X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26671
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela ubiegającego się o staż: mgr Kinga Mrugalska
Posiadane kwalifikacje: magister pedagogiki specjalność: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie
Opiekun stażu: mgr Ewa Krawczyk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 06.03.2015r.

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły podstawowej.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole podstawowej i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zabawy i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie
w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§ 7 ust. 1 pkt. 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
- ustalenie z opiekunem terminów
i tematyki zajęć na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych. - współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej współpracy
- potwierdzony przez dyrektora planu rozwoju zawodowego - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu Opiekun stażu wrzesień 2014 i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły - analiza dokumentacji obowiązującej
w szkole:

* Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników i konspektów
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych - sporządzenie dokumentacji szkoły
- czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze Od września do marca 2014
Poznanie Podstawy Programowej - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce - poznanie podstawy programowej i programów nauczania - zapis w dokumentacji przebiegu stażu Opiekun stażu wrzesień 2014
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej
w szkole dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- opracowywanie planów tygodniowych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
hospitowanych
- protokołowanie zebrań z rodzicami - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej
w placówce
- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów tygodniowych Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp. Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie
z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu marzec 2015

§ 7 ust. 1 pkt. 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów - tworzenie planów dydaktyczno- wychowawczych - plan pracy zatwierdzony
do realizacji
Okres stażu
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.:
w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy - zaświadczenia
o ukończonych kursach Okres stażu
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod nauczania
i wychowania - czytanie pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron
i artykułów internetowych Cały rok
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
- obserwacja zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - zeszyt hospitacji N – le edu. wczesno. Okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami - udostępnienie planu rozwoju zawodowego
- umiejętność dzielenia się z innymi - plan dostępny w dokumentacji szkoły N – le edu. wczesno. Na bieżąco przez okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Zapoznanie się
z Programem Wychowawczym Szkoły - analiza Programu Wychowawczego - zapoznanie się z dokumentami szkoły - notatki własne Wrzesień 2014

Realizowanie zadań wychowawczych
w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym - kontakty z pedagogiem szkolnym
- realizacja zadań Programu Wychowawczego
- współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami - współpraca z pedagogiem
- zapoznanie z dokumentami szkoły
- pogłębienie kontaktów z nauczycielami -notatki własne Pedagog szkolny Wrzesień 2014 i cały okres stażu

Poznanie środowiska dzieci
i ich sytuacji rodzinnej. Nawiązanie współpracy
z rodzicami
- podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej rodziców
- zainteresowanie rodziców różnymi uroczystościami
- organizowanie zebrań rodziców
- prowadzenie rozmów indywidualnych
z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej dzieci - poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- korzyści materialne dla grupy - teczka wychowawcy
Na bieżąco przez okres stażu
Uaktywnienie środowiska szkolnego
i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
i cywilizacyjnych, ekologicznych - włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym- zbieranie zużytych baterii
- włączenie się do akcji pt.: „Góra grosza”

- zorganizowanie wycieczki do Komendy Policji

- zorganizowanie wycieczki do Straży Pożarnej.

- integracja społeczności klasowej
i szkolnej
- poznanie charakteru pracy Policji i Straży Pożarnej
- podniesienie wśród dzieci świadomości zagrożeń, nauka bezpiecznych zachowań - notatki własne, zdjęcia Na bieżąco przez okres stażu
Współorganizacja
i udział
w konkursach, imprezach, uroczystościach organizowanych przez szkoły
oraz inne instytucje - praca w Małym Samorządzie Szkolnym,
- organizacja i współorganizacja imprez klasowych i szkolnych np.:
o apel organizacyjny,
o Dzień Chłopca,
o Pasowanie na ucznia,
o Dzień Nauczyciela,
o Dzień Pluszowego Misia,
o Mikołajki,
o Wigilia klasowa,
o Bal karnawałowy,
o Dzień Babci i Dziadka,
o Walentynki,
o Dzień kobiet,
o Dzień Św. Patryka
o Zajączek Wielkanocny,
o Dzień Matki,
o Dzień Dziecka,
o Uroczystość zakończenia roku szkolnego.
- przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i gminnych np.:
• Konkurs piosenki angielskiej,
• „Czy rozpoznajecie swoich n-li?”
• „Mistrz krzyżówek”
• „Ilustrowany słownik języka angielskiego”
- rozwijanie więzi emocjonalnych pomiędzy dziećmi a ich rodzicami, nabywanie umiejętności występowania przed publicznością, odczuwanie potrzeby wspólnej zabawy w większym gronie

- integracja nauczyciela z dziećmi, rozbudzanie zainteresowań i wzbudzanie motywacji dzieci do udziału w konkursach - scenariusze, zdjęcia
Na bieżąco przez okres stażu wg ustalonego harmonogramu

Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych - prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w edukacji wczesnoszkolnej
- prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów zdolnych - wzrost wyników nauczania, lepszy kontakt z dziećmi, które wymagają pomocy w nabywaniu różnych umiejętności
- doskonalenie znajomości języka angielskiego - dzienniki zajęć Rok szkolny 2014/15
Organizowanie wycieczek szkolnych - szkolna wycieczka do Fabryki bombek
- klasowa wycieczka - bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu na wycieczce, rozbudzanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy wychowanków - karty wycieczek, zdjęcia grudzień,
czerwiec

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji
- konstruowanie tekstów, kart pracy dla
dzieci

- przygotowywanie materiałów na
spotkania z rodzicami

- wykonywanie dyplomów dla dzieci
i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla
rodziców i gości.

- śledzenie informacji dotyczących
aktualizacji prawa oświatowego.

- opracowywanie dokumentacji
związanych z własnym stażem

- przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej
- wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów
- umieszczanie artykułów z organizowanych uroczystości na szkolnej stronie internetowej - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie
i opracowywanie swoich artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez wykonanie odpowiednich pomocy dydaktycznych.
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
- teczka stażysty
- płyta z zapisem elektronicznym
Cały rok

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki
-czytanie literatury z zakresu metodyki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego, psychologii
i pedagogiki - czytanie fachowej literatury pozwala pogłębić wiedzę metodyczną i merytoryczną, co pozwala lepiej planować swoją pracę
- własne notatki Na bieżąco przez okres stażu
Realizacja zadań wychowawczych
w pracy z uczniami • szczególna opieka nad uczniami zdolnymi i słabymi
• przeciwdziałanie konfliktom
w klasie
• działania na rzecz kultury osobistej
• aktywne pełnienie dyżurów
w trakcie przerw śródlekcyjnych
• opieka w czasie uroczystości, organizacja uroczystości
- inspiracja do działań praktycznych - własne notatki Na bieżąco przez okres stażu

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole - analiza dokumentacji:
* Statut szkoły
* Program Wychowawczy Szkoły
* Szkolny Program Profilaktyki
* Regulaminy - zapoznanie się z dokumentami szkoły - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- notatki własne z analizy dokumentacji wrzesień 2014
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły - analiza regulaminu BHP i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
wrzesień 2014

........................................
(podpis stażysty)

........................................
(podpis opiekuna stażu)
Kinga Mrugalska, dnia 19.09.2014 roku

Zatwierdzam ........................................
(data i podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.