X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27073

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Imię i nazwisko: mgr Bożena Gubernat
Placówka oświatowa: Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Garczewska

L.p. Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS 14.11.2007r. Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania

1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7. ust 2. pkt 1. )
1. Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu – zawarcie kontraktu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych innych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
- Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji szkolnej na dany rok szkolny.
- Pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej
poprzez zapoznanie się z pozycjami książkowymi, ukazującymi się na rynku wydawniczym.

4. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.
- Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
- Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w szkole.
- Udział w konkursach.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekorowanie sali.
- Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.

5. Uczestnictwo w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, kursach.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki zajęć.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Prowadzenie kart obserwacji dzieci.
Wrzesień 2012 rok

Systematycznie
Wrzesień 2012 rok

Według harmonogramu

Według harmonogramu hospitacji

Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu

W okresie stażu

Systematycznie

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Kontrakt
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Własne notatki

Potwierdzenie dyrektora

Dokumentacja

Własne notatki

Własne notatki
Scenariusze zajęć
Scenariusze imprez

Zaświadczenia
Zbiór pomocy dydaktycznych
Publikacje

Zaświadczenia

Potwierdzenie dyrektora
Wpisy w dzienniku zajęć
Prowadzenie kart obserwacji

2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. )
1. Współpraca z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań klasowych z rodzicami.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach klasowych i szkolnych.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Zbieranie informacji dotyczących wychowanków.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami.

3. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły – współpraca z, Komendą Policji, Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną, ŚOPS, itp.

4. Prowadzenie działalności związanej z promocją szkoły – publikacja artykułów w lokalnych czasopismach, na stronie internetowej szkoły.

5. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci, wyjścia do parku i lasu, do kina, do Urzędu Miasta Brwinów, Komisariatu Policji, Straży Pożarnej

6. Nawiązanie współpracy z harcerzami działającymi przy ZS nr 1 w Brwinowie – spotkania.

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, pielęgniarką szkolną.

8. Współorganizowanie akcji na rzecz szkoły
- Zbiórka korków, baterii i makulatury.
- Aukcje okolicznościowe.

Systematycznie

W okresie stażu
Notatki, lista obecności

Notatki, zeszyt rozmów indywidualnych
Tablica informacyjna

Scenariusze zajęć, zdjęcia

Potwierdzenia
Zeszyt rozmów indywidualnych
Referaty

Potwierdzenia

Potwierdzenia,
publikacje

Wpisy do ewidencji wyjść, karty wycieczek

Zdjęcia, dyplomy

Potwierdzenia,
wpisy w dzienniku zajęć

Potwierdzenia

3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7. ust 2. pkt 3.)
1. Wykorzystanie technik komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów za pomocą komputera.

2. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, ćwiczeń, planów miesięcznych, sprawozdań korzystając z komputera.

3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej.

4. Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej szkoły
Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu

Systematycznie
Przygotowane materiały

Opracowane materiały

Notatki

Strona WWW

4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7. ust 2. pkt 4. )
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Zastosowanie wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
- Konsultacje z psychologiem.
- Wymiana spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań RP.

4. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką dzieci potrzebujących pomocy - współpraca z Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu

Systematycznie
Własne notatki

Własne notatki

Wpisy w dzienniku zajęć, własne notatki

Potwierdzenia

5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7. ust 2. pkt 5. )
1. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu.
- Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
- Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki, udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
W okresie stażu

W okresie stażu

Systematycznie
Własne notatki

Dokumentacja, własne notatki

Umiejętność korzystania z prawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.