X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27079
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Edyta Komorowska nauczyciel przyrody
w Szkole Podstawowej Nr 1w Krośniewicach

Termin stażu : 01września 2012r. – 31 maj 2015r.

Czynności organizacyjne:

1.Poznanie znowelizowanych przepisów oświatowych oraz procedury awansu zawodowego-forma realizacji:
•analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia) oraz śledzenie zmian w niektórych aktach prawnych- wrzesień 2012r.
•zbieranie informacji na stronach edukacyjnych w Internecie- cały okres stażu.
•złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły- wrzesień 2012r.
Dowody realizacji:notatki, kserokopie, przyjęcie wniosku
przez dyrektora.

2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego- forma realizacji:
•sformułowanie własnych celów, form realizacji i sposobów dokumentacji-IX.2012
Dowody realizacji: poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego.

3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego- forma realizacji:
•gromadzenie świadectw, notatek, kserokopii, programów, zdjęć, zaświadczeń, dyplomów -cały okres stażu
•samoocena, analiza dokonań-cały okres stażu
Dowody realizacji:zaświadczenia, potwierdzenia,opracowane materiały.

4.Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu-forma realizacji:
•autorefleksja, analiza zgromadzonych dokumentów
i dokonanie samooceny pracy za okres stażu - do31.V.2015
•sporządzenie opisu realizacji planu rozwojowego- do31.V.2015
•pozytywna ocena dorobku za okres stażu
do31.V.2015
Dowody realizacji:pisemne sprawozdanie,ocena dorobku zawodowego, załączniki.

5.Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
•sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz całej wymaganej dokumentacji-
do 31.V.2015
Dowody realizacji:złożenie wniosku,przedłożenie dokumentacji.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§8 UST.2 PKT.1)

6.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu- forma realizacji:
•udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, wykłady, szkolenia, warsztaty, konferencje)- cały okres stażu
•udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej- cały okres stażu
Dowody realizacji: zaświadczenia, materiały,księga protokołów Rady Pedagogicznej.

7.Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych- forma realizacji:
organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów z obniżonym poziomem wymagań -rok szkolny 2013/2014
Dowody realizacji: program zajęć.

8.Obowiązki związane ze sprawdzianem po klasie VI- forma realizacji:
analiza wyników sprawdzianu -cały okres stażu
•pomoc w zbieraniu materiałów, rozmowy z dziećmi, włączenie do pomocy rodziców, ćwiczenia - cały okres stażu
•udział w pracach zespołu nadzorującego sprawdzian po klasie VI- cały okres stażu
Dowody realizacji: wyniki sprawdzianu.

9.Wdrażanie uczniów do pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących i gier dydaktycznych podczas lekcji przyrody- forma realizacji:
•wykorzystanie metod i gier dydaktycznych aktywizujących ucznia - cały okres stażu
•przygotowywanie dodatkowych zadań -cały okres stażu
•wspieranie rozwoju myślenia logicznego i twórczego wśród uczniów - cały okres stażu
•organizacja pracy, praca w grupie -cały okres stażu
•wspieranie uczniów zdolnych - cały okres stażu
•rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez organizowanie wycieczek, spotkań z ciekawymi osobami, zachęcanie do tworzenia albumów, zbiorów- cały okres stażu
Dowody realizacji:scenariusze zajęć, gry i karty pracy,wykonane albumy, zielniki.

10.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy - forma realizacji:
•studiowanie literatury pedagogicznej – analiza wybranych czasopism pedagogicznych - cały okres stażu
•poszerzanie własnego księgozbioru, czytanie czasopism, śledzenie nowych wydawnictw na rynku -cały okres stażu
•śledzenie na bieżąco publikacji w Internecie - cały okres stażu
Dowody realizacji: notatki.

11.Organizacja wycieczek - forma realizacji:
•wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy - cały okres stażu
•wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury oraz w celu integrowania grupy - cały okres stażu.
Dowody realizacji:karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

12.Doskonalenie umiejętności oceniania uczniów - forma realizacji:
•opracowanie PSO z przyrody - cały okres stażu
Dowody realizacji: kserokopia PSO.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 UST.2 PKT.2)

13.Posługiwanie się technologią komputerową
i informacyjną w pracy pedagogicznej - forma realizacji:
•wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania te-stów, sprawdzianów, kart pracy, ankiet, korzystanie z płyt CD z podręcznika do przyrody, prze-prowadzania konkursów - cały okres stażu
•gromadzenie wideoteki - cały okres stażu
•wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej, uczenie umiejętności korzystania z zasobów sieci Internetowej- cały okres stażu
•przygotowanie prezentacji multimedialnych na lekcje przyrody -cały okres stażu
•opracowywanie dokumentacji z wykorzystaniem technik komputerowych i programów graficznych - cały okres stażu
Dowody realizacji:pomoce dydaktyczne, karty pracy, sprawdziany, ankiety,klasowa wideoteka, prezentacje multimedialne, świadectwa, dyplomy.

14.Zastosowanie multimediów w nauczaniu przyrody - forma realizacji:
•prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Miltibooka - cały okres stażu
•korzystanie z zasobów internetowych wydawnictwa WSiP- cały okres stażu
•korzystanie z Internetu i programów multimedialnych -cały okres stażu
•wykorzystanie bazy szkolnej w postaci programów komputerowych użytkowych, drukarki, aparatu fotograficznego - cały okres stażu.

15.Publikacje w Internecie - forma realizacji:
•publikacje w Internecie scena-riuszy zajęć, sprawdzianów, planu rozwoju zawodowego - cały okres stażu
Dowody realizacji: zamieszczenie na stronach internetowych.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
(§8 UST.2 PKT.3)

16.Prowadzenie zajęć otwartych - forma realizacji:
•przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli - cały okres stażu
Dowody realizacji: scenariusze zajęć.

17.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom - forma realizacji:
•opublikowanie na stronach internetowych sprawdzianów - cały okres stażu
•praca w komisjach konkursowych, komisji sprawdzianu po klasie VI- cały okres stażu
•opracowanie scenariuszy lekcji i udostępnienie ich innym nauczycielom cały okres stażu-
•konsultacje z nauczycielami przyrody z innych szkół - cały okres stażu
Dowody realizacji: scenariusze, sprawdziany.

18.Współpraca z nauczycielami - forma realizacji:
•współpraca z nauczycielami przyrody, fizyki i chemii z innych szkół - cały okres stażu
•wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołu matematyczno-przyrodniczego - cały okres stażu
Dowody realizacji: notatki.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8 UST.2 PKT.4a)

19.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla klas IV-VI zgodnego z programem wychowawczym szkoły - forma realizacji:
•prowadzenie zajęć wychowawczych - cały okres stażu
Dowody realizacji: program wychowawczy.

20.Opracowanie i wdrożenie harmonogramu działań profilaktycznych - forma realizacji:
•realizacja harmonogramu działań profilaktycznych zgodnego ze szkolnym programem profilaktycznym - cały okres stażu Dowody realizacji: harmonogram działań profilaktycznych.

21.Opracowanie i realizacja programu kola przyrodniczego - forma realizacji:
•prowadzenie zajęć koła przyrodniczego - cały okres stażu
Dowody realizacji: publikacje, zaświadczenia, potwierdzenie przekazania tych prac do biblioteki szkolnej.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 UST.2 PKT.4c)

22.Przygotowywanie i prowadzenie imprez ogólnoszkolnych - forma realizacji:
przygotowanie cyklicznych imprez ekologicznych z okazji Dnia Ziemi: scenariusze uroczystości, happeningi, prezentacje i pokazy - kwiecień każdego roku stażu
Dowody realizacji: zdjęcia, scenariusze.

23.Rozwijanie zainteresowań uczniów i pogłębianie ich wiedzy na temat walorów przyrodniczych naszego regionu i Polski - forma realizacji:
•prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów -cały okres stażu
•poznawanie różnych wartości przyrodniczych w gminie - cały okres stażu
•spacery oraz wycieczki rowerowe do miejsc bardziej oddalonych - cały okres stażu
•mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych - cały okres stażu
•przygotowanie uczniów do konkursów - cały okres stażu
Dowody realizacji: zdjęcia, karty wycieczki.

24.Propagowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych - forma realizacji:
•pogadanki i dyskusje w ramach godzin wychowawczych i pod-czas lekcji przyrody - cały okres stażu
Dowody realizacji: notatki.

25.Pedagogizacja rodziców - forma realizacji:
•prelekcje dla rodziców podczas spotkań z rodzicami
w zależności od potrzeb
Dowody realizacji: kserokopie protokołów spotkań z rodzicami.

26.Założenie i prowadzenie „Szkolnego koła wędrowców i cyklistów” - forma realizacji:
•założenie „Szkolnego koła wędrowców i cyklistów” - 2012/2013
•ułożenie regulaminu -2012/2013
•zaplanowanie terminarz i harmonogramu spotkań i wypraw na rok szkolny - 2013/2014, 2014/2015
•prowadzenie działalności koła - 2013/2014, 2014/2015
Dowody realizacji: regulamin, karty wycieczek, zdjęcia, listy uczestników.

27.Praca wychowawcy klasy -forma realizacji:
•angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy - cały okres stażu
•pedagogizacja rodziców na tematy dotyczące trudności wychowawczych i dydaktycznych - cały okres stażu
•wyjazdy do kina , teatru, na wystawy - cały okres stażu
•współorganizowanie z rodzicami uroczystości klasowych i wycieczek -cały okres stażu
Dowody realizacji: karty wycieczek, zdjęcia.

28.Przygotowanie uczniów do zewnętrznych i wewnętrznych konkursów przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych - forma realizacji:
•praca z uczniami podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych - cały okres stażu
•zapoznanie z regulaminem konkursu i zakresem wymagań -
cały okres stażu
Dowody realizacji: zgłoszenie do udziału, podziękowania dla nauczyciela.

29.Wykonywanie zadań związanych z organizacją i jakością pracy szkoły - forma realizacji:
•praca w zespołach:
-wychowawczym,
-matematyczno-przyrodniczym,
- do spraw sprawdzianów,
•współudział w tworzeniu dokumentacji szkoły - cały okres stażu wg potrzeb
Dowody realizacji: utworzona dokumentacja

30.Pełnienie szkolnego organizatora ogólnopolskich konkursów przyrodniczych, ekologicznych i prozdrowotnych (Edi Pingwin, Edi Panda, Meditest, Ekotest) - forma realizacji:
•wysłanie zgłoszeń - cały okres stażu
•przeprowadzenie konkursów - cały okres stażu
•wysłanie odpowiedzi - cały okres stażu
Dowody realizacji: wyniki uczniów, dyplomy dla uczniów, dyplom dla organizatora.

31.Cykliczny udział w konkursach grantowych „Lokalni Liderzy Edukacji Ekologicznej” organizowanych przez ZGRK w Kutnie - forma realizacji:
•napisanie programu - cały okres stażu
•zgłoszenie do udziału - cały okres stażu
•udział w konkursie - cały okres stażu
•realizacja programu - cały okres stażu
•sprawozdanie z realizacji programu - cały okres stażu
Dowody realizacji: program, dowody realizacji, potwierdzenie.

32.Organizacja szkolnych konkursów - forma realizacji:
•konkurs fotograficzny „Moje ulubione zwierzątko” - cały okres stażu
•plakat „ Najpiękniejszy kwiat” - cały okres stażu
•album Charakterystyczne zwierzęta Polski” - cały okres stażu
•„Najpiękniejszy zielnik” - cały okres stażu
Dowody realizacji: zdjęcia, plakaty, albumy, zielniki.

33.Wzbogacanie pracowni przyrodniczej - forma realizacji:
•pozyskanie sponsorów - cały okres stażu
•zdobywanie funduszy poprzez udział w konkursach - cały okres stażu
•doposażanie pracowni przy zaangażowaniu uczniów i rodziców - cały okres stażu
•wykonanie pomocy dydaktycznych wzbogacających - cały okres stażu klasopracownię przyrodniczą i pomocnych w przekazywaniu wiedzy - cały okres stażu
prowadzenie szkolnego „Mini ZOO” -cały okres stażu
Dowody realizacji: pomoce naukowe, zwierzątka.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 UST.2 PKT.4e)

34.Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami. Promocja szkoły
w środowisku lokalnym - forma realizacji:
•współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - cały okres stażu
•udział w konkursach, imprezach okolicznościowych organizowanych przez instytucje znajdujące się na terenie gminy i powiatu - cały okres stażu
Dowody realizacji: karty wycieczek, podpisy, zaświadczenia, dyplomy.

35.Współpraca z Muzeum im. J. Dunin Borkowskiego w Krośniewicach - forma realizacji:
•zwiedzanie wystaw - cały okres stażu
•lekcje muzealne - cały okres stażu
Dowody realizacji: zaświadczenie o współpracy.

36.Współpraca z MZGK i M w Krośniewicach - forma realizacji:
•udział uczniów w spotkaniach na tematy ekologiczne -cały okres stażu
•zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków - cały okres stażu
•wywiad z pracownikiem zakładu - cały okres stażu
Dowody realizacji: zaświadczenie o współpracy.

37.Profilaktyka wychowawcza - forma realizacji:
•opieka nad uczniami z rodzin - cały okres stażu
zaniedbanych środowiskowo (poznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne)- cały okres stażu
•prowadzenie konsultacji dla rodziców - cały okres stażu
•współpraca z pedagogiem szkolnym, świetlicą higienistką szkolną i innymi nauczycielami naszej szkoły - cały okres stażu
•współpraca z rodzicami -cały okres stażu
Dowody realizacji: notatki.

38.Współpraca z ZUK Sp. Z o.o. w Krośniewicach - forma realizacji:
•pogłębianie wiedzy z zakresu budowy i zasad funkcjonowania składowiska odpadów i sortowni w naszej gminie - cały okres stażu
Dowody realizacji: poświadczenia o współpracy.

39.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - forma realizacji:
•kierowanie uczniów na badania - W miarę potrzeb
Dowody realizacji: opinie i orzeczenia.


Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§8 UST.2 PKT.4f)


40.Nagroda burmistrza - cały okres pracy zawodowej.

41.Nagrody dyrektora - cały okres pracy zawodowej.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 UST.2 PKT.5)

42.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki szkoły - forma realizacji:
•rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez stały kontakt z innymi nauczycielami oraz rodzicami - cały okres stażu
•pogadanki klasowe, rozmowy indywidualne z uczniem, realizowanie treści zawartych w planie wychowawczym klasy - cały okres stażu
•wykorzystywanie materiałów z odbytych szkoleń, udział w profilaktyce uzależnień - cały okres stażu
Dowody realizacji: opis, potwierdzenie spotkań.

43.Integracja klasowa - forma realizacji:
•systematyczne organizowanie klasowych wycieczek
i uroczystości, m.in.: Klasowe Mikołajki, Wigilia Klasowa, Dzień Dziecka - cały okres stażu
•wycieczki ,tematyczne lekcje wychowawcze, imprezy klasowe, pomoc koleżeńska, opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dostosowanego do potrzeb klasy - cały okres stażu
Dowody realizacji: karty wycieczek, scenariusze uroczystości.

44.Analiza i opis przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego - forma realizacji:
•diagnoza sytuacji szkolnej - cały okres stażu
•podejmowanie odpowiednich działań naprawczych - cały okres stażu
•opis i analiza przypadku - cały okres stażu
Dowody realizacji: opis i analiza przypadku.

45.Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna - forma realizacji:
•pomoc uczniom z trudnościami w nauce - cały okres stażu w zależności od potrzeb
•sporządzenie wykazu uczniów drugorocznych i ustalenie po konsultacji z nauczycielami nie-zbędnych form pomocy - cały okres stażu w zależności od potrzeb
•kierowanie uczniów mających trudności na badania psycholo-giczne, pedagogiczne, psychiatryczne - cały okres stażu
•zapoznanie się z aktualnymi i z lat ubiegłych opisami PPP oraz przekazanie wychowawcom zaleceń i wskazówek do pracy - cały okres stażu w zależności od potrzeb
•indywidualne omawianie z wychowawcami problemów uczniów z trudnościami - cały okres stażu w zależności od potrzeb
•opieka nad uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - cały okres stażu w zależności od potrzeb
Dowody realizacji: notatki w dzienniku pedagoga szkolnego i teczkach indywidualnych.

Opracowała: Edyta Komorowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.