatki
• dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• Udział w radach pedagogicznych oraz opracowywanie i modyfikowanie różnych dokumentów wewnątrzszkolnych.
• Dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie).

cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty

Plan rozwoju zawodowego opracowała:
_____________________________________

Kamila Babińska

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
data i podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.