X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27311
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO – NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.12

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.(z późniejszymi zmianami)
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli.

§ 8ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i wykorzystywanie jej
w pracy z dziećmi:
- uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego – warsztatach, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych;
- indywidualne studiowanie literatury pedagogicznej, korzystanie ze stron internetowych o tematyce edukacyjnej.
2. Obserwacja i analiza możliwości dzieci:
- opracowanie zestawu ćwiczeń dla dzieci mających trudności z osiągnięciem różnych umiejętności;
- przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach.
3. Współpraca z rodzicami:
- prowadzenie otwartych zajęć integracyjnych dla dzieci
3-letnich i ich rodziców;
- indywidualne spotkania w miarę potrzeb;
- przekazywanie informacji dotyczących dzieci w grupie;
- włączanie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola – czytanie bajek przez rodziców, zorganizowanie konkursu dla rodzin, prezentacje wykonywanych przez rodziców zawodów;
- angażowanie rodziców w organizację i aktywne uczestniczenie w imprezach;
- pedagogizacja rodziców:
- prelekcja („BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”),
- spotkania integracyjne.

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy - opracowywanie dokumentów, scenariuszy, pomocy dydaktycznych, ogłoszeń i zaproszeń dla rodziców z wykorzystaniem techniki komputerowej.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji (serwisy edukacyjne).
3. Praca na rzecz grupy przedszkolnej - prowadzenie elektronicznej kroniki grupy przedszkolnej, wykonanie prezentacji multimedialnej dla dzieci kończących edukację przedszkolną.
4. Poszerzanie wiedzy informatycznej - ukończenie kursu z zakresu informatyki
5. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy:
- prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, opracowywanie scenariuszy zajęć;
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli – dzielenie się doświadczeniem;
2. Pełnienie funkcji opiekuna studentów odbywających praktyki:
- prowadzenie zajęć, sprawdzanie scenariuszy zajęć, pomoc przy organizacji pracy (zgodnie z regulaminem praktyk)
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
4. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami.
4. Opublikowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą w Internecie - na portalach edukacyjnych (np. Plan Rozwoju Zawodowego, scenariusze imprez itp.).

§ 8 ust. 2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie Programu „Mogę wiedzieć więcej” zajęć wyrównawczych dla dzieci pięcioletnich.
2. Opracowanie i wdrożenie Programu dla dzieci uzdolnionych matematycznie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Współtworzenie strony internetowej przedszkola.
2. Organizowanie konkursów i organizacja wystaw.
3. Realizowanie programów: „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”
i „AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”.
4. Udział w projektach i akcjach
(np. „Sprzątanie Świata”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra Grosza” itp.).

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji społecznych:
- spotkanie z policjantem;
- wycieczka do Straży Pożarnej;
- współpraca ze Służbą Zdrowia – pogadanki dla dzieci i rodziców, spotkanie z pielęgniarką, ratownikiem w przedszkolu;
- współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 12 w Białymstoku
3. Młodzieżowy Dom Kultury
- udział wychowanków w konkursach.
4. Udział w akcjach charytatywnych:
- „Góra grosza”
- zbiórka nakrętek
- zbiórka książek, zabawek.

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Analiza dwóch wybranych problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych zaistniałych w trakcie trwania stażu
a. Dziecko nieśmiałe w przedszkolu.
b. Dziecko z autyzmem w grupie przedszkolnej.

Powyższy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.