X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26957
Dział: Gimnazjum

Działania na wyrażeniach algebraicznych - rozwiązywanie zadań. Konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI
Bożena Piwko - matematyka - kl. II b
I . Zagadnienia wynikające z podstawy programowej

Wyrażenia algebraiczne. Uczeń:
1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami;
2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;
3) redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej;
4) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne;
5) mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraiczne
6) wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias.

II. Zagadnienia programowe

Przykłady wyrażeń algebraicznych.
Próby wyrażania ogólnych praw w formie symbolicznej.
Przekształcanie wyrażeń, w tym mnożenie i dzielenie ich przez liczby i inne wyrażenia.

III. Temat lekcji: Działania na wyrażeniach algebraicznych – rozwiązywanie
zadań.
IV. Cele lekcji.

Wiadomości
Uczeń:
- nazywa wyrażenia algebraiczne;
- wie, co to są jednomiany:
- wyjaśnia pojęcie wartości liczbowej wyrażenia;
- zna zasadę opuszczania nawiasów;
- wymienia wzory skróconego mnożenia;
- rozumie zasadę redukcji wyrazów podobnych.

Umiejętności
Uczeń:
- oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego;
- umie zapisywać wyrażenia za pomocą symboli matematycznych;
- oblicza iloczyn sumy algebraicznej przez liczbę oraz iloczyn dwóch sum algebraicznych;
- oblicza sumę i różnicę sum algebraicznych;
- doprowadza wyrażenie do najprostszej postaci;
- wyłącza wspólny czynnik przed nawias;
- stosuje wzory skróconego mnożenia;
- potrafi zapisać treść zadania za pomocą wyrażenia algebraicznego.

Postawy
Uczeń:
- wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań;
- wykazuje samodzielność w pracy indywidualnej oraz współdziałanie w pracy grupowej;
- prezentuje przemyślenia swoje i całej grupy;
- wykazuje logiczność myślenia i spostrzegawczość;
- wykazuje aktywną postawę wobec problemu;
- koryguje ewentualne błędy;
- posługuje się językiem matematyki.

V. Metody
- ćwiczenia przy użyciu kart pracy i metodników
- praca w grupach
- rozmowa
- praca z książką

VI. Zasady
- stopniowanie trudności
- świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym
- trwałości wiedzy

VII. Typ lekcji: ćwiczeniowa

VIII. Środki dydaktyczne :
- metodniki, markery
- karty pracy ucznia
- kolorowe karty z materiałem edukacyjnym
-laptop, rzutnik do demonstracji zadań
- arkusze papieru, magnesy
- kolorowe karteczki
- podręcznik „Matematyka 2001’’. Klasa II

IX. Przebieg zajęć dydaktycznych

1. Sprawy organizacyjne, sprawdzenie pracy domowej.

2. Określenie celu lekcji i podanie tematu.

3.Wprowadzenie do tematu lekcji.
- zadania na dobieranie w celu przypomnienia niezbędnych wiadomości – praca indywidualna
( uczniowie dobierają do danego pojęcia jego znaczenie)

4. Realizacja tematu.
a) nazywanie wyrażeń algebraicznych – praca indywidualna przy użyciu metodnika
( uczniowie zapisują kolejno nazwy wyrażeń przedstawione na kolorowych kartach)
b) zapisywanie wyrażeń algebraicznych za pomocą symboli matematycznych
i obliczanie wartości liczbowej tych wyrażeń - praca grupowa
( każda grupa w kartach pracy zapisuje symbolicznie podane słownie wyrażenie i oblicza
jego wartość liczbową, chętny uczeń prezentuje całej klasie efekt pracy grupy)
c) zapisywanie zadań tekstowych za pomocą wyrażenia algebraicznego - praca grupowa
( każda grupa wykonuje rysunek do swego zadania i zapisuje rozwiązanie w postaci wyrażenia algebraicznego, chętny uczeń prezentuje na forum klasy)
d) przedstawianie wzorów skróconego mnożenia w postaci sumy algebraicznej lub różnicy – praca indywidualna przy użyciu metodników
e) opuszczanie nawiasów, redukcja wyrazów podobnych i wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias – wykreślanka z hasłem – praca w grupach
( każda grupa sprawdza, czy podane przykłady zostały wykonane poprawnie czy błędnie,
jeśli poprawnie - skreślają pole „tak”, jeśli błędnie - pole „nie” , litery znajdujące się przy skreślonym polu „nie” czytane od poziomu pierwszego do czwartego utworzą hasło).

Zadanie dodatkowe:
Zadanie 7 str.96 podręcznik

5. Podsumowanie lekcji.

6. Zadanie pracy domowej.
Zad.1a),b), 3a),b), 5a),b), 8a)b) str.114 i 115 – podręcznik

7. Ocena pracy uczniów. Samoocena ucznia. Ocena lekcji przez uczniów.

X. Indywidualizacja nauczania.
1.Dobór zadań do indywidualnych możliwości uczniów (zadania o różnym stopniu trudności).
2.Pomoc uczniom mającym trudności.
3. Stosowanie różnych metod i form pracy.

XI. Celowość i sposób zadania pracy domowej.
Praca domowa związana jest z pracą na lekcji . Celem jest utrwalenie wiadomości
i umiejętności ćwiczonych na lekcji. Uczniowie zapoznają się z poleceniem ,w razie wątpliwości zadają pytania . W domu rozwiązują pisemnie.

XII. Ocena wiadomości i umiejętności uczniów.
- stosowanie oceny wspierającej ucznia – elementy oceniania kształtującego
- zgodnie z ustalonymi kryteriami i poziomami wymagań na poszczególne oceny

1.Podstawowe
Uczeń:
- nazywa i buduje proste wyrażenia algebraiczne;
- oblicza wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych;
- wyróżnia w wyrażeniach algebraicznych wyrazy podobne i przeprowadza ich redukcję;
- mnoży sumę algebraiczną przez jednomian;
- wyłącza liczbę przed nawias;
- rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem wyrażeń algebraicznych.
2.Ponadpodstawowe
Uczeń:
- dodaje i odejmuje złożone wyrażenia algebraiczne;
- zapisuje wzory skróconego mnożenia w postaci sumy algebraicznej;
- wyłącza wspólny czynnik przed nawias w złożonej sumie algebraicznej;
- upraszcza wyrażenia, w których występują wzory skróconego mnożenia.

XIII. Informacja zwrotna o osiągnięciach celach lekcji.
1. Odpowiedzi uczniów.
2. Rozwiązywanie zadań w karcie pracy i przy użyciu metodników.
3. Praca domowa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.