X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27319
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy: Agnieszka Żukowicz
Opiekun stażu: Beata Matlęga
Czas trwania stażu: 1.09.2012-31.05.2015
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w
Sianowie
Wymaganie §7 ust.2, pkt 1: umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;

Zadania podejmowane w okresie stażu
Udział w pracach organów szkoły
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, zespołach przedmiotowych, zespołach zadaniowych, w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy
Współpraca z opiekunem stażu

Formy realizacji
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- doskonalenie współpracy z gronem pedagogicznym
- modyfikacja szkolnego WDN
- uczestniczenie w zespole związanym z udzielaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej jako wychowawca i jako logopeda (X-XI 2012; Rok szkolny 2012-2015)
- tworzenie i współtworzenie narzędzi ewaluacji
- podjęcie studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej
- udział w kursach organizowanych przez CEN w Koszalinie
m.in.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Przygotowanie do pracy z tablicą interaktywną
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do pracy nauczyciela
Praca z dzieckiem zdolnym
- tworzenie: karty pracy, testów, gier dydaktycznych z uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się
- przygotowanie uczniów do konkursów i imprez
(konkurs recytatorski, konkurs ortograficzny dla klas III, konkurs dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym, konkurs czytelniczy, Kangur)
- organizowanie szkolnych i klasowych konkursów
Mistrz pięknego czytania, Konkurs ortograficzny, Konkurs- Czy znasz tę baśń?, Konkurs ekologiczny, Matematyczny Mistrz, Konkursy plastyczne
- współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych (Dzień Strażaka)
- stosowanie nowoczesnych metod pracy, wykorzystanie multimediów,

- analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych w klasie III
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Obserwacja, konsultacje, omówienie scenariusza zajęć, analiza przebiegu zajęć.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

Wymaganie §7 ust.2, pkt 2: umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Zadania podejmowane w okresie stażu
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z szkolnym programem wychowawczym
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
Pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych, rozbitych,
biednych, problematyka środowiska lokalnego: bezrobocie, eurosieroctwo, alkoholizm, brak aspiracji edukacyjnych
Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy
Uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych

Formy realizacji
- realizacja poszczególnych tematów i zagadnień zgodnie z kręgami tematycznymi zawartymi w programie wychowawczym
- rozpoznawanie na bieżąco potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce:
prowadzenie zajęć wyrównawczych,
prowadzenie zajęć logopedycznych
- bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne,
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, zebrania
- uczestniczenie w posiedzeniach Rady Klasowej Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych
-współpraca z pedagogiem szkolnym
- organizowanie spotkań z pielęgniarką, pedagogiem bądź innymi osobami wg potrzeb
- organizacja warsztatów tematycznych, lekcji otwartych
- indywidualizacja nauczania (użycie różnorodnych metod nauczania)
- opracowanie zajęć na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym
- przygotowanie zajęć pozwalających uczniom odnaleźć się dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska; organizacja wyjazdów i wycieczek w takie miejsca
- organizowanie wycieczek do kin, teatrów
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina).
-indywidualne rozmowy z uczniem.
- analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
- organizowanie imprez klasowych (np. andrzejki, mikołajki, wigilia klasowa, walentynki, dzień kobiet, dzień rodziny)
- pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
- współorganizowanie dyskotek szkolnych
- współorganizowanie konkursów szkolnych.
- udział w różnego rodzaju akcjach prowadzonych na terenie szkoły (np. ekologicznych, społecznych)
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej,
- wdrażanie nowatorskich form pracy (praca metodami aktywizującymi, logorytmika)
- organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)
- organizacja zbiórki zużytych baterii w klasach I-III
- realizacja elementów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień i stresu.

Wymaganie §7 ust.2, pkt 3: umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania podejmowane w okresie stażu
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu
Publikacje w Internecie.
Komunikowanie się z wydawnictwami, organizatorami
konkursów, innymi nauczycielami, rodzicami
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej

Formy realizacji
- prowadzenie dziennika elektronicznego
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji i przygotowywanie niezbędnych dokumentów
- korzystanie z programów: Wesoła Szkoła, Multimedialny świat Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, Lizaki, Gra w kolory
- tworzenie pomocy dydaktycznych
- projektowanie dyplomów zaproszeń
-wykorzystanie stron edukacyjnych np. zyraffa.pl
- wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
- współpraca z wydawnictwem MAC
- wykorzystanie poczty i dziennika do komunikowania się z nauczycielami i rodzicami
- wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania
- przygotowanie lekcji przy użyciu tablicy interaktywnej
- udział w projekcie Cyfrowa szkoła
- uczestnictwo w kursie e-learningowych

Wymaganie §7 ust.2, pkt 4: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania podejmowane w okresie stażu
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i logopedii.
Formy realizacji
- rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- współpraca z rodzicami
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
- wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami
- wyrównywanie braków edukacyjnych
- utrzymanie dyscypliny na zajęciach (stosowanie nagród i kar)
- pedagogizacja rodziców
- konsultacje i rozmowy z opiekunem stażu
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
- udział w szkoleniu tematycznym

Wymaganie §7 ust.2, pkt 5: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania podejmowane w okresie stażu
Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść,
Posługiwanie się przepisami o pomocy psychologicznej w szkole
Formy realizacji
- samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN oraz na podstawie lektury czasopism oświatowych
- analiza przepisów prawa oświatowego
- zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
- znajomość zasad alarmu i drogi ewakuacyjnej
- udział w komisji (podczas sprawdzianu kl. VI)
- znajomość i aktualizacja wiedzy na temat przepisów bhp
- wypełnianie stosownych dokumentów
- znajomość właściwego rozporządzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.