X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27213
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem wzorów na pola i obwody. Konspekt lekcji matematyki w klasie pierwszej gimnazjum

Konspekt zajęć

Prowadzący : Anna Łysiak
Rodzaj zajęć: matematyka
Czas trwania: 45 minut.
Klasa: I b
Data: 04.12.2014
I. Zagadnienia wynikające z podstawy programowej:
10. Figury płaskie
Uczeń:
9) oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów
10) zamienia jednostki pola
II. Zagadnienia programowe:
Własności czworokątów.
III. Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem wzorów na pola i obwody
czworokątów
IV. Cele lekcji
Cel główny: doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z zastosowaniem wzorów na obwód i pole czworokąta.
Cele szczegółowe :
Uczeń:
· rozpoznaje czworokąty,
· zna wzory na pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu i deltoidu
· potrafi obliczyć pole dowolnego czworokąta;
· oblicza szukaną wielkość, mając dane pole czworokąta
· potrafi zapisać treść zadania w postaci wyrażenia arytmetycznego,
· samodzielnie rozwiązuje postawione problemy,
· porównuje liczby naturalne,
· zamienia jednostki pola,
· zapisuje sytuacje z zadania, używając języka matematyki;
· czyta teksty matematyczne ze zrozumieniem,
· pracuje efektywnie w zespole, dzieli się swoją wiedzą z innymi,
· myśli logicznie.

V. Kryteria sukcesu:
· znam wzory na pola czworokątów
· obliczam pola i obwody czworokątów
· obliczam brakujące odcinki w czworokącie, mając dane jego pole lub obwód
· zapisuję za pomocą symboli pole figury przedstawionej na rysunek
VI. Metody :
· ćwiczeniowa,
· pogadanka,
· dyskusja,
· problemowa

VII. Typ lekcji : ćwiczeniowa

VIII. Formy pracy na zajęciach:
· praca z całą klasą
· praca indywidualna
· praca w parach

IX. Środki dydaktyczne:
· karty pracy uczniów,
· podręcznik
· rzutnik i komputer
· kalkulator
· czworokąty

X. Literatura:
1. D. Sterna - „Ocenianie kształtujące w praktyce”
2. Zasoby internetowe Scholaris, Edukator, Profesor, WSiP
3. B. Niemierko "Kształcenie szkolne" - Podręcznik skutecznej dydaktyki.

VIII. Przebieg zajęć dydaktycznych

I. Czynności organizacyjne .
1. Sprawdzenie obecności
2. Sprawdzenie pracy domowej. ( zad.16,17,20 i 26 podręcznik moduł 14)

II. Faza wprowadzająca :

1. Omówienie celów lekcji. Podanie kryteriów sukcesu. Nawiązanie do zastosowania w praktyce.
2. Omówienie zasad pracy na lekcji.
3. Zapisanie tematu zajęć.

III. Faza realizacji :
1. Przypomnienie wzorów i zapisanie ich na tablicy pod odpowiednimi figurami.
2. Czy obliczając pole czworokąta musimy zawsze korzystać ze wzorów?
Uczniowie rozwiązują zadanie 14 a) z podręcznika moduł 14 i odpowiadają na pytanie.

3. Rozdanie kart pracy
Po przeczytaniu poleceń i wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości uczniowie przystępują do pracy. Podczas rozwiązywania zadań przypominają wiadomości niezbędne do wykonania otrzymanych zadań. Potrzebnych informacji poszukują w podręczniku.
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, udziela wskazówek w miarę potrzeb. Uczniowie rozwiązują zadania w parach, ustalają końcowe rozwiązania. Wyniki zadań są odczytywane. Zadania sprawiające trudności są rozwiązywane wspólnie, przy pomocy nauczyciela.

IV. Podsumowanie zajęć:
Krótka informacja o pracy uczniów na lekcji.
Rozwiązanie zadań z testu podsumowującego.

V. Zadanie pracy domowej
Praca domowa na celu doskonalenie i utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcji.
Zad. 25 i 26 oraz „Domek Dominika” z modułu 14.

IX. Indywidualizacja nauczania:
- przygotowanie odpowiednich zadań,
- dostosowanie wymagań, metod i form pracy do możliwości poszczególnych uczniów,
- pomoc koleżeńska,
- wskazanie źródeł informacji w przypadku pojawienia się trudności.

X. Informacja zwrotna
- wypowiedzi uczniów
- zapisanie wzorów przez uczniów na tablicy
- rozwiązania zadań na kartach pracy
- test podsumowujący na koniec lekcji

XI. Uwagi:

XII. Data rozmowy poobserwacyjnej: 05.12.2014 r.

Rozmowa przedobserwacyjna
( informacje nauczyciela)

Nauczyciel: Anna Łysiak
Który rok pracuje: 17
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Przedmiot i klasa: lekcja matematyki, I b
Planowany temat zajęć: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem wzorów na pola i obwody czworokątów
Treści podstawy programowej:
10. Figury płaskie
Uczeń:
9) oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów
10) zamienia jednostki pola

Umiejętności kształcone lub rozwijane przez uczniów podczas zajęć:
· obliczanie pola dowolnego czworokąta z wykorzystaniem danych liczbowych i odpowiedniego wzoru;
· zapisywanie wzoru na pole czworokąta na podstawie rysunku i zastosowanych przy jego opisie symboli literowych;
· zamienianie jednostek pola i jednostki długości;
· stosowanie wzorów na pole i obwód czworokątów do obliczenia długości brakujących odcinków;
· klasyfikowanie czworokątów;
· wybieranie odpowiednich odcinków do obliczenia pola czworokąta;
· rozwiązywanie zadań o treści praktycznej związanych z polem czworokąta;
· logiczne myślenie;
Zamierzone cele:
· doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z zastosowaniem wzorów na obwód i pole dowolnego czworokąta;
· kształcenie umiejętności zamiany jednostek długości i pola;
· podnoszenie sprawności rachunkowej;
· praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki;
· doskonalenie umiejętności czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem;
· doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
· wyrobienie systematyczności, pracowitości, wytrwałości oraz pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.

Przewidywany sposób sprawdzenia, czy cele zostały osiągnięte:
wypowiedzi ustne uczniów,
rozwiązania zadań na kartach pracy,
krótki test na zakończenie lekcji
Przewidywane formy: indywidualna, zbiorowa, praca w parach
Przewidywane metody: ćwiczeniowa, pogadanka, dyskusja, problemowa.
Środki dydaktyczne:
karty pracy uczniów,
podręcznik
figury
kalkulator
komputer i rzutnik

Informacje o klasie i pracy na zajęciach:
Uczniowie klasy I b tworzą zróżnicowany zespół, zarówno pod względem intelektualnym jak podejścia do nauki. Większość uczniów posiada wysoki potencjał , ale nie wszyscy pracują na miarę swoich możliwości i brak im systematyczności. Czterech uczniów w klasie ma bardzo niski zasób wiedzy, ma trudności z wykonywaniem podstawowych działań i rozwiązywaniem prostych zadań. Uczniowie aktywnie pracują na lekcjach, systematycznie odrabiają prace domowe, brak pracy domowej zdarza się sporadycznie. Większość posiada spory zasób wiedzy i umiejętności, dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem zadań, w tym zadań o treści praktycznej. Klasa najchętniej pracuje zespołowo lub indywidualnie, uczniowie rywalizują ze sobą ale też pomagają wzajemnie. Trzech uczniów posiada opinię z poradni, a jeden uczeń orzeczenie. Uczniowie nie sprawiają trudności wychowawczych.
........................................
( podpis nauczyciela)


Data przeprowadzenia rozmowy przedobserwacyjnej: ........................................

........................................
( podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.