X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26753
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Magdaleny Stasiak

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w
ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LIPNICY WIELKIEJ

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(realizowany od 01.09.2008r. do 31.05. 2011r.)

ORGANIZACJA STAŻU
ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Wstępna ocena własnych umiejętności Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
Autorefleksja IX/X 2008 Przedłożenie w ręce dyrektora szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Wniosek o rozpoczęcie stażu
Arkusz samooceny Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
Znajomość przepisów prawa oświatowych

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa określająca zasady współpracy.
Ustalenie zadań przewidywanych do zrealizowania podczas stażu.
Opracowanie narzędzi wzajemnej obserwacji (terminarz spotkań, scenariusze lekcji, notatki pohospitacyjne).Spotkania konsultacyjne (określenie mocnych i słabych stron nauczyciela kontraktowego) IX 2008 Notatki z odbytych spotkań., scenariusze i omówienia zajęć Przejrzyste zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.
Ustalenie terminarza spotkań (dwa razy w roku hospitowanie zajęć nauczyciela kontraktowego i dwa razy w roku hospitowanie zajęć opiekuna stażu.
Zwiększenie umiejętności oceny i analizy własnej pracy..

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
1. Prowadzenie dokumentacji związanej z własnym awansem zawodowym

Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego W ciągu odbywania stażu Scenariusze, konspekty lekcji, karty obserwacji lekcji, świadectwa, zaświadczenia, potwierdzenia, opisy przedsięwzięć, prace uczniowskie, dyplomy, własne notatki, sprawozdanie semestralne
Zgromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Hospitacje według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników. Dwa razy w roku Scenariusze zajęć opiekuna, wnioski z hospitacji w postaci notatek pohospitacyjnych Wzbogacenie wiadomości i doskonalenie własnych umiejętności, nabywanie nowych doświadczeń, doskonalenie metod współpracy z uczniami, rozwijanie umiejętności omawiania działań nauczania opiekuna stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora ZS, wicedyrektora

Opracowanie konspektów lekcji, konsultacja, analiza, ewaluacja Dwa razy w roku na zaproszenie bądź wg harmonogramu hospitacji
Konspekty lekcji, notatki z obserwacji lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu lub dyrektora szkoły Umiejętność analizy własnych działań. Wnioski do dalszej pracy, doskonalenie procesu nauczania, stosowanie nowych form i metod pracy z uczniami.
4. Analiza skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety oceniającej efektywność pracy W ciągu odbywania stażu Analiza ankiety Doskonalenie umiejętności oceny skuteczności własnych działań.

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy

Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych( np. testy, tablice), gazetek klasowych i szkolnych związanych z nauczanym przedmiotem.
Współpraca z wydawnictwami, min. Pearson Longman i Oxford University Press
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dla anglistów
W ciągy odbywania stażu Konspekty lekcji z uwzględnieniem nowych metod, przykładowe testy, gazetki

Korespondencja

Zaświadczenia o udziale w warsztatach, konferencjach metodycznych, potwierdzeni

Osiąganie wyższych wyników nauczania dzięki wzbogaconemu warsztatowi pracy, zainteresowanie i zaangażowanie uczniów w uczenie się języka angielskiego

Doskonalenie umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
6. Organizacja i przygotowanie apeli, uroczystości szkolnych

Opracowywanie materiałów, scenariuszy, dekoracji, praca z uczniami Wg harmonogramu imprez szkolnych w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
Scenariusze, zdjęcia Doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz interpersonalnych w kierunku aktywnego i korzystnego dla ogółu udziału w życiu szkoły
7. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu nayczycieli języków obcych
wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi nauczycielami: dzielenie się wiedzą i materiałami
Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych W ciągy odbywania stażu Plan pracy zespołu wraz ze sprawozdaniem z działalności,
potwierdzenia przewodniczącego zespołu nauczycieli j.obcych Podniesienie i doskonalenie umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzielenie się wiedzą
8. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora
Praca w komisji egzaminacyjnej i konkursowej W ciągu odbywania stażu Protokoły, sprawozdania, potwierdzenia dyrektora Doskonalenie umiejętności organizatorskich
9. Udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszących kompetencje oraz doskonalących wiedzę i umiejętności
10. Udział w szkoleniach rady pedagogicznej, kursach i warsztatach z zakresu nauczania j. angielskiego

W ciągy odbywania stażu Zaświadczenia, potwierdzenia Wdrożenie do pracy pedagogicznej wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń i podniesienie efektywności nauczania

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
1. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych oraz na problemy środowiska
Mobilizacja uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, W ciągy odbywania stażu Sprawozdania z akcji
Rozwijanie własnych umiejętności organizatorskich. Zaangażowanie uczniów do zatroszczenia się o otaczającą przyrodę, uwrażliwienie ich na problemy innych ludzi
2. Badanie sytuacji rodzinnej i życiowej swoich uczniów. Pomoc w przygotowaniu się do zajęć szkolnych poprzez zorganizowanie zakupu podręczników do nauki j.angielskiego Rozmowy indywidualne
Pomoc w zakupie podręczników IX 2008, 2009, 2010 Notatki z przeprowadzonych rozmów i podjętych działań Wszyscy uczniowie posiadają niezbędne podręczniki i pomoce do nauki języka angielskiego
3. Uczestnictwo w różnych formach kultury i rekreacji w ramach współpracy z innymi nauczycielami
Pełnienie funkcji opiekuna podczas wycieczek, dyskotek, W ciągy odbywania stażu Opis z przeprowadzonych przedsięwzięć, potwierdzenia dyrektora lub opiekuna stażu Rozwijanie kontaktów interpersonalnych poza szkołą, bliższe poznanie uczniów, ich zainteresowań, umiejętności pozaszkolnych, wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań, zachęcanie do czynnego wypoczynku
4. Współorganizacja Miedzyszkolnego Konkursu Języka Obcego

Przygotowywanie uczniów do konkursu,
nadzór nad jego przebiegiem, praca w komisji III 2009, 2010, 2011 Regulamin konkursu, sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora lub opiekuna stazu Wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i organizatorskich: zainteresowanie uczniów językiem angielskim
5. Obserwacja i analiza możliwości i potrzeb uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu Przygotowywanie uczniów zdolnych do konkursów przedmiotowych (szkolnych i kuratoryjnych),

Organizowanie konsultacji dla uczniów słabych W ciągy odbywania stażu Notatki, potwierdzenia dyrektora lub opiekuna stażu Wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów:
zainteresowanie uczniów językiem angielskim
Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wyrównywanie braków,

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
Znajomość podstawowych programów
Korzystanie z własnego komputera i drukarki
Opracowywanie przy pomocy wymienionych programów materiałów i pomocy dydaktycznych Na bieżąco Np. plan rozwoju zawodowego: materiały, pomoce dydaktyczne Doskonalenie warsztatu własnej pracy
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu do wyszukiwania materiałów potrzebnych do pracy pedagogicznej
Wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania własnych zajęć.
Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze Na bieżąco Materiały, zestaw adresów internetowych Doskonalenie warsztatu własnej pracy i pracy ucznia poprzez wykorzystanie programów komputerowych w przygotowaniu środków i pomocy do zajęć edukacyjnych
Unowocześnienie i urozmaicenie procesu nauczania;
Śledzenie zmian dot. procedur awansu, prawa oświatowego
3. Uczestniczenie w formach dokształcania w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej
Warsztaty metodyczne, kursy W ciągy odbywania stażu Materiały, zaświadczenia Podnoszenie swoich umiejętności w zakresie wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
4. Publikowanie swoich materiałów w Internecie

Publikacja na stronach portali edukacyjnych własnych scenariuszy, testów, ćwiczeń W ciagu odbywania stażu Adresy stron i teksty materiałów Dzielenie się wiedza i doświadczeniami z innymi nauczycielami
5. Praktyczne zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej

Korzystanie z komunikatora internetowego GG, poczty emailowej,
Czynny udział w forach dyskusyjnych
W ciągu odbywania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu nauczania języka angielskiego, psychologii rozwojowej i poznawczej, pracy z dziećmi dyslektycznymi oraz z ADHD: Studiowanie przepisów prawa z zakresu oświaty, pomocy społecznej
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu
Przeanalizowanie przepisów prawa z zakresu psychologii i pedagogiki W ciagu odbywania stażu Notatki , wykaz lektur Aktualizacja form i metod w nauczaniu języków obcych
Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy dydaktycznej i psychologiczno-pedagogicznej służącej lepszemu rozumieniu dzieci i rozwiązywaniu problemów wychowawczych
2. Udział w szkoleniach, warsztatach uzupełniających wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki
Udział w szkoleniach organizowanych przez placówki zewnętrzne W ciagu odbywania stażu Zaświadczenia o ukończeniu Rozszerzenie własnych kompetencji pedagogicznych i stosowanie w praktyce szkolnej wg potrzeb.
3. Diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela

Współpraca z wychowawcami klas
Współpraca z rodzicami, (indywidualne spotkania, spotkania w trakcie wywiadówek, a w razie potrzeby korespondencja)
Systematyczna i rzetelna informacja o postępach i efektach kształcenia:
Instruowanie i dawanie wskazówek w przezwyciężaniu trudności w nauce języka angielskiego
W ciagu odbywania stażu Potwierdzenie dyrektora , zapisywanie adnotacji na temat postępów i zachowania uczniów w dzienniku lekcyjnym Pełna informacja i wiedza o uczniu, rozwijanie kontaktów interpersonalnych, nawiązanie bliższych kontaktów z rodzicami, wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych i edukacyjnych

4. Praca z uczniem zdolnym oraz słabym Prowadzenie na zajęciach edukacyjnych indywidualizacji nauczania: przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych z języka angielskiego, stosowanie się do zaleceń PPP
W ciągu odbywania stażu Opis działań i efektów pracy z uczniami, potwierdzenia Doskonalenie umiejętności i wiadomości w zakresie pracy z uczniem słabym i zdolnym, wyrównywanie braków i opóźnień ucznia:
Rozwijanie umiejętności językowych
Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów, praktyczne wykorzystanie języka.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich i w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego Samodzielna lektura przepisów
Poznanie przepisów prawnych związanych z oświatą i opieką:
1. Ustawa o systemie oświaty
2. Karta Nauczyciela
3. Konwencja o Prawach Dziecka
4. Rozporządzenia:
- W sprawie uzyskania stopnia awansu
- O pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- O podstawie programowej
- W sprawie oceny nauczyciela
- W sprawie innowacji i programów autorskich
- W sprawie nadzoru pedagogicznego
- O ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów
W ciagu odbywania stażu Notatki Dobre funkcjonowanie w szkole wynikające ze znajomości przepisów prawa oświatowego
2. Analizowanie funkcjonowania i organizacji szkoły Analiza programu wychowawczego, profilaktycznego, statutu szkoły
W ciagu odbywania stażu Notatki z analizy i oceny dokumentów szkoły Sprawne funkcjonowanie w różnych sytuacjach pedagogicznych
3. Wykorzystanie przepisów prawa oświatowego w konkretnych działaniach Dobra organizacja wycieczek i wyjść.
Udział w pracach różnorodnych komisji W ciagu odbywania stażu Sprawne działanie, odpowiedzialna organizacja i opieka oraz współpraca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.