X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27249
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Agnieszka Pawełkiewicz
nauczyciel bibliotekarz / wychowawca świetlicy
w Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Zadania organizacyjne

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. 1. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
2 Założenie teczki tematycznej „Awans zawodowy”
3. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
4. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego IX 2012 r.

Okres stażu.

IX 2012 r.
2. Poznanie i analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. 1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów, planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, itp. Okres stażu.
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. 1. Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy.
2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizacje planu: zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, scenariusze zajęć, itp. Okres stażu.
4. Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 1.Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu.

Zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.
1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
2. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
3. Udział w warsztatach metodycznych
Okres stażu
2. Wzbogacenie form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące 1. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym na zajęciach Koła Języka Francuskiego Okres stażu
3. Inne działania wpływające na uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, mające na celu podniesienie jakości pracy w szkole 1. Praca z uczniem zdolnym przygotowującym się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka francuskiego
2. Prowadzenie Koła Języka Francuskiego dla uczniów zainteresowanych językiem francuskim
3. Pomoc w przygotowaniu językowym uczniów do udziału w muzycznych konkursach piosenki obcojęzycznych Okres stażu
4. Różne formy promocji szkoły w środowisku 1. Udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych
2. Udział w organizacji Drzwi Otwartych Szkoły Okres stażu
5.Upowszechnienie edukacji globalnej w szkole 1. Ukończenie 50 - godzinnego szkolenia blended learning „Globalizacja a edukacja globalna w szkole”
2. Prowadzenie z uczniami różnych zajęć praktycznych dotyczących edukacji globalnej
3. Wdrażanie edukacji globalnej w realizacji szkolnych projektów edukacyjnych Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych 1. Wykorzystanie programów komputerowych do wykonania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy, własnych programów oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły Okres stażu
2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji świetlicy i biblioteki 1. Opracowywanie planów pracy i harmonogramów zajęć, regulaminów oraz innych niezbędnych dokumentów Okres stażu
3. Stosowanie Internetu w pracy z uczniami 1. Wykorzystywanie materiałów umieszczanych na stronach internetowych w celu urozmaicenia zajęć świetlicowych i Koła Języka Francuskiego Okres stażu
4. Publikacja w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego 1. Umieszczenie artykułu w zasobach Internetu
Internetu Okres stażu
5. Wykorzystanie komputera i Internetu w szkoleniu e-learningowym 1. Ukończenie 50 – godzinnego
szkolenia z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetowych 1 semestr roku szkolnego 2013/2013

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami 1. Wygłoszenie referatu na Radzie Pedagogicznej na temat polskich śladów w Paryżu
2. Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej i Internecie
3. Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli odbywających staż Rok szkolny 2012/2013

Okres stażu

Według potrzeb
2.Przeprowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich 1. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć Okres stażu
3. Publikacje 1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie Okres stażu
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów 1. Współpraca w przygotowaniu konkursów i imprez szkolnych Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego biblioteki szkolnej 1. Opracowanie programu Rok szkolny 2013/2013
2. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu Koła Języka francuskiego 1. Opracowanie programu i planu pracy 10.2012 r.

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej;

Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1.Ukończenie kursu na Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 1.Pełnienie funkcji egzaminatora OKE
2013 / 2014 r.

§ 8 ust.2 pkt.4 c
Poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Popularyzacja języka francuskiego w gimnazjum 1. Organizacja Tygodnia Europejskiego Okres stażu
2. Współpraca z Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Wieluniu, Towarzystwem Przyjaciół Wielunia, Wieluńskim Domem Kultury

1. Udział w imprezach kulturalnych proponowanych przez Muzeum, udział w spotkaniach autorskich, pozyskiwanie regionaliów Okres stażu
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym 1. Spotkania i rozmowy z pedagogiem Okres stażu
4.Promocja szkoły 1. Współpraca w przygotowaniu Dni Otwartych Gimnazjum nr 1, udział w spotkaniach z uczniami szkół podstawowych Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Współpraca z wydawnictwami i księgarniami 1. Pozyskiwanie książek, broszur, płyt DVD do biblioteki Okres stażu
2. Współpraca z Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Wieluniu, Towarzystwem Przyjaciół Wielunia, Wieluńskim Domem Kultury 1. Udział w imprezach kulturalnych proponowanych przez Muzeum, udział w spotkaniach autorskich, pozyskiwanie regionaliów Okres stażu
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym 1. Spotkania i rozmowy z pedagogiem Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych 1. Opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych Okres stażu

Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.