X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26660

Plan rozwoju awansu zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO

Katarzyna Popielas
Szkoła Podstawowa Dubin 150

Czas trwania stażu: 9 miesięcy ( od 01.IX. 2014r do 31.V.2015r)

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. III. 2013r - Dz. U. z 26 marca 2013, poz .393 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Na podstawie diagnozy dokonanej przez:
• Analizę wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego;
• Analizę potrzeb szkoły i jej specyfiki;
• Analizę potrzeb dotyczących doskonalenia własnych umiejętności
• Analizę wyników z mierzenia jakości pracy szkoły;
• Rozmów z Dyrektorem szkoły, rodzicami;

Jako nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego wyznaczam sobie następujące cele:
• Na bieżąco zapoznać się ze zmianami przepisów dotyczących systemu oświaty w szczególności przepisów dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty;
• Przypomnieć zasady funkcjonowania i organizacji pracy szkoły;
• Uczestniczyć w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły;
• Systematycznie i rzetelnie pełnić wyznaczone funkcje;
• Gromadzić i dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego;
• Zdobyć stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
• Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy;
• Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły;
• Zdobyć wiedzę i umiejętności usprawniające do zdobycia stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

Zgodnie z:§ 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
ZADANIE DO
REALIZACJI FORMY
REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
a) Analiza aktów prawnych: Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr. 97 poz.674 z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2013r. poz.393 i ) w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
b) Dyskusja z innymi nauczycielami na temat awansu zawodowego

IX
2014 - Prawidłowo sformułowany Projekt Planu Rozwoju Zawodowego

-Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Plan Rozwoju Zawodowego

- Kserokopie dokumentów

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
a) Rozmowa wstępna
b) Zawarcie kontraktu

Cały
rok -Protokół ze spotkania
- Kontrakt; Protokoły spotkań
- Arkusze obserwacji
3. Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych a) Sporządzenie harmonogramu hospitacji
b) Zaplanowanie zakresu i tematów zajęć

IX

2014 - Harmonogram hospitacji
- Scenariusze
- Harmonogram obserwacji
- Protokoły spotkań
4. Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły
Analiza dokumentacji:
a) Statut Szkoły Podstawowej
b) Regulamin Szkoły Podstawowej w Dubinie
c) Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
d) Regulamin działań Rady Pedagogicznej
e) Program Wychowawczy
f) Procedury obowiązujące w szkole
g) Karta Nauczyciela
h) Ustawa o systemie oświaty
i) Instrukcja ogólna dotycząca zasad postępowania w przypadku powstania pożaru
j) Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
IX/X
2014 - Dokumenty regulujące prace w szkole

- Orientacja w zapisach i dokumentach

- Semestralne oceny opisowe wychowanków

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań a) Spotkania z rodzicami
b) Udział w radach pedagogicznych

Cały rok - Dokumentacja własna

- Lista obecności na radach
- Potwierdzenie opiekuna stażu
6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów:
a) Świadectw
b) Zaświadczeń
c) Scenariuszy Na bieżąco - Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach

- Notatki

- Scenariusze lekcji

- Dokumenty stworzone przy użyciu komputera: scenariusze,
7. Przygotowanie projektu sprawozdania a) Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
V 2014 - Sprawozdanie

Zgodnie z:§ 6 ust.2 pkt.2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
ZADANIE DO
REALIZACJI FORMY
REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna a) Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi i omówienie jej wyników Dwa razy w miesiącu Scenariusze lekcji i arkusze obserwacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna a) Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, Raz w miesiącu Scenariusze lekcji i arkusze obserwacji
3. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
a) Hospitacja według harmonogramu hospitacji

Według harmono --gramu - Scenariusze lekcji i arkusze obserwacji
- Zalecenia pohospitacyjne
4. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej
Korzystanie z komputera w codziennej pracy:
a) Korzystanie za zasobów Internetu dotyczących edukacji
b) Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
c) Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego
d) Scenariusze, oceny opisowe uczniów

Cały
rok - Spis przydatnych stron internetowych przydatnych w edukacji
- Scenariusze
- Oceny opisowe
- Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwojowego w Internecie.

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
a) Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do moich potrzeb i potrzeb szkoły
Cały
rok Zaświadczenia
6. Organizacja imprez i udzielanie się w uroczystościach szkolnych a) Organizowanie i współorganizowania okolicznościowych uroczystości i imprez szkolnych, klasowych
b) Udział w wycieczkach szkolnych
c) Dni kreatywności Cały rok - Zapisy w dzienniku, dokumentacja imprez, uroczystości
7. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli i samokształceniu a) Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych
b) Udział w dodatkowych szkoleniach i kursach dla nauczycieli
c) Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej
a) Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy
d) Wykorzystanie zdobytej wiedzy do pracy z wychowankami
Cały
rok - Zaświadczenia

- Sprawozdania ze szkoleń

- Bibliografia
8. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mających trudności w nauce
a) Obserwacja i diagnozowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce
b) Rozmowy z uczniami, współpraca z rodzicami
c) Pomoce dydaktyczne
d) Otoczenie szczególną uwagą i opieką uczniów tego wymagających
Okres trwania stażu - Orzeczenia z poradni
- Teczki uczniów objętych pomocą z kartami pracy
- Dzienniki z zajęć korek.-komp. i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

Zgodnie z:§ 6 ust.2 pkt.3.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIE DO
REALIZACJI FORMY
REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1. Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów
a) Rozmowy indywidualne z wychowankami, wychowawcami i rodzicami
b) Zapoznanie się z dokumentacją wychowanków
IX 2014 - Notatki ze spotkań z rodzicami
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności pedagogicznych
a) Udział w szkoleniach
b) Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
Cały
rok - Zaświadczenia

- Notatki
3. Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem a) Udział w dodatkowych szkoleniach i kursach dla nauczycieli
b) Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, wyszukiwanie informacji wirtualnie
Cały
rok - Zaświadczenia

- Notatki

Zgodnie z:§ 6 ust.2 pkt.4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIE DO
REALIZACJI FORMY
REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
a) Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi i omówienie jej wyników
Dwa razy w miesiącu Scenariusze lekcji i arkusze obserwacji
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron. Poznanie form dokonywania oceny własnych osiągnięć. a) Działanie autorefleksyjne
b) Wnioski po lekcji
Cały
rok Samoocena i wnioski do dalszej pracy
3. Analiza i samoocena swojej pracy
a) Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych, arkuszy obserwacji po lekcji prowadzonej w obecności opiekuna, wniosków z obserwacji innych nauczycieli
Cały
rok - Notatki
4. Obserwacja i analiza możliwości ucznia
a) Zbieranie informacji (metodami wykorzystywanymi w czasie lekcji – według przygotowanych narzędzi Cały rok - Teczki uczniów

- Oceny opisowe wychowanków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.