X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26666

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Agnieszka Gabryś
nauczycielka języka polskiego,
wychowania fizycznego
oraz gimnastyki korekcyjnej
Publicznej Szkoły Podstawowej
SPSK w Głuszynie

Czas trwania stażu:2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01 września 2011r.
Opiekun stażu : mgr Andrzej Jany

Wymagania Zadania
Podejmowane działania Termin
realizacji Sposób dokumentowania

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1.Współpraca z opiekunem stażu
• sprecyzowanie zasad współpracy
• obserwacje zajęć prowadzonych
przez opiekuna stażu i innych
nauczycieli
• przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli

2.Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
• opracowanie planów wynikowych, wychowawczych i modyfikacja ich w razie potrzeby
• scenariusze lekcji
• zaplanowanie konkursów , wycieczek i imprez szkolnych

3.Dzielenie się swoją wiedzą
• przygotowanie lekcji otwartej dla nauczycieli
• pomoc nauczycielom młodszym stażem
• publikacje w internecie

4.Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły
• udział w radach pedagogicznych
• udział w radach szkoleniowych
• udział w formach doskonalenia zawodowego
• udział w rekolekcjach wakacyjnych SPSK
• udział w wyjazdowych radach szkoleniowych w Wieluniu

5.Samodzielne studiowanie literatury wymaganej przez SPSK oraz innej np.
• „Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości”,
• „Dzienniczek św. Faustyny”,
• T. Dajczer „Rozważania o wierze” ,
• Encyklika Jana Pawła II „Dives in Misericordia”,
• List apostolski Jana Pawła II „ Novo Millennio ineunte”,
• „Szkoła katolicka” ,
• „Świecki katolik świadkiem wiary w szkole” ,
• „ Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej „

6.Samodzielne przygotowywanie środków dydaktycznych.

7.Samoocena pracy.

Wrzesień 2011

Okres stażu

Wrzesień

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Raz do roku
Okres stażu

Stały wysiłek

Kontrakt

Karty obserwacji

Scenariusze zajęć
Sprawozdanie

Plan dydaktyczny
Plan wychowawczy
Scenariusze zajęć
Wydruk z planu pracy szkoły

Scenariusz zajęć
Sprawozdanie
Potwierdzenia

Poświadczenie dyrektora
Zaświadczenia

Sprawozdanie
Zdjęcia

Notatki
Sprawozdanie
Autoanaliza

Zbiór pomocy
Sprawozdanie

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów ,problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej
• ankietowanie uczniów
• wywiady środowiskowe
• rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

2.Uwzględnianie w planie wychowawczym klasy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb.

3.Spotkania z rodzicami

4.Działanie na rzecz dzieci
• współpraca z księdzem
• pomoc lektorom w przygotowaniu do Mszy św.
• organizowanie i prowadzenie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w szkole


Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


Ankiety

Adnotacje w dzienniku

Plan wychowawczy

Adnotacje w dzienniku

Potwierdzenie księdza

Adnotacje w dzienniku,
sprawozdanie
Autoanaliza

III. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1.Integralny rozwój nauczyciela.

FORMACJA DUCHOWA

• codzienna modlitwa
• regularna spowiedź
• uczestnictwo w Eucharystiach w gronie rodzinnym i wspólnocie szkolnej
• udział w letnich rekolekcjach nauczycieli szkół SPSK
• udział w szkoleniach
• korzystanie z kierownictwa duchowego
• praktykowanie wiary w życiu codziennym

FORMACJA MORALNA

• postepowanie w życiu zgodnie z własnym sumieniem i normami etycznymi
• rzetelne rozliczanie się z powierzonych obowiązków
• udział w konferencjach , które ukazują wartości jakimi należy się kierować w życiu
• samoocena pracy

FORMACJA KULTUROWA

• wspólna modlitwa poranna
• realizacja tematów z planu wychowawczego
• realizacja treści rekolekcji wielkopostnych i adwentowych
• organizacja wycieczek szkolnych
• organizacja uroczystości z okazji Święta Patrona
• podejmowanie twórczości artystycznej :pisanie scenariuszy, montaży słowno -muzycznych
(Jasełka, Wigilia szkolna, Dzień Papieski)
• dbałość o estetykę miejsca pracy i klasy(przygotowywanie gazetek szkolnych i klasowych)

FORMACJA SPOŁECZNA

• pomoc w rozwiązywaniu problemów bliźniego
• interesowanie się aktualnymi problemami społecznymi
• traktowanie drugiego człowieka z szacunkiem i miłością bliźniego
• pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego
• przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli

FORMACJA FIZYCZNA

• organizacja wycieczek pieszych i rowerowych
• aktywne prowadzenie zajęć korekcyjnych
• aktywne prowadzenie zajęć wych-fiz
• organizacja Dnia Sportu
• dbałość o zdrowie i życie bez nałogów

2.Integralny rozwój ucznia.

KSZTAŁCENIE

• jasne przekazywanie wiedzy
• traktowanie uczniów podmiotowo
• indywidualizacja procesu nauczania
• praca z uczniem mniej zdolnym
• pomoc w rozwijaniu się uczniów zdolnych

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

• pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat właściwych postaw i zachowań
• pogadanki na temat zagrożeń zdrowia i życia
• zaproszenie specjalistów na spotkania z rodzicami
• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrzeszowie
• wskazywanie autorytetów i wzorców do naśladowania
• pomoc w organizacji czasu wolnego
• zakorzenianie patriotyzmu i wartości moralnych
• kształtowanie u uczniów świadomości ,że zdrowie jest darem Boga i nie ma prawa go nikt niszczyć

OPIEKA

• zapoznanie z przepisami BHP i ich przestrzeganie w szkole , w domu, w czasie wolnym , na wycieczkach itp.
• promowanie zdrowego stylu życia
• opieka podczas przerw, dyskotek , imprez szkolnych, wycieczek itp.
• zwracanie uwagi na prawidłowa postawę ciała podczas siedzenia
• organizacja wycieczek pieszych i rowerowych
• zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej oraz uprawiania różnych dyscyplin sportowych
• organizowanie wyjazdów na basen

POZYSKIWANIE UCZNIA DLA PROWADZONEJ W SZKOLE PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

• traktowanie ucznia podmiotowo
• stwarzanie w szkole atmosfery rodzinnej przyjaznej każdemu dziecku
• zachęcanie uczniów do brania udziału w uroczystościach i konkursach szkolnych
• organizowanie uczniom czasu wolnego w postaci gier , zabaw i wycieczek
• nagradzanie i pochwały ucznia za jego osiągnięcia
• pomoc uczniom mniej zdolnym
• organizacja uczniom dodatkowych zajęć powtórkowych
• powierzanie starszym uczniom opieki nad młodszymi kolegami i koleżankami
• umożliwienie uczniom wykazania się swoją wiedzą, umiejętnościami, odpowiedzialnością

EDUKACJA ŻYCIOWA UCZNIÓW

• stawianie przed uczniem możliwości dokonywania własnego wyboru
• czuwanie nad rozwojem sumienia uczniów
• kształcenie umiejętności kierowania się w życiu dobrem ,miłością bliźniego, słowem Bożym
• prowadzenie pogadanek na temat przygotowania do życia w rodzinie
• kształtowanie umiejętności szanowania przyrody jako daru Bożego oraz właściwe korzystanie z niego

3.Budowanie wspólnoty szkolnej
• wspólna modlitwa poranna
• uczestnictwo w mszach świętych całą wspólnotą szkolną
• współorganizowanie Święta Patronalnego SPSK
• organizacja imprez klasowych(Dzień Chłopca, Mikołajki , Dzień Kobiet)
• organizacja imprez szkolnych(Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Wiosny, Dzień Matki i Ojca , Dzień Dziecka, Dzień Sportu)
• niesienie pomocy i zrozumienia osobom przeżywającym trudności
• życie w prawdzie , okazywanie wdzięczności drugiej osobie
• kształtowanie umiejętności przebaczania

4.Wspieranie wychowawczej roli rodziny
• kształtowanie umiejętności szanowania rodziców
• kształtowanie postaw posłuszeństwa dziecka wobec rodzica
• wzmacnianie więzi rodzinnej poprzez wspólne świętowanie np. podczas Jasełek , Wigilii szkolnej , Dnia Matki i Ojca
• ochrona i budowanie autorytetu rodziców
• współpraca i spotkania z rodzicami
• informowanie rodziców o pracy dziecka , jego postępach w nauce , zaangażowaniu w życie szkoły
• pomoc w pracy i wychowaniu z uczniem trudnym

5.Podejmowanie działań w zakresie badania jakości pracy szkoły.
• przeprowadzenie ankiet dla uczniów kl.IV-VI
• przeprowadzenie ankiet dla rodziców
• test kompetencji po kl.V z języka polskiego
• sprawdziany, testy

6.Troska o rozwój i zabezpieczenie bazy materialnej
• dbanie o klasę, szkołę oraz obejście szkoły
• dbanie o sprzęt szkolny(krzesła , ławki, meble, sprzęt sportowy, komputery ,książki ,itp.)
• organizacja imprez , z których dochód przeznaczony jest na cele i potrzeby szkolne(festyn rodzinny, bal karnawałowy)

7.Promocja szkoły
• organizacja wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych konkursów np.
-konkurs recytatorski
-konkurs czytelniczy
-konkurs na najładniejsza klasę
• udział w konkursach międzyszkolnych oraz gminnych
• pomoc w przygotowywaniu uczniów do konkursów
• współorganizowanie imprez środowiskowych
-Wigilia
-Jasełka
-Dzień Babci i Dziadka
-Choinka
-Dzień Matki i Ojca
-Festyn Rodzinny
-Bal karnawałowy
• promocja szkoły w prasie

8.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Organizacja Festynu Rodzinnego jako integracji społeczności wiejskiej.
-współpraca z rodzicami
-współpraca z OSP w Głuszynie
-współpraca z radnymi
-współpraca z władzami gminy
• Organizacja balu karnawałowego dla mieszkańców wsi
• Budowanie więzi poprzez udział z uczniami w Mszach św. odbywających się w Głuszynie( rozpoczęcie roku szkolnego ,Święto Patronalne ,Rekolekcje Adwentowe, Święto Trzech Króli, Popielec, Rekolekcje Wielkopostne, zakończenie roku szkolnego i innych)
• Współpraca z kościołem poprzez:
-przygotowywanie uczniów do czytania Słowa Bożego w czasie niedzielnej Mszy św. i świąt okazjonalnych
- przygotowywanie kaplicy do Eucharystii
- dbanie o przydrożną kapliczkę.
• Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową SPSK w Czempiszu

Stały wysiłek

Raz w roku
Trzy razy w roku

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Okres stażu

Okres stażu

Codziennie
Okres stażu

Okres stażu

W każdym roku

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Okres stażu
2012/2013

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Stały wysiłek
Okres stażu

Okres stażu

Stały wysiłek

Okres stażu

Stały wysiłek
Okres stażu

Stały wysiłek

Okres stażu

Stały wysiłek

Okres stażu

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Okres stażu

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Stały wysiłek


Codziennie
Okres stażu
Raz w roku
Okres stażu

Okres stażu


Stały wysiłek


Stały wysiłek
Stały wysiłek


Stały wysiłek


Stały wysiłekWg potrzeb
Systematycznie

Stały wysiłekOkres stażu


Czerwiec 2013


Systematycznie

Stały wysiłek
Wrzesień każdego roku
Luty każdego roku

Okres stażu

Okres stażu

Grudzień
Styczeń


Maj
Wrzesień
Luty
Okres stażu

Wrzesień co roku

Luty co roku

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Autoanaliza

Potwierdzenie dyrektora ,księdza
Sprawozdanie

Autoanaliza

Autoanaliza
Zaświadczenia
Potwierdzenia dyrektora ,ocena stażu
Sprawozdanie

Plan wychowawczy

Sprawozdanie
Karta wycieczki

Scenariusze

Zdjęcia

Autoanaliza

Sprawozdanie z działalności SU
Ksero referatu


Karta wycieczki
Plan lekcji
Scenariusze
Karta imprezy

Sprawozdanie

Plan pracy zajęć wyrównawczych
Ksero dyplomów

Plan wychowawczy

Potwierdzenie
Potwierdzenie dyrektora

Plan wychowawczy

Plan wychowawczy

Plan wynikowy z
wych-fiz
Plan wychowawczy

Karty imprezy

Karty wycieczek

Karta wycieczki

Autoanaliza

Zdjęcia
Notatki
Ksero dyplomów

Autoanaliza

Plan wychowawczy

Autoanaliza

Sprawozdanie

Karta imprezy

Adnotacje w dzienniku
Scenariusze imprez
Karta imprezy

Autoanaliza

Autoanaliza

Plan wychowawczy

Zdjęcia ze spotkań

Plan wychowawczy
Adnotacje w dzienniku

Ankiety
Analiza ankiet
Wzór testu
Sprawozdanie
Wzory sprawdzianów , testów

Zdjęcia
Karta imprezy
Sprawozdanie

Sprawozdania z przebiegu konkursów

Ksero dyplomów
Zdjęcia

Scenariusze imprez
Zdjęcia

Wycinki prasowe

Sprawozdanie
Zdjęcia

Sprawozdanie

Autoanaliza
Potwierdzenie księdza

IV. Umiejętność
wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykonywanie scenariuszy lekcji , pomocy dydaktycznych, przy pomocy technologii komputerowej.

2.Sporzadząnie dokumentacji przebiegu stażu.

3. Korzystanie i gromadzenie potrzebnych materiałów z sieci internetowej .

4.Korzystanie ze słowników i encyklopedii multimedialnych.

5.Wdrażanie uczniów do pracy z komputerem i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu.

Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu

Przykładowe scenariusze zajęć
Pomoce dydaktyczne
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja stażu


Sprawozdanie

V. Umiejętność
zastosowania wiedzy z zakresu psychologii pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki poprzez samodzielne studiowanie literatury.

2.Wykorzystywanie posiadanej wiedzy do pracy z dziećmi oraz do rozwiazywania problemów i konfliktów między
uczniami.

3.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

4.Kształtowanie świadomości uczniów i poczucia ich odpowiedzialności za swoje czyny.

5.Uczestniczenie w szkoleniach , które poszerzają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.

6.Pomoc rodzicom w kontaktach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrzeszowie.

Stały wysiłek

Stały wysiłek

Okres stażu

Stały wysiłek

Okres stażu

Okres stażu

Sprawozdanie

Autoanaliza

Adnotacje w dzienniku

Zaświadczenia

Potwierdzenie dyrektora

Przykładowe wzory opinii


VI. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły ,w której nauczyciel odbywa staż.


1.Analiza przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły: Statutu, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki.

2.Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

3.Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

4.Udział w radach pedagogicznych.

5.Udział w radach szkoleniowych.

6.Udział w konferencjach.

Okres stażu


Okres stażu

Wrzesień 2011


Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Posługiwanie się wiedzą w praktyce

Plan rozwoju zawodowego

Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia

Plan jest otwarty , można go modyfikować w razie potrzeby.

mgr Agnieszka Gabryś

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.