X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27076
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.

§ 6 ust. 2 pkt. 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1.Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego oraz rozporządzeń prawa oświatowego. Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela Ustawa
o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r.
( z późniejszymi zmianami). Opiekun stażu Wrzesień 2014
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Bezpośrednia rozmowa dotycząca przebiegu stażu, określenie formy współpracy.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Napisanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem stażu i Dyrektorem ZSP nr 1. Umowa o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.

Przygotowany plan rozwoju. Opiekun stażu

Dyrektor Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

Na bieżąco przez okres stażu
Wrzesień 2014
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Zredagowanie projektu planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go Dyrektorowi ZSP nr 1. Zatwierdzony projekt planu rozwoju zawodowego. Dyrektor ZSP
nr 1 Wrzesień 2014
4. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji przedszkola. Analiza dokumentów regulujących organizację pracy pracowników przedszkola oraz pobyt wychowanków
w placówce: Statut Przedszkola, regulaminy wewnętrzne, dokumenty Kontroli Zarządczej, program wychowawczy, Podstawa Programowa, programy pomocnicze, programy autorskie dopuszczone do użytku, plan pracy dydaktyczno- wychowawczy na rok 2014/2015.
Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych. Notatki własne
listy obecności, notatki z Rad Pedagogicznych, zaświadczenia, notatki
z opisem, opracowane notatki własne. Opiekun stażu

Wrzesień 2014
Październik 2014

Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015
5. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedszkola. Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP
w placówce i regulaminu przeciw pożarniczego. Notatki własne, potwierdzenie odbycia instruktażu, potwierdzenie odbycia szkolenia. Opiekun stażu
Dyrektor placówki Wrzesień 2014
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w przedszkolu. Ustalenie z opiekunem stażu sposobu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Dziennik zajęć, karty obserwacji, plany miesięczne.
Opiekun stażu
Wrzesień 2014
Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015
7. Poznanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz zasad współpracy Dyrektora z pracownikami.
Obserwacja.

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Zapisy w dzienniku zajęć, plany miesięczne, notatki z Rad Pedagogicznych. Opiekun stażu
Dyrektor placówki Wrzesień 2014
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego tj. zaświadczenia potwierdzenia, scenariusze zajęć, konspekty, notatki, dyplomy, zdjęcia. Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi ZSP nr 1. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian
i modyfikacji planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji stażu

Opiekun stażu Listopad 2014
Luty 2015
Maj 2015
10. Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz
z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Pisemny wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,
dokumentacja stażu. Opiekun stażu Maj 2015

§ 6 ust. 2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły w której nauczyciel odbywał staż.
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacja zajęć dydaktycznych, omówienie i zapisywanie spostrzeżeń. Wnioski z obserwacji zajęcia, notatki własne. Opiekun stażu
Nauczycielki
z poszczególnych grup. 1 raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu. Przygotowanie scenariuszy zajęć, omawianie zajęć, konsultacje z opiekunem stażu, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość. Scenariusze zajęć, notatki
i wnioski z rozmów. Opiekun stażu 1 raz w miesiącu
3. Prowadzenie zajęć
w obecności Dyrektora ZSP nr 1. Przygotowanie scenariuszy zajęć, omówienie zajęcia, konsultacje
z opiekunem stażu, wnioski
i uwagi do realizacji na przyszłość. Scenariusze zajęć, notatki
i wnioski z rozmów. Dyrektor ZSP nr 1 Zgodnie z harmonogramem
4. Poszerzenie wiedzy
w zakresie nowych metod wychowania. Studiowanie czasopism, artykułów i literatury fachowej
z zakresu psychologii
i pedagogiki, nowatorskich metod pracy.

Poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych. Recenzje przeczytanych książek, artykułów,
kserokopie artykułów,
spis literatury metodyczno-pedagogicznej.

Spis stron internetowych. Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015
5. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego do potrzeb własnych i placówki zgodnie z harmonogramem WDN. Zaświadczenia ukończenia szkoleń, warsztatów, kursów
udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN. Opiekun stażu
Dyrektor
Przewodnicząca WDN Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015
6. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej
i informacyjnej. Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi. Teczka stażysty

Płyta z zapisem elektronicznym

Teczka stażysty
Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015

§ 6 ust. 2 pkt. 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Współpraca z rodzicami. Rozmowy indywidualne z rodzicami:
-wypełnianie kart obserwacji
-sprawy bieżące potwierdzone podpisem z dzienniku.

Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.

Zebrania z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców
w przygotowania uroczystości
w grupie.

Zachęcanie rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Notatki z rozmów
z rodzicami, karty obserwacji,
dziennik.

Potwierdzenia w dzienniku.

Listy obecności
Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Opiekun stażu
Nauczycielki poszczególnych grup Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015

2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych. Rozmowy w zespole wychowawczym.
Analiza Karty Informacyjnej Dziecka.
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne). Karta Informacyjna Dziecka,
notatki własne.

Potwierdzenie w dzienniku. Opiekun stażu Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015

3. Poszerzenie wiedzy
w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci
i sposobów ich zaspokajania. Stała obserwacja dziecka.
Rozmowy indywidualne z dzieckiem.
Prowadzenie kart obserwacji.

Współpraca z rodziną.

Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów dziecka. Zapisy własne w karcie obserwacji dziecka.

Arkusze obserwacji dziecka.

Spotkania indywidualne
z rodzicami w ramach pierwszych wtorków miesiąca, zapisy w karcie obserwacji dziecka.
Zaświadczenia Opiekun stażu Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015

Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015

§ 6 ust. 2 pkt. 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Rozmowa z opiekunem stażu.
Notowanie spostrzeżeń.
Wyciąganie wniosków.
Notatki, spostrzeżenia. Opiekun stażu Wrzesień/ Październik 2014
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnianie opinii opiekuna
w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015
3. Poznanie zasad oraz konstruowanie planów miesięcznych. Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej ustalonej w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Notatki, spostrzeżenia,
kserokopia planów, miesięcznych.

Opiekun stażu Cały okres stażu rok szkolny 2012/2013

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

1. Zadania związane z planem rocznym przedszkola. Organizowanie
i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci
i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Dziecka.

Dekoracja przedszkola.
Podjęcie się wykonywania zadań dodatkowych. Notatki, scenariusze, zdjęcia, regulaminy wybranych imprez.

Dokumentacja fotograficzna Opiekun stażu Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015

Plan opracowała: Opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.