X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26638
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Sylwia Juszczyk-Lesiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Przedszkole: Samorządowe „ Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej
Opiekun: mgr Dorota Kokocińska
Kwalifikacje:- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
ze specjalnościami: edukacja muzyczna i dyrygentura chóralna
- Pedagogika Przedszkolna z Terapią Dziecka
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrz przedszkolnych oraz w ramach samokształcenia).
7. Wspierania aktywności twórczej dzieci.

§ 6 ust. 2 pkt.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji
z internetu i prasy poświęconej oświacie
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju
zawodowego Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola wrzesień 2014
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy, ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy
- potwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna
stażu
Opiekun stażu wrzesień 2014
i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników
i konspektów
- udział w zebraniach Rad
Pedagogicznych
- sporządzenie dokumentacji
przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady
Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola
Pozostali nauczyciele Od września do maja

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
- analiza regulaminu BHP i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - zapis w dokumentacji przebiegu stażu

Dyrektor przedszkola wrzesień 2014
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- opracowywanie planów tygodniowych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów tygodniowych, protokołów

Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2015

§ 6 ust. 2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów tygodniowych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym
- tworzenie tygodniowych planów dydaktyczno- wychowawczych - plan pracy zatwierdzony do realizacji
Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola Okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Systematycznie przez cały rok
Prowadzenie grupy tanecznej
- systematyczne prowadzenie zajęć tanecznych,
-przygotowywanie dzieci do różnych występów
- rozwinięcie zainteresowania muzycznego, własne choreografie do tańców.
- przygotowanie scenografii
i dekoracji do występów tanecznych.
-współpraca z rodzicami
w przygotowaniach dzieci do uroczystości i imprez okolicznościowych
-potwierdzenie dyrektora,
-zdjęcia z występów Opiekun stażu na bieżąco przez okres stażu

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
- zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie
i opracowywanie swoich artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne Publikacje na stronach internetowych, Cały rok
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów Cały rok
Uczestnictwo w wewnątrz
przedszkolnych formach doskonalenia
- hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - zeszyt hospitacji
- referat Opiekun stażu Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- korzyści materialne dla grupy - zeszyt wychowawcy grupy Od września do maja
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- zaświadczenia o ukończonych kursach - notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia Okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów - zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami, - potwierdzenie n-la współpracującego
- zdjęcia
- prasa, media Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

- przygotowanie scenariuszy zajęć- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- pokorne przyjmowanie uwag
- scenariusze zajęć Opiekun stażu Przez cały rok

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

- obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.