X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26559
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Powinności nauczyciela kontraktowego:
§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:

1. Doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach
2. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
3. Wykorzystywanie w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej
4. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
5. Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

§ 7 ust. 2 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
ZADANIA
1. POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO

Formy realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego: IX 2014
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z poźn. zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r., poz.393)
- uaktualnienie wiedzy na temat awansu zawodowego (śledzenie czasopism, stron internetowych) okres stażu

Sposoby dokumentowania:

- wykaz zebranych dokumentów

2. PODJĘCIE WSPÓŁPRACY Z OPIEKUNEM STAŻU
Formy realizacji:
- zawarcie kontraktu IX 2014
- opracowanie harmonogramu współpracy z opiekunem stażu IX 2014
- organizowanie spotkań z opiekunem stażu zgodnie z ustalonym harmonogramem okres stażu
- konstruowanie Planu Rozwoju Zawodowego IX 2014

Sposoby dokumentowania:

- kontrakt
- harmonogram współpracy
- z opiekunem stażu
- notatki ze spotkań z opiekunem stażu
- Plan Rozwoju Zawodowego
3. WSTĘPNA OCENA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI
Formy realizacji:
- określenie rzeczywistych umiejętności, możliwości i potrzeb
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
- skompletowanie dokumentów: zdobyte wykształcenie, ukończone kursy, zdobyte osiągnięcia IX 2014

Sposoby dokumentowania:

- zebrane dokumenty

4. UCZESTNICZENIE W WEWNĘTRZNYM DOSKONALENIU ZAWODOWYM

Formy realizacji:
- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli okres stażu
- aktywny udział w radach szkoleniowych, warsztatach okres stażu
Sposoby dokumentowania:

- karta hospitacji zajęć
- protokolarz rad pedagogicznych

5. UCZESTNICZENIE W ZEWNĘTRZNYM DOSKONALENIU ZAWODOWYM

Formy realizacji:
- udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach okres stażu
- udział w konferencjach organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne według bieżących ofert okres stażu
Sposoby dokumentowania:

- zaświadczenia dotyczące ukończenia warsztatów, szkoleń, konferencji
6. DOKUMENTOWANIE I ANALIZOWANIE REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO, OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z AWANSU ZAWODOWEGO

Formy realizacji:
- kompletowanie, opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych dokumentów i materiałów
- autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy
podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu
w czasie trwania stażu oraz po jego zakończeniu
Sposoby dokumentowania:

- teczka dorobku zawodowego,
- pisemne sprawozdanie
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego


§ 7 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
ZADANIA
1. CZUWANIE NAD PRAWIDŁOWYM ROZWOJEM DZIECI
Formy realizacji:
- stała i wnikliwa obserwacja dzieci okres stażu
- rozmowy indywidualne z rodzicami według potrzeb
- spotkania i rozmowy z rodzicami dzieci mającymi kłopoty wychowawcze według potrzeb

Sposoby dokumentowania:
- karty obserwacji dziecka
- notatki, zeszyt konsultacji
2. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Formy realizacji:
- prowadzenie zajęć otwartych okres stażu
- zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci i ich rodziców (warsztaty bożonarodzeniowe, wielkanocne) okres stażu
zorganizowanie cyklu spotkań w ramach akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” 2015/ 2016
- zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola (sponsoring, włączanie w organizację uroczystości, wycieczek itp.) okres stażu

Sposoby dokumentowania:

- scenariusze zajęć otwartych
- scenariusze warsztatów, zdjęcia
- zdjęcia, harmonogram spotkań
- notatki

3. AKTYWNE UCZESTNICZENIE W ŻYCIU SPOŁECZNYM I KULTURALNYM

Formy realizacji:

- współuczestniczenie i organizowanie akcji charytatywnych prowadzonych na terenie przedszkola, m.in.: Góra grosza, zbiórka plastikowych nakrętek; przeprowadzenie w przedszkolu zbiórki książek i zabawek dla potrzebujących dzieci okres stażu
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi posiadającymi pasje, wykonującymi różne zawody, hobbystami, m.in.: dziennikarzem, fotografem, malarzem, wikliniarzem itp. (Cykl spotkań „Człowiek z pasją”) okres stażu

Sposoby dokumentowania:

- opis podjętych działań, podziękowania
- zdjęcia, notatki, dyplomy

4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Formy realizacji:

- nawiązanie współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Ostrowie Wielkopolskim (organizacja zajęć z różnych form artystycznych, udział w konkursach)
- nawiązanie współpracy z Muzeum Miasta – zajęcia muzealne, oglądanie wystaw
- udział dzieci w zajęciach organizowanych przez nauczycieli innych placówek oświatowych m.in.: współpraca z Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim
- współpraca z galerią BWA – oglądanie wystaw, rozwijanie zainteresowań kulturalnych u dzieci
- zorganizowanie wycieczek, wyjść o różnej tematyce, odwiedzanie zakładów pracy i instytucji użyteczności publicznej tj.: Straży Pożarnej, Urzędu Pocztowego, Biblioteki Dziecięcej, Komisariatu Policji itd.

okres stażu

Sposoby dokumentowania:

- zdjęcia, notatki, dyplomy, podziękowania
5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POMOCY SPOŁECZNEJ
Formy realizacji:
- udział w akcjach charytatywnych
- zachęcenie dzieci do pomagania innym, prowadzenie pogadanek
- zorganizowanie i koordynowanie działań w ramach spotkań
z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu oraz Domu Opieki Społecznej

okres stażu

Sposoby dokumentowania:

- opisy działań, podziękowania, zdjęcia

6. PODJĘCIE DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH ORAZ PROPAGUJĄCYCH OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Formy realizacji:

- realizacja wybranych zagadnień z programu: „Akademia Aquafresh”, „Mamo, tato, wolę wodę”, „Kubusiowi przyjaciele natury”
- udział w konkursach, akcjach i programach promujących zdrowie i bezpieczeństwo

okres stażu

Sposoby dokumentowania:
- scenariusze, zdjęcia
- notatki, zdjęcia, dyplomy

7. Przygotowanie dzieci do konkursów przedszkolnych i pozaprzedszkolnych
Formy realizacji:
- udział dzieci w konkursach; przygotowanie wraz z dziećmi prac plastycznych na konkursy lokalne i ogólnopolskie

okres stażu

Sposoby dokumentowania:
- podziękowania

8. Włączanie się w organizowanie konkursów przedszkolnych
Formy realizacji:
- organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych

okres stażu

Sposoby dokumentowania:
- prace dzieci, zdjęcia, dyplomy

§ 7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
ZADANIA
1. WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W CODZIENNEJ PRACY
Formy realizacji:
- opracowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego
- opracowywanie dokumentacji przedszkolnej: miesięcznych planów pracy, scenariuszy, arkuszy, ankiet itp.
- pisanie ogłoszeń informujących rodziców o bieżących wydarzeniach
- wykonywanie zaproszeń, podziękowań, kartek okolicznościowych, dyplomów okolicznościowych
- korzystanie podczas zajęć
z różnorodnych środków informacyjnych, środków audiowizualnych

okres stażu

Sposoby dokumentowania:

- Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego IX 2014, V 2017
- opracowane dokumenty
- przykładowe ogłoszenia;
- zaproszenia, podziękowania, kartki okolicznościowe, dyplomy
- zdjęcia

2. WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Formy realizacji:
- korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
- uzyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych z internetu
- wymiana kontaktów z rodzicami, nauczycielami i partnerami przedszkola drogą elektroniczną i telefoniczną
- umieszczanie na stronie internetowej przedszkola relacji i zdjęć z wydarzeń przedszkolnych i wycieczek

okres stażu

Sposoby dokumentowania:

- wykaz stron internetowych

- notatki

§ 7 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

ZADANIA
1. STUDIOWANIE LITERATURY PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I DYDAKTYCZNEJ
Formy realizacji:
- zapoznanie się z najnowszą literaturą z psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- gromadzenie ciekawych artykułów o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej
okres stażu
Sposoby dokumentowania:
- wykaz książek, artykułów
2. WYKORZYSTANIE ZDOBYTEJ WIEDZY W PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ, WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI
Formy realizacji:
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- współpraca z logopedą przedszkolnym
- realizacja programów opracowanych przez nauczycieli przedszkola
i zatwierdzonych do realizacji w Publicznym Przedszkolu nr 10
okres stażu
Sposoby dokumentowania:
- opis działań, notatki

§ 7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

ZADANIA
1. POZNANIE DOKUMENTACJI I PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH REGULUJĄCYCH PRACĘ PRZEDSZKOLA
Formy realizacji:
- Dogłębne zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji przedszkola:

● Statut Przedszkola
● Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na aktualny rok
● Regulamin placówki
● Regulamin bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy
● Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego, programy
● Ustawa o systemie oświaty
● Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym
2014/2015

Sposoby dokumentowania:
- wykaz zebranych dokumentów
2. DOSKONALENIE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY
Formy realizacji:
- Analiza przepisów prawa oświatowego:
● Ustawa o Systemie Oświaty
● Karta Nauczyciela
● Konwencja Praw Dziecka
● Śledzenie zmian zachodzących
w prawie oświatowym
● Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.).
okres stażu
Sposoby dokumentowania:
- wykaz zebranych dokumentów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.