X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26651

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Justyny Piotrak

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
w Przedszkolu nr 16 w Gdańsku

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Cele stażu:
1. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Doskonalenie własnych umiejętności.
4. Podniesienie poziomu pracy przedszkola poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.

I. Czynności organizacyjne
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Formy realizacji
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli (Ustawa Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dn. 01.03.2013r.).

Sposób dokumentowania
-Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
-Prawidłowo przygotowany plan rozwoju zawodowego.

Termin
VIII. 2014r.
IX.2014r.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Formy realizacji
-Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju.

Sposób dokumentowania
-Sprawozdanie.

Termin
Okres stażu.

II. Zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS, niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:


§ 8 ust. 2 pk 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkolnej.


1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola.

Formy realizacji
-Udział w wewnętrznych
i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola.

Sposób dokumentowania
-Zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenie obecności.

Termin
Okres stażu.

2.Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.

Formy realizacji
-Opracowanie we współpracy
rocznego planu pracy przedszkola.
- Opracowanie planu WDN na rok szkolny2014/2015.

Sposób dokumentowania
-Roczny plan pracy Przedszkola Nr 16 na rok szkolny 2014/2015.
- Plan WDN

Termin realizacji
IX/2014r.

3.Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

Formy realizacji
-Organizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych. (np.konkurs plastyczny: Jestem szczęśliwy, gdy...).
-Organizowanie wycieczek zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.

Sposób dokumentowania
-Regulaminy konkursów, karty wycieczek, dyplomy, podziękowania, zdjęcia.

Termin realizacji
-Okres stażu.

4.Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu.

Formy realizacji
-Praca w zespole do spraw ewaluacji.
-Pełnienie funkcji koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
-Pełnienie funkcji koordynatora do spraw WDN.
-Praca w komisji do spraw dokształcania i dofinansowania nauczycieli.

Sposób dokumentowania
-Potwierdzenie dyrektora.

Termin realizacji
2014/2015r.
Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej.

Formy realizacji
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć
i uroczystości w internecie. (www.edux.pl)

Sposób dokumentowania
- Potwierdzenie publikacji.

Termin realizacji
-Okres stażu

2.Opracowanie prezentacji komputerowych.

Formy realizacji
-Tworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystania na zajęciach i przy opracowywaniu dokumentów przedszkola.

Sposób dokumentowania
-Elektroniczna prezentacja multimedialna

Termin realizacji
-Okres stażu

3. Aktualizowanie strony internetowej.

Formy realizacji
-Prowadzenie strony internetowej swojej grupy przedszkolnej.

Sposób dokumentowania
-Potwierdzenie dyrektora.

Termin realizacji
-Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Formy realizacji
-Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
-Publikacje w internecie.
-Prezentacja programu autorskiego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Sposób dokumentowania
-Zapis w dzienniku zajęć przedszkola, scenariusze zajęć.
-Potwierdzenie publikacji.
-Potwierdzenie dyrektora.

Termin realizacji
-Okres stażu
-2015r.

2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela kontraktowego.

Formy realizacji
-Zawarcie kontraktu współpracy.
-Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
-Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego i obserwacja zajęć prowadzonych przez niego.
-Pomoc w realizacji zadań związanych z przebiegiem stażu.
-Kontrakt współpracy.

Sposób dokumentowania
-Potwierdzenie dyrektora.
-Potwierdzenie w dzienniku zajęć przedszkola, scenariusze zajęć.
-Potwierdzenie współpracy.

Termin realizacji
IX.2014r.
VIII/2014r.
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Formy realizacji
-Opracowanie programu autorskiego w oparciu o pięcioletni programu rozwoju przedszkola.
-Realizacja programu według ustalonego planu pracy.
-Ewaluacja programu.

Sposób dokumentowania
-Opracowany program.
- Potwierdzenie w dzienniku zajęć przedszkola.

Termin realizacji
2015/2016r.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Promowanie przedszkola w środowisku.

Formy realizacji
-Zaproszenie dzieci z pobliskich przedszkoli, szkół na przedstawienia teatralne.
-Organizowanie konkursów międzyprzedszkolnych.
-Nawiązanie współpracy
z Przedszkolem Nr 44 w Warszawie.

Sposób dokumentowania
-Scenariusze przedstawień, podziękowania, zdjęcia.
-Regulaminy konkursów, prace plastyczne, dyplomy, zdjęcia.
-Potwierdzenie współpracy.

Termin realizacji
Okres stażu.

2. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rzecz edukacji.

Formy realizacji
-Organizowanie kiermaszu świątecznego we współpracy z rodzicami.

Sposób dokumentowania
-Zdjęcia, potwierdzenie dyrektora.

Termin realizacji
Okres stażu.

3.Organizowanie akcji charytatywnych.

Formy realizacji
-Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz dzieci
z hospicjum.

Sposób dokumentowania
-Dokumentacja zdjęciowa, potwierdzenie dyrektora.

Termin realizacji
-Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z instytucjami.

Formy realizacji
-Nawiązanie współracy z:
Policją, Strażą Miejską,
Biblioteką w S.P. Nr 11,
Domem Pomocy Społecznej ,,Ostoja”,
Przedszkolem Nr 58,
Szkołą Podstawową Nr 62 i S.P. Nr 11,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 6,
muzeami, teatrem, filharmonią.

Sposób dokumentowania
Potwierdzenie dyrektora,dokumentacja zdjęciowa.

Termin realizacji
Okres stażu

2. Udział w różnego rodzaju akcjach społecznych.

Formy realizacji
- Włączanie się do akcji społecznych m.in.:Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Sposób dokumentowania
Potwierdzenie współpracy.

Termin
-Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Opracowanie autorskiego programu.

Formy realizacji
-Opracowanie i wdrożenie programu własnego z uwzględnieniem pięcioletniego programu rozwoju przedszkola.

Sposób dokumentowania
Opracowany program.

Termin
2015r.

2. Ocena pracy za okres przed stażem.

Formy realizacji
-Uzyskanie wyróżniającej oceny pracy za okres pracy przed stażem.

Sposób dokumentowania
Ocena pracy.

Termin
2012r.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Formy realizacji
-Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Sposób dokumentowania
Opis przypadków.

Termin
-Okres stażu.

Plan ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzane lub zmodyfikowane w miarę potrzeb wynikających z planu pracy przedszkola i zmian w tej pracy zachodzących.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.