X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26754
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Lipnica Wielka, 01.06.2011

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:Magdalena Stasiak
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących- Gimnazjum, Liceum oraz Technikum Budowlane
Posiadane kwalifikacje: mgr filologii angielskiej, przygotowanie pedagogiczne
Okres stażu: 01.09.2008 – 31.05.2011
Opiekun stażu: mgr Edyta Mikłusiak

WSTĘP

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej pracuję od września 2005 roku jako nauczyciel języka angielskiego. Przez pierwsze trzy lata prowadziłam zajęcia w Gimnazjum Od 2008 roku pracuję również w Liceum oraz Technikum Budowlanym w Lipnicy Wielkiej.
W 2005 roku ukończyłam studia dzienne w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej na kierunku filologia angielska, uzyskując tytuł licencjata. W lutym 2008 roku uzyskałam tytuł magistra na Uniwersytecie Ślaskim w zakresie filologia angielska.
W roku 2006, po odbyciu stażu w wymiarze 9 miesięcy, uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

We wrześniu 2008 roku rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w momencie rozpoczęcia stażu posiadałam odpowiednie wykształcenie, a także zatrudniona byłam w pełnym wymiarze czasu pracy. Po złożeniu na ręce Dyrektora Szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego do realizacji, otrzymałam jego akceptację oraz został wyznaczony mi opiekun stażu-pani mgr Edyta Mikłusiak.

Plan rozwoju zawodowego został sporządzony po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także potrzeb szkoły, w której byłam zatrudniona. Sporządzony plan rozwoju zawodowego zawiera różne formy mojej aktywności zawodowej, a niniejsze sprawozdanie ma być potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie działań i osiągniętych korzyści. Priorytetami mojego działania w okresie stażu były podwyższanie jakości funkcjonowania mojej szkoły, rozwój ucznia oraz własny rozwój zawodowy.

Po okresie 2 lat i 9 miesięcy od rozpoczęcia stażu chciałabym przedstawić sprawozdanie z jego przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu
WSTĘPNA OCENA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI
Rozpoczynając staż pracy dokonałam autoanalizy własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych. Pozwoliło mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a w kwestiach, które uważałam za obszary słabsze na ich weryfikacje oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy.
W momencie rozpoczęcia stażu zapoznałam się z procedurą dotyczącą awansu zawodowego, a w szczególności z treścią wiążącą się z awansem nauczyciela kontraktowego na mianowanego. W trakcie trwania stażu gromadziłam dowody realizacji opisywanych działań, zbierałam potrzebne materiały i wnioski, z których korzystałam podczas pisania niniejszego sprawozdania. Na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i dokonywałam ich analizy.

WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM STAŻU

Spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej na opiekuna stażu wybrałam panią mgr Edytę Mikłusiak. We wrześniu 2008 ustaliłyśmy zasady współpracy i opracowałyśmy narzędzia wzajemnej obserwacji.
Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią E. Mikłusiak (dwa razy w roku). Dzięki zajęciom, które hospitowałam poznałam ciekawe metody nauczania oraz zachęcania uczniów do aktywnego udziału w lekcji. Pozwoliło mi to na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat obserwowanych lekcji. Prowadziłam również lekcje w obecności opiekuna (dwa razy w roku). Razem dbałyśmy oto by każda lekcja omówiona została podczas konsultacji.
Pomimo faktu, iż pani E. Mikłusiak nie jest nauczycielem języka obcego tylko biologii i chemii, wymiana wspólnych spostrzeżeń okazała się bardzo przydatnym doświadczeniem w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania oraz w pracy wychowawczej. Analiza podejmowanych przeze mnie działań pozwoliła poznać moje słabe i mocne strony jako nauczyciela i wychowawcy. Obserwowane lekcje, wpłynęły na poszerzenie wiedzy na temat metod pracy nie tylko w formie teoretycznej ale przede wszystkim mogłam zobaczyć jak te metody wykorzystywane są w praktyce.
ANALIZA SKUTECZNOŚCI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

W celu uzyskania informacji na temat efektywności mojej pracy przeprowadziłam anonimową ankietę w klasie drugiej Gimnazjum i klasie pierwszej Liceum. Jako nauczyciela interesowało mnie m.in. czy uczniowie poświęcają dużo czasu na naukę języka angielskiego, jak oceniają swoje umiejętności językowe. W ankiecie pojawiły się również pytania odnośnie ewentualnych zmian w prowadzeniu przeze mnie zajęć, mojego indywidualnego podejścia do ucznia i atrakcyjności zajęć. Dokonałam analizy wyników i wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy. Starałam się wzbogacić swój warsztat pracy dobierając metody aktywizujące aby moje lekcje cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Dzięki pozyskaniu opinii uczniów, mogłam zmieniać swoją dotychczasowa wizję zajęć tak aby przynosiły one jak najwięcej korzyści uczniom.

Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plany dydaktyczne dla poszczególnych klas biorąc pod uwagę w szczególności podstawę programową oraz standardy egzaminacyjne. W trakcie stażu dokonywałam korekt i uzupełnienia planów dydaktycznych, które były niezbędne w mojej pracy dydaktycznej, a w szczególności w osiągnięciu zamierzonych celów edukacyjnych przez uczniów.

Jako nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, przygotowywałam i sprawdzałam egzaminy próbne z języka angielskiego dla klas pierwszych, drugich i trzecich Gimnazjum oraz próbne egzaminy maturalne w Liceum i Technikum. Celem przeprowadzenia tych egzaminów było nie tylko sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia, ale przede wszystkim dokonanie analizy wyników tych egzaminów. Wyniki, a w szczególności wnioski z nich wyciągnięte były przedstawiane na posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Wspólnie z nauczycielami języków obcych szukaliśmy sposobów na zniwelowanie błędów popełnianych przez uczniów na egzaminach. Wnioski te wykorzystywałam w pracy na lekcjach z poszczególnymi klasami.

W trakcie wspomnianej współpracy z opiekunem stażu po obserwowanych zajęciach dokonywałam analizy moich słabych i mocnych stron, wykorzystywany na lekcji materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej a także aktywność i reakcje uczniów. Zawsze brałam pod uwagę i starałam się wykorzystywać opinie i wskazówki opiekuna. Uwagi opiekuna okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty.

DOSKONALENIE WŁASNEGO WARSZTATU I METOD PRACY

Aby sprostać rosnącym wymaganiom uczniów wobec nauczycieli, nauczyciel musi na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swój warsztat w pracy. Dlatego podczas odbytego stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego.
Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
- szkolenie „Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów”
- szkolenie „Przygotowanie nauczycieli gimnazjum do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM: komputer dla ucznia” (16 godzin)
- szkolenie „Przeciwdziałanie narkomanii w szkole”
- szkolenie dotyczące reformy podstawy programowej
- szkolenie na temat ochrony danych osobowych
- szkolenie odnośnie obsługi dziennika internetowego
- szkolenie „Rozwiązywanie trudnych sytuacji w szkole”
- szkolenie dla kierowników wycieczek
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- warsztaty metodyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej „Nowa podstawa programowa i nowe technologie”
- szkolenia dotyczące procedur przygotowania i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
- kurs dla egzaminatorów maturalnych z języka angielskiego

Ukończone szkolenia wzbogaciły moje umiejętności zawodowe i wiedzę merytoryczną w pracy nauczyciela. Pomogły mi w organizacji warsztatu pracy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem oraz jakości pracy szkoły. Szczególnie ważnym kursem był dla mnie kurs dla egzaminatorów maturalnych z języka angielskiego, gdyż po jego ukończeniu otrzymałam wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako egzaminator maturalny z języka angielskiego. To pozwoliło mi zaś na uczestnictwo w ocenianiu prac maturalnych oraz na pełnienie funkcji Przewodniczącego Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego na ustnych egzaminach maturalnych.

Załącznik nr1 (kopia decyzji Dyrektora OKE w Krakowie o otrzymaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów)
Załącznik nr 2 (kopia uczestnictwa w warsztatach metodycznych)
Załącznik nr 3 (potwierdzenie wicedyrektora o udziale w poszczególnych szkoleniach)

Przez cały okres stażu gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej: książki, publikacje, podręczniki, konspekty zajęć, testy, zestawy ćwiczeń itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. W miarę potrzeb wykonywałam też pomoce dydaktyczne, w postaci np. tabel, ćwiczeń gramatycznych, foliogramów, prezentacji multimedialnych. W celu uatrakcyjnienia moich lekcji wdrażałam poznane na warsztatach i szkoleniach aktywne formy nauczania języka angielskiego głownie przy użyciu technologi komputerowej. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym pozwoliło uatrakcyjnić lekcję, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.

Dzięki współpracy z wydawnictwem Pearson Longman i Oxford University Press korzystałam z zasobów oferowanych przez te wydawnictwa. Posiadam własne konto na stronach tych wydawnictw, dzięki czemu mam dostęp do materiałów dydaktycznych, testów i informacji na temat szkoleń, zmian w systemie oświaty oraz podręcznikach. Otrzymuję również dodatkowe pomoce gratis w postaci Repetytorium, które wykorzystuję na lekcjach przygotowując uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Organizacja własnego warsztatu pracy to także dbałość o salę i jej estetykę. Dlatego też starałam się w miarę swoich możliwości aby sale do nauki języków obcych w gimnazjum i liceum miały ładny i przyjazny wygląd, aby uczniowie tam uczący się czuli się swobodnie. Dlatego systematycznie uaktualniałam gazetki o tematyce okolicznościowej lub wynikającej z planu zajęć wychowawczo-dydaktycznego, dekorowałam klasę w okresach świątecznych.

ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE APELI ORAZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W trakcie swojego stażu zorganizowałam wspólnie z młodzieżą, nauczycielami i wychowawcami następujące uroczystości szkolne:
rok szkolny 2008/2009:
- Dzień Edukacji Narodowej (Gimnazjum),
- Dzień Matki (Gimnazjum)
- Dzień Języków Obcych (Gimnazjum)
rok szkolny 2009/2010:
- Święta Bożego Narodzenie (wspólnie Gimnazjum, Liceum i Technikum)
- Dzień Języków Obcych (Gimnazjum, Liceum i Technikum)
rok szkolny 2010/2011
- Święta Bożego Narodzenia (wspólnie Gimnazjum, Liceum i Technikum)
- Walentynki (Liceum i Technikum)
- Pierwszy Dzień Wiosny (Liceum i technikum)
- Dzień Języków Obcych (Gimnazjum)
- akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Gimnazjum)

Organizacja uroczystości szkolnych stworzyła szansę na udoskonalenie moich umiejętności organizatorskich i interpersonalnych, umiejętności kierowania grupą młodzieży. Była to też okazja dla uczniów do doskonalenia swoich umiejętności aktorskich, piosenkarski czy recytatorskich.

AKTYWNE UCZESTNICTWO W PRACACH ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Przez cały okres stażu brałam aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli języków obcych w Gimnazjum, Liceum i Technikum. Nasze spotkania były okazją do krytycznych dyskusji, konsultacji i dzielenia się swoimi obserwacjami, co skłaniało nas do autorefleksji i podwyższania jakości prowadzonych przez nas zajęć. Razem z innymi nauczycielami wspólnie ustalałyśmy wymagania edukacyjne z języka angielskiego, sposoby sprawdzania tych wymagań. W Gimnazjum wspólnie z innymi nauczycielami j. angielskiego opracowałyśmy dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, analizowaliśmy nowa podstawę programową i zmiany z nią związane, dokonywaliśmy również wyboru nowego programu nauczania i podręczników. Dzięki ścisłej współpracy co rok organizujemy Międzygimnazjalny Konkurs Języków Obcych i Dzień Języków Obcych.

PEŁNIENIE DODATKOWYCH FUNKCJI W SZKOLE, PODEJMOWANIE DODATKOWYCH ZADAŃ

Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej

W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w okresie odbywania stażu pełniłam funkcję opiekuna praktyki studenckiej. We wrześniu i październiku 2008 studentem-praktykantem był pan Marek Liszka a w kwietniu i maju 2009 pani Anika Nowicka-Gut. W trakcie praktyki pedagogicznej stworzyłam studentom możliwość doskonalenia umiejętności istotnych w procesie nauczania języka angielskiego i zapoznania się z obowiązkami opiekuńczo-wychowawczymi nauczyciela:
-formułowanie celów lekcyjnych i wychowawczych
-planowanie fragmentów zajęć, całych zajęć i projektów
-dostosowanie technik nauczania do poziomu, możliwości i wieku uczniów
-dobór zadań do pracy indywidualnej, w parach i grupach
-projektowanie i wykonanie prostych pomocy naukowych, efektywne ich wykorzystanie
-kontrola wyników pracy uczniów
-utrzymanie dyscypliny w trakcie zajęć
-obserwacja działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły i aktywny udział w jej wybranych formach
Środkiem pomocnym w tym przedsięwzięciu okazały się arkusze obserwacyjne, które po wypełnieniu przedstawiały całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej studenta, jak również jego cechy jako przyszłego pedagoga. Głównym wnioskiem z pełnienia funkcji opiekuna praktyk jest to, że opieka nad studentami dała duże zadowolenie dla obu stron, przyczyniła się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz umożliwiła mi wykazanie i podzielenie się wiedza i doświadczeniem.

Organizacja zakupu podręczników dla uczniów

We wrześniu każdego nowego roku szkolnego dbałam o to by każdy uczeń posiadał podręcznik niezbędny do nauki języka angielskiego. Często zdarza się, że podręczniki do nauki j. angielskiego nie są od razu dostępne w lokalnych księgarniach we wrześniu, co uniemożliwia uczniom, w szczególności ich rodzicom, szybki zakup. Dlatego też, oferowałam swoja pomoc i kupowałam podręczniki dla zainteresowanych w księgarni w Krakowie. Dodatkowym plusem tego działania był fakt, iż przy zakupie 15 zestawów podręczników, klasa otrzymywała rabat, w konsekwencji cena podręcznika była niższa niż przy indywidualnym zakupie w księgarni.

Współorganizacja Finału Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS

W roku szkolnym 2009/2010 mój opiekun stażu, pani E.Mikłusiak zaprosiła mnie do współorganizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS „HIV i AIDS nie zna granic”. Finał tej olimpiady dobył się 15 grudnia 2009 w naszym Gimnazjum. W ramach tej współpracy podjęłam się następujących działań:
-pomogłam w wysyłaniu regulaminów konkursu do wszystkich gimnazjów z terenu powiatu nowotarskiego
-opracowałam kilka pytań konkursowych, które pojawiły się na teście dla uczestników konkursu
-pomagałam w wykonywaniu gazetek na korytarzu szkolnym na temat HIV i AIDS
-pomagałam przy technicznej organizacji konkursu.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem szkól, wzięło w nim udział 30 uczniów z 16 gimnazjów z powiatu nowotarskiego.
Przyglądając się działaniom opiekuna w ramach przygotowania całego konkursu, miałam możliwość obserwacji jak współpracować z lokalnym zarządem, Gminą. Pani Edyta Mikłusiak pozyskała środki finansowe na nagrody dla zwycięzców konkursu- nagrody i drobne upominki dla wszystkich uczestników ufundował Wójt Gminy Lipnicy Wielkiej.
Organizacja tego konkursu niewątpliwie wpłynęła na promocje szkoły, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, na nawiązanie współpracy z gimnazjami z sąsiednich gmin, na zainteresowanie i integrowanie środowisk szkolnych do działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
Dzięki swojemu zaangażowaniu niewątpliwie poszerzyłam swoją wiedzę na temat zagrożeń związanych z HIV /AIDS. Tę wiedzę przekazywałam swoim wychowankom min. na godzinach wychowawczych oraz promowałam w ten sposób wśród nich postawę odpowiedzialności za własne życie oraz szacunku wobec siebie i innych.

Współorganizacja Miedzygimnazjalnego Konkursu Języków Obcych

Od początku mojej pracy w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej razem z nauczycielami języków obcych w Gimnazjum organizujemy Miedzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy na temat krajów anglojęzycznych oraz Języka Niemieckiego i Wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, który odbywa się co roku w drugim semestrze nauki. Tego zadania podjęłam się również w trakcie trwania stażu. Oto działania, które podejmowałam:
-opracowywałam zaproszenia na konkurs a następnie wysyłałam je do gimnazjów w gminie Jabłonka
-przygotowywałam testy z wiedzy gramatyczno-leksykalnej z języka angielskiego lub z wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych
-zajmowałam się wykonaniem gazetek ma korytarzu szkolnym
- dbałam o techniczną organizację konkursu
-sprawdzałam testy i przygotowywałam informacje o wynikach
-informowałam szkoły o wynikach z konkursu
-przygotowywałam dyplomy dla zwycięzców zarówno w konkursie języka angielskiego jak i niemieckiego
-zajmowałam się zakupieniem nagród dla zwycięzców
-przekazywałam nagrody dla zwycięzców z innych szkół
Organizacja tego konkursu wpłynęła na promocję szkoły oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku. Konkurs cieszył i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród sąsiednich gimnazjów. Jest on na pewno atrakcyjną formą zabawy ale głównym celem jego organizacji jest propagowanie nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz popularyzacja wiedzy o kulturach krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych oraz ich mieszkańcach.

Prowadzenie kroniki szkolnej

Od lat w naszej szkole prowadzona jest 'Kronika Szkolna'. Zanotowane są w niej wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Dzięki temu zawsze można powrócić do minionych wydarzeń, obejrzeć fotografie, przeczytać wycinek prasowy lub refleksje osoby prowadzącej. Nowi nauczyciele dzięki kronice mogą zapoznać się z historią szkoły, jej tradycjami i ważniejszymi wydarzeniami oraz osobami zasłużonymi dla szkoły.
We wrześniu 2010 roku podjęłam się zadania jakim jest prowadzenie kroniki. Do tego działania zaangażowałam również dwie uczennice z klasy II d-Patrycję Kościelniak i Kingę Jasiura. Moja rola polega na gromadzeniu informacji i materiałów dotyczących poszczególnych wydarzeń jakie miały miejsce w szkole, redagowanie notatek, sprawozdań i zapisów do kroniki. Udzielam wskazówek uczennicą odnośnie tego co ma być zawarte w kronice i jak uatrakcyjnić strony opisujące dane wydarzenie.
Zadanie to wymaga ode mnie ciągłego śledzenia wydarzeń szkolnych, zdobywania i zbierania informacji oraz systematyczności.
Efektem tej pracy jest udokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, podtrzymywanie tradycji szkolnej oraz zachęcanie uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.

Uczestnictwo w ocenianiu prac maturalnych z języka angielskiego

W grudniu 2009 roku ukończyłam z wynikiem pozytywnym 34 godzinne szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów zakończone egzaminem oraz złożyłam stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art.9c ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W konsekwencji, otrzymałam wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako egzaminator z języka angielskiego. W trakcie trwania stażu, dwukrotnie tj. w sesji 2009/2010 oraz 2010/2011, zostałam powołana do zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego, ukończyłam szkolenie poprzedzające ocenianie arkuszy egzaminacyjnych zorganizowane przez OKE w Krakowie oraz uczestniczyłam w ocenianiu prac maturalnych w Nowym Targu.
Biorąc udział w ocenianiu miałam możliwość doskonalenia współpracy w z innymi nauczycielami w ramach funkcjonowania zespołu egzaminatorów. Była to też okazja do wymiany doświadczeń z nimi. Ponadto, uzyskiwałam informacje na temat jakości swojej pracy poprzez konsultacje z Przewodniczącym Zespołu Egzaminatorów.
Uczestnicząc w tych pracach, wykorzystywałam zdobytą wiedzę na swoich lekcjach z uczniami. Zapoznając się ze standardami egzaminacyjnymi i kluczem punktowania za zadania otwarte na egzaminie maturalnym udzielałam swoim uczniom wskazówek jak poprawnie i efektywnie napisać list i krótką wypowiedź pisemną. Widząc jakie błędy uczniowie popełniają w swoich pracach maturalnych, starałam się aby moi uczniowie te błędy niwelowali. Główny nacisk kładłam na znajomość elementów wypowiedzi pisemnej: wstęp, rozwinięcie, zakończenie, oraz na poprawne stosowanie czasów gramatycznych i słownictwa, które są kluczowym elementem w poprawnym i komunikatywnym przekazaniu danej informacji.
Pracę w Liceum rozpoczęłam we wrześniu 2008 roku. Swoich tegorocznych maturzystów przygotowywałam od pierwszej klasy. Klasa 3a i 3b to pierwsi maturzyści z jakimi pracowałam do tej pory. Pisząc to sprawozdanie, nie znam wyników egzaminu maturalnego. Wyniki będą ogłoszone dopiero 30 czerwca i to właśnie wtedy okaże się czy moje metody nauczania i wskazówki przyniosły oczekiwane efekty. Dokonam analizy tych wyników wyciągając wnioski z mojej dotychczasowej pracy.

Załącznik nr 4 (kopie zaświadczeń o uczestnictwie w sprawdzaniu prac maturalnych)

Nauczanie języka angielskiego zawodowego w Technikum Budowlanym

Od września 2010 uczę języka angielskiego zawodowego w Technikum Budowlanym w Lipnicy Wielkiej. Zadanie to było i jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. W nauczaniu tego języka nacisk kładzie się na język translacyjny niezbędny do funkcjonowania w danym środowisku a przekazywanie uczniom wiedzy polega na nauczaniu leksyki zawodowej. Nauczanie języka zawodowego wymaga ode mnie różnicowania form pracy, ciągłego uzupełniania materiałów pomocniczych, uaktualniania i uzupełniania wiedzy- głównie słownictwa – z zakresu budownictwa. Praca ta jednak daje mi wiele satysfakcji. Mam świadomość, że uczniowie uczą się języka przydatnego w ich przyszłej pracy. Uczniowie będą przygotowani do przyszłego zawodu, wzrośnie ich kompetencja oraz zaspokojone będą oczekiwania przyszłego pracodawcy. Zauważyłam również, iż ucząc języka zawodowego, wzrasta autorytet nauczyciela, gdyż uczniowie widzą, że nauczyciel podejmuje tematy, które są tematami ich zainteresowań.

Praca w szkolnych komisjach

W trakcie trwania stażu pracowałam w następujących szkolnych komisjach:
2008/2009
• Przewodniczący Zespołu Nadzorującego podczas egzaminu gimnazjalnego
• członek Zespołu Nadzorującego na egzaminie maturalnym z historii
• członek Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Czarnym Dunajcu
2009/2010
• Przewodniczący Zespołu Nadzorującego podczas egzaminu gimnazjalnego
• członek Zespołu Nadzorującego na egzaminie maturalnym z języka polskiego
• członek Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Czarnym Dunajcu
• Przewodniczący Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Liceum w Lipnicy Wielkiej
• członek komisji rekrutacyjnej w Liceum i Technikum
2010/2011
• Przewodniczący Zespołu Nadzorującego podczas egzaminu gimnazjalnego
• Przewodniczący Zespołu Nadzorującego na egzaminie maturalnym z matematyki -poziom rozszerzony
• Przewodniczący Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Czarnym Dunajcu
• członek Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Liceum w Lipnicy Wielkiej
• członek komisji rekrutacyjnej w Liceum i Technikum
• przewodniczący komisji konkursowej podczas szkolnego etapu powiatowego konkursu wiedzy o HIV/AIDS „Nie daj szansy AIDS”
Dzięki pełnieniu wyżej wymienionych funkcji mogłam zapoznać się z procedurami przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz doskonalić umiejętność posługiwania się przepisami i przestrzegania procedur związanych z właściwym przeprowadzeniem tych egzaminów.

Pełnienie funkcji wychowawcy klasy w Gimnazjum
We wrześniu 2008 zostały powierzone mi obowiązki wychowawcy klasy w Gimnazjum. Po analizie Programu Wychowawczego Gimnazjum określiłam sobie zadania i zasady współpracy z uczniami i rodzicami. Rozpoznając i rozwiązując problemy, współpracowałam z opiekunem stażu, pedagogiem szkolnym, dyrektorem i rodzicami. Brałam udział w spotkaniach Zespołu wychowawców, przygotowywałam półroczne i roczne sprawozdania z pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej. Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentację wychowawcy min. dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik internetowy, sporządzałam opinie na temat uczniów potrzebne do badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

PEŁNIENIE FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

Na wstępie pracy wychowawczej w swojej klasie starałam się poznać sytuację rodzinną wychowanków, tak aby lepiej rozpoznawać ich problemy oraz potrzeby i jak najszybciej pomóc im je rozwiązywać. W celu zdobycia tej wiedzy przeprowadziłam wśród uczniów ankiety. Zgromadziłam potrzebne informacje dzięki czemu wiedziałam ilu uczniów potrzebuje pomocy i w stosownym momencie mogłam o nią zabiegać.

Będąc wychowawcą, starałam się kształtować u swoich wychowanków odpowiednie postawy wobec samych siebie i rówieśników: wiarę we własne siły, asertywność, ciekawość świata, tolerancje wobec innych. Starałam się kształtować wśród uczniów postawę prozdrowotną i proekologiczną, między innymi przez zachęcanie uczniów do wzięcia udziały w programach „Trzymaj formę” i „Zachowaj trzeźwy umysł”, które odbywały się w naszej szkole. Organizowałam również spotkania z higienistka szkolną oraz pogadanki na godzinach wychowawczych.

Ważnymi zadaniami dla mnie jako wychowawcy było wdrażanie uczniów w życie społeczne szkoły i kształtowanie u nich aktywnej postawy obywatelskiej jako człowieka wrażliwego i pamiętającego o ważnych wydarzeniach i uroczystościach lokalnych i narodowych. Dążyłam do tego, aby moi wychowankowie znali i stosowali zasady dobrego zachowania się podczas rożnych uroczystości szkolnych i lokalnych. Moja klasa stanowiła trudny zespół klasowy. Uczniowie niechętnie brali aktywny udział w życiu szkoły, ale udało mi się ich zmotywować i zaangażować w akademiach szkolnych : Uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Matki. Poprzez udział w tych akademiach, uczniowie nabyli umiejętność starannej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców, odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych. Uczyli się odpowiedzialności i współdziałania, pracując nad wykonaniem określonego zadania. Przygotowując apele i okolicznościowe gazetki wykazali się sumiennością i zaangażowaniem, co przyczyniło się do integracji klasy.

Moi wychowankowie byli uczniami osiągającymi średnie i niskie wyniki w nauce. Mimo tego w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczej dążyłam do mobilizowania ich, aby rozwijali swoje zdolności w konkursach przedmiotowych. Efektem mojej pracy był udział jednej uczennicy w Międzygimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego, oraz dwóch uczennic w konkursie z historii.

Ważny dla mnie był również wszechstronny rozwój osobowości wychowanków aby skutecznie przygotować ich do życia w społeczeństwie. Moje działania skupiały się do zachęcania uczniów do aktywnego udziału w akcjach charytatywnych: Młodzież dzieciom, Góra Grosza, Fundacja-Pomóż i Ty, zbiórka darów na prezenty mikołajkowe dla dzieci z ubogich rodzin w Lipnicy Wielkiej. Zachęcałam uczniów do tego aby dzielili się tym co maj z osobami potrzebującymi pomocy oraz pomagali słabszym i starszym osobom.

OBSERWACJA I ANALIZA MOŻLIWOŚCI I POTRZEB UCZNIÓW W ZAKRESIE NAUCZANEGO PRZEDMIOTU

W roku szkolnym 2009/2010 razem z innym nauczycielami języka angielskiego w Gimnazjum przygotowaliśmy test diagnostyczny dla klas pierwszych. Celem tego działania było zbadanie umiejętności językowych uczniów i wiedzy z materiału gramatyczno-leksykalnego, który był wprowadzany w szkole podstawowej. Po analizie wyników, utworzone zostały grupy o rożnym poziomie zaawansowania. Praca z uczniami o zbliżonych do siebie poziomach zaawansowania okazała się przynosić korzyści zarówno dla nauczyciela jak i dla uczniów. Nauczyciel mógł dostosować metody przekazywania wiedzy do tępa pracy wszystkich uczniów i ich umiejętności.

Aby zbadać stopień opanowania przez uczniów przekazywanej im wiedzy z języka angielskiego, analizowałam na bieżąco wyniki ze sprawdzianów, testów, kartkówek i zadań domowych. Oceny z prac pisemnych, uwagi z obserwacji pracy uczniów i ich aktywności na lekcji oraz analiza błędów pojawiających się w pracach uczniów, pozwalały mi wyciągnąć istotne wnioski. Stwierdzałam jaki materiał jest trudny do opanowania przez uczniów, jaką partię materiału należy ponownie powtórzyć i z jakimi umiejętnościami językowymi uczniowie mają problemy.

Praca z uczniem słabym

Jako wychowawca monitorowałam postępy w nauce uczniów słabych i analizowałam otrzymane przez nich stopnie z poszczególnych przedmiotów. W roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 organizowałam zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów w Gimnazjum mających problemy w opanowaniu materiału omawianego na lekcjach. Uczniowie chętnie korzystali z tej formy pomocy, na zajęciach wyjaśniałam jeszcze raz trudne zagadnienia gramatyczne lub leksykalne, uczniowie wykonywali dodatkowe zadania utrwalające bieżący materiał, co pozwalało na niwelowanie braków.
W roku szkolnym 2010/2011 organizowałam zajęcia dla klasy 3b Gimnazjum przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego. W roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 prowadziłam zajęcia indywidualne z j. angielskiego dla jednego ucznia gimnazjum.
W Liceum i Technikum prowadziłam co tygodniowe konsultacje podczas których słabsi uczniowie korzystali z mojej pomocy przygotowując się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Praca z uczniem zdolnym

W swojej pracy zawodowej kładę duży nacisk na rozwój osobisty, ale przede wszystkim na rozwój młodzieży, z która współpracuję. Ważne są dla mnie ich zainteresowania, które chcą rozwijać i dlatego też w trakcie swojego stażu uwzględniałam ich potrzeby organizując im dodatkowe zajęcia. W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 prowadziłam kółko z j. angielskiego w Liceum dla 3 uczniów, którzy chcieli zdawać egzamin maturalny z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. W Gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 również prowadziłam kółko z j. angielskiego które cieszyło się zainteresowaniem wśród uczniów klasy 1 d, którzy zaczęli naukę języka angielskiego od podstaw .

Przygotowywałam uczniów do konkursów przedmiotowych. w roku szkolnym 2008/2009 i 2010/2011 uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Liceum wzięli udział w konkursie organizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem. W roku szkolnym 2008/2009 uczennica klasy 3c Gimnazjum Aneta Machajda zdobyła pierwsze miejsce w Międzygimnazjalanym Konkursie Języka Angielskiego.

Moim zamierzeniem było wzbudzanie wśród uczniów ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, a także kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Sądzę, iż prowadzenie przeze mnie kół i organizowanie konkursu nie tylko poszerzyło umiejętności uczniów ale wzbogaciło szkołę w oferty dla uczniów na organizacje czasu wolnego oraz przyczyniło się do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Przez cały okres stażu organizowałam lub współorganizowałam z wychowawcami wycieczki szkolne:
2008/2009
- -jednodniowa wycieczka klas pierwszych Gimnazjum na Słowację
2009/2010
- -jednodniowa wycieczka klas drugich Gimnazjum do Ciężkowic
- -jednodniowa wycieczka klas drugich Gimnazjum do Muzeum Lotnictwa w Krakowie
2010/2011
- -jednodniowa wycieczka klas trzecich Gimnazjum do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Byłam również opiekunem na wycieczkach:
2008/2009
- -Gminny Rajd na Babia Górę imieniem Piotra Borowego
- -dwudniowa wycieczka klas trzecich Gimnazjum do Bochni i Oświęcimia
2009/2010
- -Gminny Rajd na Babia Górę imieniem Piotra Borowego
- -dwudniowa wycieczka klas trzecich Gimnazjum do Ojcowskiego Parku Narodowego
2010/2011
- -trzydniowa wycieczka klas trzecich Liceum i Technikum do Warszawy

Wycieczki umocniły integracje klasy, a także wpłynęły na polepszenie relacji między wychowankami. Były formą wzajemnego budowania zaufania i bycia razem ze sobą w przyjaznej atmosferze. Ponadto, pozwoliły mi jako wychowawcy lepiej poznać swoich uczniów. Uczeń w sytuacjach poza szkolnych jest bardziej otwarty i szczery. Dzięki wycieczkom uczniowie zdobywali orientację w otoczeniu, rozbudzali zainteresowanie światem, rozwijali spostrzegawczość i wyobraźnię, uczyli się pozytywnego stosunku do przyrody, kształtowali uczucia patriotyczne, zobaczyli wiele ciekawych miejsc w naszym regionie i kraju. Ważnym aspektem tych wycieczek było obycie się ze światem kultury i poznanie zasad życia społecznego w różnych miejscach.

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

Miesiąc wrzesień 2008 roku był to czas kiedy dokonałam analizy i oceny własnych umiejętności informatycznych koniecznych do planowania pracy z uczniami i do własnego rozwoju. Z autoanalizy wywnioskowałam, iż w dużym stopniu wykorzystuję swoje umiejętności w zakresie obsługi podstawowych programów pakietu MS OFFICE i Internetu. Niemniej jednak, postęp techniczny a w tym i informatyczny zmusza nas do ciągłego dokształcania się. Dlatego w trakcie stażu odbyłam kurs „Przygotowanie nauczycieli gimnazjum do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM: komputer dla ucznia” oraz wzięłam udział w szkoleniu odnośnie dziennika internetowego.

Technologia informatyczna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Stosowałam ją zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania niektórych czynności, przez co ułatwia moją pracę. Samodzielnie tworzę sprawdziany, testy, materiały na zajęcia, konkursy, dyplomy oraz wszystkie dokumenty szkolne (sprawozdania, wnioski, plany dydaktyczne, wymagania edukacyjne plany wynikowe).

Systematycznie i sprawnie posługuję się dziennikiem internetowym w naszej szkole (wprowadzam oceny cząstkowe, dane osobowe uczniów, drukuję świadectwa, uzupełniam wpisy o pozytywnych i negatywnych zachowaniach uczniów, wprowadzam frekwencje, drukuję zestawienia z ocenami za zebrania z rodzicami oraz zestawienia na konferencje Rad Pedagogicznych). Uaktualniam również stronę internetową Gimnazjum opisując najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, co wpływa na jej promocję.

Moje lekcje również zyskały na atrakcyjności przekazu poprzez korzystanie z komputera i projektora na własnych lekcjach. Uważam, że dzięki takiej formie przekazywania wiedzy, zajęcia stają się ciekawsze zarówno dla nauczyciela jak i przede wszystkim dla ucznia.

Z zasobów internetowych korzystam również w celu uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez portale poświęcone awansowi: www.literka.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl. Przepisy i akty prawa oświatowego w tym regulujące system oświaty, również aktualizuję poprzez Internet. Wykorzystuję zasoby informacyjne z Internetu w przygotowywaniu zajęć, korzystam z serwisów informatycznych, MEN, OKE, kuratorium.

Uwzględniając w swojej pracy wykorzystanie technologi informacyjnej i komputerowej opublikowałam kilka własnych materiałów na portalu edukacyjnym www.literka.pl (plan rozwoju zawodowego oraz półroczne sprawozdania z przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego) Dzieląc się wiedza z innymi nauczycielami, miałam nadzieję, że opublikowane materiały pomogą innym, tak jak mi pomogły publikacje innych nauczycieli.

Istotnym aspektem w mojej pracy jest korzystanie z platformy Moodle-egzaminatorzy. Pełniąc funkcje egzaminatora maturalnego z języka angielskiego, posiadam konto na stronie OKE jako egzaminator, co pozwala mi na udział w odpowiednim dla siebie kursie. Dzięki temu jestem w stałym kontakcie z koordynatorem egzaminu maturalnego z języka angielskiego w OKE Kraków panią Elżbieta Janicką-Biernat, otrzymuję informacje o zmianach dotyczących egzaminu maturalnego oraz biorę udział w systematycznych szkoleniach organizowanych przez OKE, właśnie w platformie Moodle. To tam, na bieżąco sprawdzam i rozwijam swoje umiejętności i wiedzę jako egzaminator poprzez sprawdzanie prac maturalnych i poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej na temat jakości mojej pracy.

Posiadając założone aktywne konto mailowe jestem w stałym kontakcie z Dyrektorem Zespołu Szkół oraz wicedyrektorami. Jest to również droga to pozyskiwania informacji od wydawnictw Pearson Longman i Oxford University Press na temat nowych podręczników, konferencji metodycznych oraz nowych ciekawych materiałów dydaktycznych.

Swoimi umiejętnościami wykorzystania technologii informacyjnej, programów komputerowych dzieliłam się również z innymi nauczycielami. Pomagałam im w uzupełnianiu dziennika internetowego oraz drukowaniu świadectw.

Praca z komputerem jest dla mnie ważnym elementem, pomaga mi nie tylko w pracy ale i w życiu. Daje mi możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, wpływa na wzbogacenie mojego warsztatu pracy i na poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej.

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ROZWIJANIE WŁASNYCH KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH

W trakcie trwania stażu zwracałam szczególna uwagę na doskonalenie swoich kompetencji pedagogicznych. Studiowałam literaturę pedagogiczno-metodyczną aby móc w szybszy sposób rozpoznawać potrzeby uczniów i jak najlepiej im pomóc. Były to m.in. następujące książki: „Wychowanie bez porażek w szkole”, T. Gordon , „Dzieci, alkohol, narkotyki”,R. Maxwell, „Szukałem Was....scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II”, T. Król, „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu?”, B. Tomaszek, „Jak się uczyć, M. Grębski. Wzięłam również udział w szkoleniach: „Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów”, „Przeciwdziałanie narkomanii w szkole” oraz „Rozwiązywanie trudnych sytuacji w szkole”.
Sięgałam również do podręczników metodycznych odnośnie nauczania języka angielskiego: „Techniques and principles in language teaching”, D.Larsen-Freeman, „A course in language teaching”, P.Ur.

Zdobywana w ten sposób wiedza pomogła mi w pogłębianiu wiadomości na temat zasad i metod, które obowiązują w pracy z uczniami podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, a także w doskonaleniu umiejętności wychowawczych.

Rozpoczynałam staż na stopień nauczyciela mianowanego jako wychowawca klasy I Gimnazjum. Było to dla mnie duże wyzwanie, a studiowana literatura i liczne konsultacje z opiekunem stażu pomagały mi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych wychowanków.

AKTYWNE REALIZOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zadanie to realizowałam poprzez pracę z wychowankami głównie podczas godzin wychowawczych. W trakcie tych zajęć omawiałam z uczniami ważne problemy społeczne i cywilizacyjne, takie jak: asertywność, eutanazja, bezrobocie, anonimowość człowieka, zagadnienia tolerancji i dyskryminacji, systemy wartości i wiele innych tematów wynikających z potrzeb uczniów.

Pełniąc rolę wychowawcy na bieżąco prowadziłam ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach, na których informowałam o postępach ich dzieci w nauce, frekwencji, wyjaśniałam przyczyny nieobecności, itp. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze, razem ustalaliśmy określoną strategię działań profilaktycznych lub dyscyplinujących, w zależności od zaistniałych sytuacji i problemów.

Współpracowałam również ze szkolnym pedagogiem, konsultowałam się panią Krystyną Smoleń w celu rozwiązania zaistniałych problemów dydaktycznych lub wychowawczych. Widząc problemy w nauce niektórych moich wychowanków kierowałyśmy tych uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

INDYWIDUALIZACJA ZAJĘĆ

W swojej pracy z uczniami starałam się uwzględniać ich predyspozycje, zainteresowania, zdolności, a także środowisko, w którym żyją. Przez pierwsze zajęcia z nowa grupą poznawałam uczniów, ich zachowanie, stan zdrowia, możliwości intelektualne, zainteresowania, zdolności, aby w odpowiedni sposób kierować ich kształceniem. Na swoich zajęciach stosowałam zróżnicowane metody i formy przekazywania wiedzy, tempo pracy oraz środki dydaktyczne. To stwarzało warunki sprzyjające rozwijaniu zdolności i zainteresowań uczniów, oraz przyczyniało się do usuwania niekorzystnych różnic między uczniami i mobilizowało ich do efektywniejszej pracy.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich i w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM I AKTAMI PRAWNYMI FUNKCJONUJĄCYMI
W SZKOLE

Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Zapoznałam się z dokumentacją dotyczącą organizacji i funkcjonowania Gimnazjum, Liceum i Technikum tzn.: ze Statutem, corocznym planem pracy szkoły, planem rozwoju szkoły, programem profilaktycznym oraz planem hospitacji i tygodniowym planem pracy nauczycieli i uczniów.
Na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami przepisów prawa oświatowego, przeglądałam publikacje w prasie dotyczące nowych rozporządzeń. Przeprowadzałam konsultacje z dyrektorem, oraz opiekunem stażu.

POZNANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Zapoznając się ze Statutem Gimnazjum, Liceum i Technikum szczególną uwagę zwróciłam na przepisy prawa szkolnego stanowiące jego część, a określające zasady organizacji oceniania uczniów danej szkoły. Poznałam zasady oceniania osiągnięć uczniów, a także tryb podnoszenia oceny przewidywanej na wyższą. . Zapoznałam się również z regulaminem oceniania zachowania uczniów oraz uczestniczyłam w comiesięcznych spotkaniach Zespołu Wychowawców.
Brałam również czynny udział w pracy Zespołu Nauczycieli Języków Obcych nad dostosowaniem systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.

POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO

Jednym z ważniejszych działań w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy było podjęcie przeze mnie starań o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. W tym celu na początku mojego stażu zapoznałam się z procedurą prawa oświatowego dotyczącą awansu zawodowego określoną w:
• Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr260, poz.2593 z 8 grudnia 2004r.)
• Ustawą z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
Po zapoznaniu się z tymi dokumentami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu i skierowałam go do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, mgr inż. Jana Kuligi. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, opracowałam własny Plan Rozwoju Zawodowego.
Ze względu na zmianę Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz przepisów według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli jeszcze raz przeanalizowałam dokumenty dotyczące procedury uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego.

POSZERZANIE WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO

W trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Dokonywałam również aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych. Przestudiowałam schemat postępowania wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, jak i wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. Zapoznałam się również z konwencja o prawach dziecka.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W szkole jako instytucji pracuje od 1 września 2005 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej.
Jestem osobą energiczną, która nie boi się nowych wyzwań stawianych przez dyrekcję szkoły jak również uczniów. Inicjuje i realizuje wiele zadań wynikających z planu pracy dających szansę na rozwój osobowy i zawodowy zarówno uczniów jak i mój osobisty. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem i wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować.
W czasie realizacji planu rozwoju zawodowego niejednokrotnie przekonywałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, krytycznego oceniania, a czasami wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy.
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i szkoły. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się dobrem ucznia i szkoły, nie zapominając o osobistym rozwoju zawodowym.
Dzień, w którym zakończyłam staż, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam kontynuować zadania podjęte w okresie stażu, podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak aby systematycznie poprawić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.
Powyższe sprawozdanie jest tylko opisem moich działań i ich efektów, natomiast nie jest w stanie oddać wszystkich problemów, jakie stawały przede mną. W sprawozdaniu tym z całą pewnością część zadań została przedstawiona zbyt ogólnie, a cześć zbyt szczegółowo. Być może jest to wynikiem mojego rożnego (emocjonalnie) stosunku do nich. Muszę przyznać, że realizacja niektórych zadań sprawiała mi więcej przyjemności niż realizacja innych. Jednakże satysfakcja po wykonaniu każdego z nich była podobna.

ZAŁĄCZNIKI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.