X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26744

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 1 pkt. 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego oraz rozporządzeń prawa oświatowego Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami) Opiekun stażu Wrzesień 2014
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa dotycząca przebiegu stażu, określenie formy współpracy.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Napisanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem stażu. Umowa o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

Przygotowany plan rozwoju Opiekun stażu Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

Na bieżąco przez okres stażu
Wrzesień 2014
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Dyrektor Wrzesień 2014
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola Analiza dokumentów regulujących organizację pracy pracowników przedszkola oraz pobyt wychowanków w placówce: Statut Przedszkola, Regulaminy wewnętrzne, Program wychowawczy, Podstawa Programowa, Plan pracy dydaktyczno- wychowawczy.
Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych.
Udział w spotkaniach WDN.
Notatki własne


Listy obecności, notatki z rad pedagogicznych
Zaświadczenia
Notatki z opisem
Opracowane notatki własne Opiekun stażu

Wrzesień 2014
Październik 2014

Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015
5. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedszkola. Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP w placówce i regulaminu przeciw pożarniczego. Notatki własne
Potwierdzenie odbycia instruktażu
Potwierdzenie odbycia szkolenia Opiekun stażu
Dyrektor Wrzesień 2014
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu Ustalenie z opiekunem stażu sposobu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Dziennik zajęć
Karty obserwacji
Plany miesięczne
Dokumenty pracy pedagogicznej Opiekun stażu
Nauczycielki Wrzesień 2014
Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015
7. Poznanie tygodniowego rozkładu zajęć .
Obserwacja.

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Zapisy w dzienniku zajęć, plany miesięczne
Notatki z Rad Pedagogicznych

Opiekun stażu
Dyrektor Wrzesień 2014
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego tj. zaświadczenia potwierdzenia, scenariusze zajęć, konspekty, notatki, dyplomy, zdjęcia Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres stażu rok szkolny 2014/2015
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji stażu

Sprawozdanie z realizacji całego stażu Opiekun stażu Listopad 2014
Luty 2015
Maj 2015
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Pisemny wniosek
Dokumentacja stażu Opiekun stażu Maj 2015

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacja zajęć dydaktycznych, omówienie i zapisywanie spostrzeżeń. Wnioski z obserwacji zajęcia
Notatki własne 1 raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu . Przygotowanie scenariusza zajęcia, omówienie zajęcia, konsultacje z opiekunem stażu, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość. Scenariusze zajęć, notatki i wnioski z rozmów 1 raz w miesiącu
3. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Przedszkola. Przygotowanie scenariusza zajęcia, omówienie zajęcia, konsultacje z opiekunem stażu, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość. Scenariusze zajęć, notatki i wnioski z rozmów Zgodnie z harmonogramem
4. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych metod wychowania. Studiowanie czasopism, artykułów i literatury fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki.

Poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych. Recenzje przeczytanych książek, artykułów
Kserokopie artykułów
Spis literatury metodyczno-pedagogicznej
Spis stron internetowych W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015
5. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego do potrzeb własnych i placówki zgodnie z harmonogramem WDN. Zaświadczenia ukończenia szkoleń, warsztatów, kursów
Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad pedagogicznych organizowanych w ramach WDN W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015
6. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Teczka stażysty

Płyta z zapisem elektronicznym

Teczka stażysty

Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015

Październik 2014
§ 6 ust. 1pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły w której nauczyciel odbywał stażysta


§ 6 ust. 2 pkt. 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Współpraca z rodzicami Rozmowy indywidualne z rodzicami:
-wypełnianie kart obserwacji
-sprawy bieżące.

Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.

Zebrania z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.

Zachęcanie rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Notatki z rozmów z rodzicami
Karty obserwacji

Listy obecności
Dokumentacja fotograficzna


Potwierdzenie zaproszonego gościa
Dokumentacja fotograficzna Opiekun stażu
Nauczycielki poszczególnych grup W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015

2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych Rozmowy w zespole wychowawczym.
Analiza Karty Informacyjnej Dziecka.
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne). Karta Informacyjna Dziecka
Notatki własne Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015

3. Poszerzenie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci i sposobów ich zaspokajania Prowadzenie kart obserwacji.
Stała obserwacja dziecka.
Rozmowy indywidualne z dzieckiem.

Współpraca z rodziną.

Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów dziecka. Arkusze obserwacji dziecka
Zapisy własne w karcie obserwacji dziecka

Spotkania indywidualne z rodzicami, zapisy w karcie obserwacji dziecka

Zaświadczenia Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015

W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015
§ 6 ust. 2 pkt. 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Rozmowa z opiekunem stażu.
Notowanie spostrzeżeń.
Wyciąganie wniosków.
Notatki, spostrzeżenia Opiekun stażu Wrzesień/ Październik 2014
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Teczka stażysty Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015
3. Poznanie zasad oraz konstruowanie planów miesięcznych Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej ustalonej w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Notatki, spostrzeżenia
Kserokopia planów miesięcznychOpiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
1. Zadania związane z planem rocznym przedszkola Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Bal przebierańców, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny.
Zorganizowanie konkursu plastycznego pod nazwą „ Moja ulubiona bajka”

Dekoracja przedszkola.
Podjęcie się wykonywania zadań dodatkowych.

Notatki, scenariusze, zdjęcia, regulaminy wybranych imprez

Dokumentacja fotograficzna Opiekun stażu

Nauczyciel przedszkola W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015

Listopad 2014
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności na temat nowoczesnych metod i formy pracy w przedszkolu Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego.
Uczestnictwo w kursie na temat „Zabawy budujące dobry klimat w grupie” oraz w kursie kwalifikacyjnym ,,Oligofrenopedagogika” Zaświadczenia W ciągu stażu rok szkolny 2014/2015

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.