X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27254
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 UST. 2 PKT 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9E UST. 1-3 KARTY NAUCZYCIELA - UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ODPOWIEDNIO NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZWIĄZKU Z ZAJMOWANYM STANOWISKIEM LUB PEŁNIONĄ FUNKCJĄ.

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
• Notatki.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Sprawozdanie.
• Wniosek.

2.

Uczestnictwo w pracach organów szkoły.

• Udział w np. komisji wychowawczej, zespole ewaluacyjnym, zespole językowym
• Notatki.
Okres stażu

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach kształcenia.

• Udział w konferencjach metodycznych.
• Samokształcenie i samodoskonalenie- Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach.
• Aktywny udział w Radach Pedagogicznych
• Poszerzenie bazy dydaktycznej pracowni językowej.
• Zaświadczenia.
• Notatki.
Okres stażu

§ 8 UST.2 PKT 2

WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

• Zajęcia dydaktyczne dla uczniów w pracowni informatycznej oraz korzystanie z tablicy interaktywnej
• opracowywanie dyplomów i wyróżnień.
• Opracowywanie zestawów testów i innych materiałów dydaktycznych

• Wpisy w dziennikach lekcyjnych.
• Notatki.
Okres stażu

2.
Stosowanie i wykorzystanie internetu w życiu codziennym i pracy.
• Elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami germanistami
• Wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych.
• Informacje o terminach szkoleń.
• Pozyskiwanie informacji ze stron DODN , MEN,kuratorium

• Notatki.
Okres stażu

3.

Dokumentacja własnej pracy.
• Pisanie sprawozdań (raz w roku szkolnym), notatki,rozkłady nauczania materiału z dostosowaniem do specyfiki klasy oraz zaleceń PPP- indywidualizacja nauczania
• Dokumentacja.
Okres stażu

§ 8 UST.2 PKT 3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

• Prowadzenie lekcji otwartych.
• Udział w szkoleniach DODN i dzielenie się własnymi doświadczeniami z nauczycielami.
• Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć.
• Konspekt lekcji.
• Notatki.
• Zaświadczenia.

Okres stażu

2.
Dzielenie się wiedzą w ramach prac zespołu przedmiotowego.

• Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów w ramach prac zespołu przedmiotowego języków obcych.
• Wymiana doświadczeń.
• Notatki.
Okres stażu

3.
Przygotowanie zestawów testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów szkoły.
Przygotowanie zestawów materiałów przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.

• Opracowanie testów sprawdzających wiedzę uczniów
• Opracowanie zestawów ćwiczeń językowych w słuchaniu obcojęzycznego tekstu, mówieniu ( np. opracowanie zestawu krótkich dyktand utrwalających pisownię np. rzeczowników w języku niemieckim
• Udostępnianie własnych materiałów.
• Notatki.
Okres stażu

§ 8 UST.2 PKT 4A

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.

1.
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy przewidzianych programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły i planem wychowawczym klasy.

• Kontakty z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi danej klasie
• Rozmowy z wychowankami, rodzicami/ opiekunami prawnymi.
• Obserwacja uczniów na terenie klasy i szkoły.
• Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

• Notatki.
• Dziennik zajęć.
Okres stażu

2.

Opracowanie i wdrożenie do realizacji własnego programu koła języka niemieckiego realizowanego na zajęciach dodatkowych

• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
• Opracowanie programu.
• Ewaluacja programu.
• Program.
• Dziennik zajęć.
Okres stażu.

§ 8 UST.2 PKT 4C

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
1.
Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę zainteresowanych uczniów.

• Zajęcia dla uczniów.
• Notatki.
• Dziennik zajęć.
Okres stażu.

2.
Organizacja wycieczek szkolnych, wyjść na organizowane imprezy kulturalne
• Organizacja wycieczek szkolnych:
- wycieczka turystyczno-krajoznawczych
• Organizacja wyjść do kina / teatru.
• Przeprowadzanie różnorodnych akcji.
• Notatki.
Okres stażu.

3. Otoczenie opieką ucznia zdolnego.
• Umożliwienie udziału w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych.
• Przygotowanie uczniów do konkursów.
• Organizacja konkursów
• Nawiązanie kontaktu z młodzieżą niemiecką

§ 8 UST.2 PKT 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.

• Identyfikacja problemu.
• Analiza zjawiska.
• Wyciągnięcie wniosków.
• Opracowanie pisemne.
• Notatki.
Okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.