X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26958
Dział: Gimnazjum

Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe? Konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI

Bożena Piwko – zajęcia z wychowawcą – kl. III a

I. Zagadnienia wynikające z podstawy programowej
Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

II. Zagadnienia Programu Profilaktyki
Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej

III. Temat lekcji: Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe?

IV. Cele lekcji
Uczeń:
- rozumie pojęcie konfliktu i negocjacji;
- umie podać przyczyny i przykłady konfliktów;
- poznaje metody rozwiązywania konfliktów;
- zna główne zasady negocjowania jako metody rozwiązania konfliktu;
- zabiera głos w dyskusji;
- dzieli się własnymi przeżyciami i doświadczeniami;
- aktywnie pracuje w grupie.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:
- dowiem się co to są konflikty oraz negocjacje;
- poznam podstawowe style rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
- poznam zasady negocjacji;
- nauczę się rozwiązywać konflikty stosując styl negocjacyjny.

Kryteria sukcesu /NACOBEZU (co uczniowie będą potrafili po lekcji)
- umiem wyjaśnić pojęcia: konflikt, negocjacja;
- umiem podać przyczyny i przykłady sytuacji konfliktowych;
- potrafię wymienić podstawowe style rozwiązywania konfliktów;
- potrafię rozwiązać sytuację konfliktową stosując zasady negocjacji.

V. Metody i formy pracy
- "burza mózgów"
- notatka przestrzenna - mapa myśli
- ćwiczenia przy użyciu kart pracy i metodników
- praca indywidualna ucznia
- praca w parach
- praca w grupie
- elementy pogadanki oraz dyskusji

VI. Materiały i pomoce dydaktyczne
- kartki papieru do pracy w parach, mazaki, magnesy
- metodniki, markery
- kserokopie dla uczniów do pracy w parach i w grupach
- plik komputerowy zawierający pojęcie konfliktu, główne zasady skutecznego rozwiązywania konfliktu (na drodze negocjacji) oraz style rozwiązywania konfliktów
- laptop, rzutnik


VII. Przebieg lekcji
1. Sprawy organizacyjne
- przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności.
2. Określenie celu lekcji i podanie tematu
- wprowadzenie do tematu lekcji poprzez rozwiązanie szyfru (uczniowie dostają na kartkach zaszyfrowane hasło, po rozwiązaniu zapisują w metodnikach i podnoszą do góry hasło „konflikty”)
- nauczyciel podaje temat lekcji
- nauczyciel przedstawia główny cel lekcji, czyli zapoznanie uczniów ze skutecznymi metodami rozwiązywania konfliktów
- kryteria sukcesu - NACOBEZU, (uczniowie dostają na kartkach)
- sprawdzenie rozumienia kryteriów sukcesu, (odczytują głośno)
3. Realizacja tematu
a) wypisywanie na kartkach słów kojarzących się ze słowem „ konflikt” – praca w parach Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo 'konflikt”. Prosi uczniów, by zastanowili się jakie skojarzenia budzi w nich ten termin ('burza mózgów”).
Każda para otrzymuje kartkę i mazak. Nauczyciel prosi, by uczniowie wspólnie zdecydowali się na jedno słowo, które kojarzy im się z pojęciem konfliktu i zapisali je drukowanymi literami na kartce. Przedstawiciel każdej pary przywiesza kartkę na tablicy (za pomocą magnesów) wokół słowa 'konflikt'. W ten sposób uczniowie tworzą wspólną notatkę przestrzenną (mapę myśli) dotyczącą skojarzeń z pojęciem konfliktu.
b) krótka rozmowa na temat utworzonej mapy
- Jakie zabarwienie (wydźwięk) mają słowa przyczepione do tablicy, pozytywne czy negatywne?
- Jakim zjawiskiem są konflikty? (złym, nieprzyjemnym, stresującym, którego należy unikać)
c) próba sformułowania definicji pojęcia „konflikt” – praca w grupach (prezentacja definicji przez lidera grupy)
d) przedstawienie przez nauczyciela definicji (wg słownika języka polskiego) prezentacja przez rzutnik - załącznik nr 1 – uczeń czyta głośno
e) krótka rozmowa z uczniami
- Gdzie spotykamy się z sytuacjami konfliktowymi? Podajcie przykłady takich sytuacji.
Uczniowie swobodnie się wypowiadają, podają przykłady sytuacji konfliktowych.
- Czy konfliktów da się uniknąć?
(konflikty są nieuniknione, są nieodłączną częścią naszego życia i towarzyszą nam na co dzień w różnych sytuacjach i kontaktach międzyludzkich)
- Jak poradzić sobie z konfliktem, który z natury rzeczy jest nieunikniony?
f) podsumowanie wypowiedzi uczniów, przedstawienie przez nauczyciela trzech podstawowych styli rozwiązywania konfliktów ( prezentacja przez rzutnik) – załącznik nr 2
- chętni uczniowie czytają głośno
g) dyskusja na forum klasy - uczniowie podają dobre i złe strony każdego sposobu
styl twardy - może powodować kolejne konflikty, uraża uczucia innych; styl miękki – tu z kolei ty możesz poczuć się wykorzystany lub urażony;
styl negocjacyjny – daje możliwość porozumienia, wymaga takiego samego nastawienia obu stron.

Uczniowie wskazują najskuteczniejszy sposób rozwiązywania konfliktu (negocjacje)
i próbują wyjaśnić to pojęcie.
Negocjacje to taki sposób rozwiązywania konfliktów, który opiera się na zasadzie uwzględniania interesów wszystkich stron. Negocjacje mają sens pod warunkiem, że obie strony są tak samo zainteresowane dogadaniem się.
h) prezentacja przez rzutnik zasad skutecznych negocjacji (załącznik nr 3) – chętny uczeń czyta głośno i) praca z tekstem (w grupach) – odczytanie fragmentu tekstu. Zadaniem uczniów jest dopisanie zakończenia, będącego rozwiązaniem konfliktu. Lider grupy prezentuje sposób zakończenia konfliktu. Krótka dyskusja i wnioski jak można było zapobiec całej sytuacji.
4. Podsumowanie lekcji
a) ocena pracy uczniów na lekcji
b) sprawdzenie realizacji celów lekcji – metoda świateł drogowych (użycie metodników)
Za pomocą kolorowych kartek uczniowie oceniają osiągnięcie każdego z punktów NACOBEZU:
Kolor zielony – umiem, potrafię, wiem, rozumiem
Kolor żółty – mam wątpliwości, czegoś mi brakuje, mam pytania, nie jestem pewna/pewien czy dobrze rozumiem
Kolor czerwony – nie wiem, nie potrafię, nie umiem, nie rozumiem
Metoda ta daje informację nauczycielowi, do którego punktu NACOBEZU powinien powrócić na kolejnej lekcji.
c) zakończenie – uczniowie rysują w metodnikach kontur twarzy a następnie dorysowują usta i oczy, tak aby wyrażały emocje towarzyszące po dzisiejszych zajęciach).

Zadanie dodatkowe
Każdy uczeń otrzymuje kartkę ze zdaniami niedokończonymi (zadaniem ucznia jest dokończenie zdań i zaadresowanie do osoby, z którą miała konflikt oraz wręczenie jej po zakończonych zajęciach)
Cenię cię za...
Podoba mi się w tobie...

VIII. Ocena wiadomości i umiejętności uczniów
- stosowanie elementów oceniania kształtującego

IX. Informacja zwrotna o osiągniętych celach lekcji
1. Odpowiedzi uczniów
2. Wykonywanie zadań na zajęciach
3. Sprawdzenie realizacji celów lekcji (metoda świateł)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.