X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27258
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Lp. ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI DOWÓD REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego oraz publikacji (np. w Internecie) dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (ustawy, rozporządzenia) Rejestr i notatki z przeanalizowanych przepisów:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz .U. 2013 nr.0 poz. 393)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr. 256, poz. 329,
z późn, zm.)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Zestawienie przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji przedszkolnej - bibliografia literatury pedagogicznej
IX. 2014 r.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Opracowanie i złożenie do zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego. Ustalenie zasad wzajemnej współpracy: określenie obowiązków stażysty, a także obowiązków opiekuna stażu. Omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego Poprawnie opracowany Plan Rozwoju Zawodowego. Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy stażystą a opiekunem stażu – kontrakt, harmonogram spotkań IX 2014 r.
§ 6 ust.2 pkt. 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny Potwierdzenie opiekuna stażu. Przestrzeganie przepisów regulujących pracę szkoły IX – X 2014r.
4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
w szkole Zapoznanie z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dzienników specjalistycznych, protokoły Rad Pedagogicznych Przestrzeganie obowiązujących zasad prowadzenia dokumentacji IX 2014 r.
5. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu Analiza dokumentacji przedszkola – Statutu Przedszkola, Koncepcji Pracy Przedszkola. Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i placu zabaw. Praktyczne zastosowanie zasad podczas pracy. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu Okres stażu
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przygotowanie scenariuszy zajęć Prowadzenie zapisów w dzienniku Okres stażu
7. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz wybranego do realizacji programu Zapoznanie się z obszarami i celami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Analiza programu Razem w przedszkolu Zapis w dokumentacji stażu IX 2014 r.
8. Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego tj. świadectw, zaświadczeń, programów, konspektów, zdjęć, scenariuszy zajęć etc. Teczka stażysty Okres stażu
9. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łomazach Opis przebiegu oraz stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego z uwzględnieniem zmian i modyfikacji planu Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego VI 2015 r.
§ 6 ust.2 pkt.2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
10. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe Samokształcenie zapoznanie z nowościami wydawniczymi. Studiowanie pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych z potrzebami własnymi oraz przedszkola

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego Spis literatury metodyczno – pedagogicznej – dziennik lektur

Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów

Zaświadczenie o podjęciu studiów Okres stażu

Okres stażu

X 2014 r.
11. Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć. Analiza i ocena przeprowadzonych zajęć pod względem ich mocnych i słabych stron Scenariusz zajęć Okres stażu
12. Prowadzenie zajęć Przygotowanie scenariuszy zajęć. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania – wykorzystanie na zajęciach metod aktywizujących, audiowizualnych. Przygotowanie wystaw prac tworzonych przez dzieci podczas zajęć.

Nawiązanie stałej współpracy ze specjalistami Zespołu Szkół w Łomazach – pedagogiem, psychologiem, pedagogami specjalnymi, logopedą Scenariusze zajęć. Prezentacja na temat metod aktywizujących. Fotografie prac wykonanych przez dzieci XI 2014
13. Udział i pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek Włączanie się do organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek. Udział w wyżej wymienionych działaniach Fotografie, potwierdzenia Okres stażu
14. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu Przygotowanie dekoracji w różnych częściach przedszkola Fotografie Okres stażu
15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii informacyjnej i komputerowej Wykorzystanie w pracy pedagogicznej programów komputerowych, multimedialnych i Internetu tj. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, internetowe gry edukacyjne

Tworzenie i opracowywanie dokumentacji

Utworzenie dokumentacji stażu w wersji elektronicznej Rejestr pozycji

Scenariusze zajęć, karty pracy dla dzieci, pomoce dydaktyczne


Plan Rozwoju Zawodowego
Teczka stażysty Okres stażu

16. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia Uczestnictwo w szkoleniach Rady Pedagogicznej Lista obecności na Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół w Łomazach Okres stażu
17. Zadania wynikające z realizacji planu pracy wychowawczo – dydaktycznej szkoły Członek zespołu do spraw ewaluacji programów wychowawczego i profilaktycznego

Współorganizowanie konkursu logopedycznego „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”

Współorganizowanie uroczystości „Dzień integracji”

Organizowanie w ramach zajęć rozwijających konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”

Współorganizowanie uroczystości „Dzień Misia – nauczyciele – dzieciom

Współorganizowanie Turnieju wiedzy i umiejętności „Bezpieczny przedszkolak”

Scenariusz
Regulamin konkursu
Zdjęcia

Scenariusz
Zdjęcia

Program zajęć rozwijających.
Regulamin konkursu
Zdjęcia

Scenariusz
Zdjęcia

Scenariusz
Zdjęcia Okres stażu
18. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Udostępnienie zainteresowanym nauczycielom scenariuszy zajęć.
Opracowanie referatów nt.: „Gry i zabawy dydaktyczne”, „Rodzina jako czynnik rozwoju kompetencji komunikacyjnych dzieci”, „Techniki mediacyjne”, „Wsparcie socjopedagogiczne z niepełnosprawnością w szkole publicznej” Scenariusze

Protokoły w dokumentacji zespołów wychowawczych
Płyta CD w zasobach biblioteki szkolnej Okres stażu

Okres stażu – zgodnie z harmonogram ha pracy zespołów
19. Wykonywanie czynności dodatkowych Systematyczne dbanie o wystrój sal – w zależności od pory roku/ świąt okolicznościowych Zdjęcia Okres stażu
§ 6 ust.2 pkt. 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
20. Gromadzenie informacji o dziecku Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców. Karty informacyjne dotyczące wychowanków. Rozmowy informacyjne z rodzicami Dokumentacja wewnętrzna grupy
Notatki własne Okres stażu
21. Współpraca z rodzicami Angażowanie rodziców w życie grupy i całego przedszkola. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami Fotografie
Rejestr spotkań z rodzicami Okres stażu

22. Współpraca z instytucjami – poznanie sytuacji środowiskowej uczniów objętych zajęciami specjalistycznymi Pozyskiwanie informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach Notatka własna
Zaświadczenie z GOPS X 2014 r.

23. Pogłębianie wiedzy w zakresie zadań wychowawczych Obserwacja dzieci. Udział w kursach/ warsztatach dotyczących problemów rozwojowych dziecka Karty obserwacji
Zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt.4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
24. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych zajęć Opracowanie harmonogramu obserwowanych zajęć Harmonogram IX 2014 r.
25. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja Harmonogram Raz w miesiącu
26. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły Opracowanie scenariusza zajęć
Konsultacja z opiekunem stażu Karty obserwacji – wnioski i uwagi dotyczące realizacji Raz w miesiącu
27. Samoocena umiejętności, analiza mocnych i słabych stron Uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi Teczka stażysty Okres stażu

Stażysta........................................

Opiekun stażu.......................................

Dyrektor........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.