X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27214
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Działania na pierwiastkach. Konspekt zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki - klasa druga gimnazjum

Konspekt zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Prowadzący : Anna Łysiak
Rodzaj zajęć: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
Czas trwania: 45 minut.
Klasa: II
Data: 28.02.2012

I. Zagadnienia wynikające z podstawy programowej:
Pierwiastki. Uczeń: oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia, które są odpowiednio kwadratami i sześcianami liczb wymiernych; mnoży i dzieli pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia, wyłącza czynnik przed znak pierwiastka i włącza czynnik pod znak pierwiastka.
II. Zagadnienia programowe:
Pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia. Twierdzenie Pitagorasa.
III. Temat: Działania na pierwiastkach.
IV. Cele lekcji
Cel główny: usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania działań na liczbach rzeczywistych
Cele szczegółowe :
Uczeń:
· zna pojęcie pierwiastka drugiego i trzeciego stopnia,
· umie obliczyć wartość pierwiastka kwadratowego i sześciennego,
· potrafi mnożyć i dzielić pierwiastki tego samego stopnia,
· mnoży i dzieli liczby wymierne,
· zna tabliczkę mnożenia,
· oblicza pole prostokąta,
· wyłącza czynnik przed znak pierwiastka,
· włącza czynnik pod znak pierwiastka,
· potrafi zapisać treść zadania w postaci wyrażenia arytmetycznego,
· samodzielnie rozwiązuje postawione problemy,
· porównuje liczby rzeczywiste,
· zna i stosuje twierdzenie Pitagorasa,
· wie z jakich źródeł korzystać i gdzie poszukiwać informacji z zakresu matematyki
· ocenia swoją pracę na lekcji.

V. Metody :
· ćwiczeniowa,
· pogadanka


VI. Formy pracy na zajęciach:
· praca z całą grupą
· praca indywidualna

VII. Środki dydaktyczne:
· karty pracy uczniów, rozsypanka
· podręcznik
· ankieta ewaluacyjna dla ucznia,


VIII. Przebieg zajęć dydaktycznych

I. Czynności organizacyjne .

II. Faza wprowadzająca :

1. Omówienie celów i tematu zajęć.
2. Omówienie zasad pracy na lekcji
3. Nawiązanie do tematu .
Jakie zagadnienia należałoby powtórzyć na zajęciach?
4. Zapisanie tematu zajęć.

III. Faza realizacji :

1. Rozdanie kart pracy
Po przeczytaniu poleceń i wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości uczniowie przystępują do pracy. Podczas rozwiązywania zadań przypominają wiadomości niezbędne do wykonania otrzymanych zadań. Potrzebnych informacji poszukują w podręczniku.
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, udziela wskazówek w miarę potrzeb. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie, konsultują wyniki między sobą, ustalają końcowe rozwiązania. Wyniki zadań są odczytywane.
Zadania sprawiające trudności są rozwiązywane wspólnie, przy pomocy nauczyciela.

IV. Podsumowanie zajęć:

1. Uczniowie wykonują obliczenia i układają wyniki od największego do najmniejszego. Wyniki utworzą hasło- nazwisko znanego matematyka.
1. Ocena pracy uczniów.
2. Wypełnienie przez uczniów ankiet ewaluacyjnych .


IX. Indywidualizacja nauczania:
- tworzenie możliwości do uzupełnienia wiedzy i umiejętności,
- przygotowanie odpowiednich zadań,
- dostosowanie wymagań i form pracy do możliwości poszczególnych uczniów,
- wskazanie źródeł informacji w przypadku pojawienia się trudności.

X. Informacja zwrotna
- wypowiedzi uczniów
- rozwiązania zadań na kartach pracy
- ułożenie hasła
- ankieta ewaluacyjna

XI. Uwagi:

XII. Data rozmowy poobserwacyjnej

Rozmowa przedobserwacyjna
( informacje nauczyciela)

Nauczyciel: Anna Łysiak
Który rok pracuje: 14
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Przedmiot i klasa: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, klasa druga
Planowany temat zajęć: Działania na pierwiastkach
Treści podstawy programowej:
Pierwiastki.
Figury płaskie , twierdzenie Pitagorasa
Umiejętności kształcone lub rozwijane przez uczniów podczas zajęć:
- wyznaczanie pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb wymiernych;
- mnożenie i dzielenie pierwiastków tego samego stopnia;
- wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka;
- włączanie czynnika pod znak pierwiastka;
- zastosowanie twierdzenia Pitagorasa;
- obliczanie pola prostokąta ;
- porównywanie liczb wymiernych;
- rozumienie tekstów formułowanych z użyciem języka matematyki;
- sprawne wykonywanie działań pamięciowych i pisemnych na liczbach naturalnych;
- logiczne myślenie;
- dokonywanie oceny własnych postępów w nauce.
Zamierzone cele:
- usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości i umiejętności z zakresu działań na liczbach rzeczywistych;
- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów;
- praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki;
- doskonalenie umiejętności czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem;
- wskazanie źródeł pomocy przy nauce matematyki;
- wyrobienie systematyczności, pracowitości, wytrwałości oraz pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.

Przewidywany sposób sprawdzenia, czy cele zostały osiągnięte:
- wypowiedzi ustne uczniów,
- rozwiązania zadań na kartach pracy,
- ułożenie hasła,
- ankieta ewaluacyjna
Przewidywane formy: indywidualna, zbiorowa
Przewidywane metody: ćwiczeniowa, pogadanka
Środki dydaktyczne:
- karty pracy uczniów, rozsypanka,
- podręcznik
- ankieta ewaluacyjna dla ucznia

Informacje o grupie i pracy na zajęciach:
W zajęciach uczestniczy 6 uczniów klasy drugiej, wszyscy posiadają opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wymagają pracy w zakresie podniesienia sprawności rachunkowej oraz uzupełnienia braków wiadomości i umiejętności kształconych we wcześniejszych latach nauki, pomocy w zakresie planowania i organizacji pracy, a także stymulowania motywacji do nauki. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach , oczekują pomocy ze strony nauczyciela, natomiast bardzo mało pracują w domu. Grupa jest zróżnicowana pod względem stopnia posiadanych trudności oraz poczynienia postępów w nauce. Część uczniów potrafi samodzielnie wykonywać proste zadania, jeden z uczniów wymaga ciągłej pomocy ze strony nauczyciela, motywacji i zachęty. Uczniowie coraz rzadziej popełniają błędy wykonując działania na liczbach naturalnych,mają trudności z wykonywaniem działań na ułamkach oraz z zachowaniem właściwej kolejności wykonywania działań

........................................
( podpis nauczyciela)


Data przeprowadzenia rozmowy przedobserwacyjnej: ........................................

........................................
( podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.