X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26652

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Monika Jurczyk
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015


§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
IX 2012

IX 2012

Cały okres stażu Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenia
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • Założenie teczki „ Awans zawodowy”

• Gromadzenie dokumentacji
IX 2012

Cały okres stażu
Teczka „Awans zawodowy”
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju V 2015 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższenie własnych kwalifikacji • Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje).

• Udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

Referaty, potwierdzenie dyrektora
5. Podejmowanie działań promujących placówkę w środowisku • Współorganizowanie festynów dla dzieci i ich bliskich
• Redagowanie ulotek i plakatów promujących przedszkole w najbliższym środowisku Cały okres stażu Zdjęcia
Potwierdzenia dyrektora
6. Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych • Opracowanie regulaminu konkursów, rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców, pozyskanie środków na nagrody Cały okres stażu Regulaminy konkursów, Potwierdzenie dyrektora
7. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu i przez inne przedszkola oraz instytucje • Kierowanie przygotowaniami dzieci do uczestnictwa w konkursach, kreowanie u nich aktywności twórczej Cały okres stażu Zdobyte nagrody, dyplomy, wyróżnienia
8. Dbanie o wystrój sali przedszkolnej. • Wzbogacenie sali w nowe pomoce ,wzbogacanie kącików zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia
9. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych • Zorganizowanie takich uroczystości jak: Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp. Przy współpracy z koleżankami i rodzicami wychowanków
Cały okres stażu Harmonogram uroczystości, potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. • Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

• Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.

• .Korzystanie z programu Mikrosoft Word przy sporzadzaniu:

- planu rozwoju zawodowego
- planu współpracy z rodzicami
- planów miesięcznych pracy wych.-dyd.-opiekuńczych
- scenariuszy zajęć dydaktycznych
- prac do publikacji
- dyplomów
- podziękowań dla rodziców Cały okres stażu

Cały okres stażu

Referaty, informacje
Cały okres stażu

Cały okres stażu Wymienione materiały

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Wykonane pomoce dydaktyczne, scnariusze zajęć, ankiety, dyplomy, Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji i inna dokumentacja
2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji. • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych

• Śledzenie aktualności na portalach internetowych

• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Opis i analiza wykorzystania

Notatki, wydruki

Notatki, wydruki

3. Publikacje internecie. • Opracowanie i opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć, referatów Cały okres stażu

Potwierdzenie publikacji
4. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy. • Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera Cały okres stażu

Zaświadczenia, dokumentacja

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych. • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej Zapisy w księdze protokołów
2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli. • Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli Cały okres stażu Scenariusze zajęć
3. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. • Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, przykładowe materiały
4. Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach WDN- u. • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej Potwierdzenie dyrektora, treść referatu
5. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.

Pomoc w opracowaniu plastycznej strony przedstawień i uroczystości organizowanych przez nauczycieli innych grup • Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych. Cały okres stażu

Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie projektu
„Adaptacja dziecka w przedszkolu” Zajęcia adaptacyjne z rodzicami i nowoprzyjętymi przedszkolakami Rok szkolny 20132014 Lista obecności na zajęciach,
potwierdzenie dyrektora
2. Opracowanie i wdrożenie programu z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej „ Opracowanie i wdrożenie programu dla dzieci w przedszkolu Rok szkolny 20142015 Program edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego . Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach Cały okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia
2. . Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki. Cały okres stażu Opis i analiza zdobytej wiedzy
3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych. Organizowanie konkursów plastycznych. Udział dzieci w konkursach plastycznych Cały okres stażu Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa
4. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych. Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców Wg kalendarza imprez Zdjęcia, scenariusze
5. . Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki Wyjazdy do kina i teatru Wg potrzeb Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
6. Organizacja wycieczek przedszkolnych. Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych Wg potrzeb Karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. • Harmonogram współpracy
• Zajęcia otwarte
• Uroczystości przedszkolne
• Wycieczki przedszkolne
• Zebrania z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców
• Tablica informacyjna Cały okres stażu Ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia
2. Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jamrozowiźnie Organizowanie akcji
zbiórki pokarmu,
koców i zabawek
dla bezdomnych
zwierząt
Potwierdzenia
3. Współpraca z Biblioteką Publiczną • Poznanie pracy bibliotekarza
• Organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem „Czytamy bajki”
• Wypożyczanie książek do wspólnego czytania
Cały okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie kierownika biblioteki
4. Współpraca z Policją • Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat: „ Bezpieczna droga”
• Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu policjanta, jego umundurowaniem Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
5. Współpraca ze Strażą Pożarną. • Zwiedzanie Szkoły Pożarniczej w Częstochowie V 2013 Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
6. Współpraca z pielęgniarką szkolną • Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej. Cały okres stażu Potwierdzenia, zdjęcia
7. Współpraca z logopedą przedszkolnym. • Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy Cały okres stażu potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych. • Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
• Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe Cały okres stażu Opracowane materiały

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.