X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27168
Dział: Gimnazjum

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla słabo słyszącego ucznia gimnazjum

Program został napisany na podstawie diagnozy ucznia zawartej w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Cele szczegółowe:
1.kształcenie umiejętności mówienia, pisania, czytania
2.ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej
3.rozwijanie pamięci, myślenia i uwagi w oparciu o materiał słowno-pojęciowy

Cel zajęć:kształcenie umiejętności mówienia

Zadania[działania]:
- rozmowy, samodzielne wypowiadanie się
- omawianie czytanych tekstów, oglądanych filmów, obrazów
- układanie opowiadań i opisów przedmiotów na podstawie obserwacji i z pamięci,• układanie planów opowiadań
- słuchanie ze zrozumieniem krótkich tekstów
-znajdywanie jak największej liczby wyrazów podobnych danego wyrazu

Przewidywane osiągnięcia:
- nazywa rzeczy, czynności, cechy przedmiotów i ich usytuowanie, cechy osób i stanów psychicznych
- na podstawie obserwacji wypowiada się w uporządkowanej formie na tematy związane z doświadczeniem życiowym, dotyczące ilustracji, plakatu, dzieła malarskiego, filmu itp.
- słucha ze zrozumieniem krótkiego tekstu czytanego przez n-la
- prowadzi dialog, w którym stosowane są zdania pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe
-znajduje wyrazy podobne do danego wyrazu

Cel zajęć:kształcenie umiejętności pisania

Zadania[działania]:
- przepisywanie tekstów,
- samodzielne pisanie krótkich opowiadań i prostych opisów,
- układanie planów utworów lub ich fragmentów,
- pisanie z pamięci i ze słuchu,
- pisanie pism użytkowych- listy, odpowiedzi na listy, adresowanie kopert, życzenia świąteczne, imieninowe, okolicznościowe, pisanie ogłoszeń, zaproszeń

Przewidywane osiągnięcia:
- układa i pisze złożone z kilku zdań opowiadania i opisy przedmiotów na podstawie obserwacji bezpośredniej,
- stosuje podstawowe zasady ortografii w zakresie używanego słownictwa,
-poprawnie przepisuje tekst
-poprawnie pisze proste pisma użytkowe
- pisze wyrazy kształtnie

Cel zajęć: kształcenie umiejętności czytania

Zadania [działania]:
- czytanie głośne ze zrozumieniem uwzględniając znaki interpunkcyjne i intonację [próba czytania],
- czytanie ciche ze zrozumieniem, ze zwróceniem uwagi na wskazane w tekście treści,
- wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach, omawianie postaci, ich czynów, cech charakteru, ustalanie kolejności wydarzeń i wiązanie ich w logiczną całość,
-odpowiadanie na pytania do przeczytanego tekstu
- praktyczne korzystanie z encyklopedii, słowników [z pomocą n-la]

Przewidywane osiągnięcia:
- płynnie, poprawnie i wyraźnie czyta teksty głośno oraz cicho ze zrozumieniem,
- ustala w tekście kolejność zdarzeń i dostrzega ich wzajemną zależność,
- wskazuje w utworze głównych bohaterów i postacie drugorzędne,• wyszukuje w tekście określone fragmenty np. dotyczące cech bohatera, zdarzeń
-odpowiada na pytania do przeczytanego tekstu
- posługuje się encyklopedią, słownikiem ortograficznym i innymi słownikami-z pomocą n-la

Cel zajęć:ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej

Zadania [działania]:
Analiza i synteza sylabowa wyrazów
- dzielenie wyrazów na sylaby i synteza tych sylab, pojęcie sylaby, liczenie sylab
- układanie wyrazów z sylab
- kończenie wyrazów zaczynających się daną sylabą
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się
końcową sylabą wyrazu poprzedniego
Analiza i synteza głoskowa wyrazów
- wyodrębnianie początkowej głoski w wyrazie,
- grupowanie obrazków, których nazwy zaczynają się daną głoską
- wyodrębnianie końcowej głoski w wyrazie,
- wybór obrazków, których nazwy kończą się daną głoską
- rozpoznawanie przedmiotów lub obrazków na podstawie podanej głoski końcowej - ich nazw
- podawanie wyrazów kończących się daną głoską
- „łańcuszek wyrazów” – podawanie wyrazów
rozpoczynających się ostatnią głoską wyrazu
poprzedniego
- układanie wyrazów z żądanymi głoskami
- układanie prostych zdań na podstawie podanych pierwszych głosek kolejnych słów
- liczenie głosek w wyrazach
- wyszukiwanie wyrazów zawierających daną
głoskę

Przewidywane osiągnięcia:
-dzieli wyrazy na sylaby
-układa wyrazy z sylab
-kończy wyrazy zaczynające się sylabą
-wyodrębnia początkowe głoski w wyrazie
- grupuje obrazki, których nazwy zaczynają się daną głoską
-wybiera obrazki, których nazwy kończą się daną głoską
-układa wyrazy z żądanymi głoskami
- układa proste zdania na podstawie podanych pierwszych głosek kolejnych słów
- liczy głoski w wyrazach
- wyszukuje wyrazy zawierające daną głoskę

Cel zajęć:rozwijanie myślenia, pamięci i uwagi w oparciu o materiał słowno-pojęciowy

Zadania [działania]:
-czytanie, słuchanie (mówi nauczyciel) i opowiadanie krótkich historyjek, bajek, opowiadań
-samodzielne układanie historyjek, bajek
-rozwiązywanie rebusów, zagadek
-wymyślanie zagadek
-podawanie słów o tym samym znaczeniu
-słuchanie i wykonywanie prostych poleceń, np. praca na komputerze
-porządkowanie historyjek słownych w logiczną całość

Przewidywane osiągnięcia:
-czyta, słucha, opowiada krótkie historyjki, bajki, opowiadania
-zapamiętuje krótkie historyjki, opowiadania, bajki
-układa historyjki, bajki
-rozwiązuje rebusy, zagadki
-wymyśla zagadki
-podaje słowa o tym samym znaczeniu
-słucha i wykonuje polecenia, np. praca na komputerze
-porządkuje historyjki słowne w logiczną całość

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.