X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26536
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk”
im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Piwońska
Stanowisko: Nauczyciel wychowania fizycznego
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
Formy realizacji:
a) Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
b) Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
Termin: Sierpień, wrzesień 2011
Dowody realizacji: Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego, opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły
Formy realizacji:
a) Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).
b) Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Zaświadczenia, potwierdzenia o ukończonych formach doskonalenia.

3. Sprawowanie funkcji wychowawcy klasy II, III i IV technik mechatronik
Formy realizacji:
a) Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów ucznia.
b) Konsultacje z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora o sprawowaniu funkcji wychowawcy.

4. Promocja szkoły
Formy realizacji:
a) Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego powiatowych międzyszkolnych rozgrywek sportowych pod nazwą Nowosolada.
b) Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego zawodów sportowych dla gimnazjalistów.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Regulaminy zawodów, plakaty, terminarze, dyplomy, sprawozdania, artykuły prasowe.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej
Formy realizacji:
a) Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.
b) Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy.
c) Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.
d) Opracowanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Płyty, wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, dyplomy itp.

2. Wykorzystanie internetu
Formy realizacji:
a) Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
b) Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
c) Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.
d) Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej strony internetowej.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Formy realizacji:
a) Prowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego.
b) Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej.
c) Aktywny udział w pracach komisji wychowania fizycznego i PO.
d) Pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami podczas imprez szkolnych i innych szkół wynikających z kalendarza imprez sportowych.
Termin: Okres stażu, zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
Dowody realizacji: Scenariusze lekcji, zaświadczenia, potwierdzenia nauczycieli, sprawozdanie, dokumentacja nauczyciela wychowania fizycznego.

2. Przygotowywanie uroczystości szkolnych
Formy realizacji:
a) Opracowanie układu tanecznego „Poloneza” dla uczniów klas maturalnych.
b)Prowadzenie otwartych zajęć dla uczniów klas maturalnych i wychowawców oraz zainteresowanych nauczycieli – nauka poloneza.
c) Współpraca z samorządem szkolnym, pomoc w organizacji imprez szkolnych, np.: Dni Otwarte Szkoły, Dzień Wiosny, Turniej klas I-szych.
Termin: Styczeń każdego roku, według potrzeb
Dowody realizacji: Scenariusz układu tanecznego, potwierdzenia, potwierdzenie przewodniczącego samorządu nauczycieli

3. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
Formy realizacji: Organizacja sportowych zajęć popołudniowych dla pracowników – piłka siatkowa. Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora

4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Formy realizacji:
a) Pomoc w opracowaniu planu rozwoju.
b) Prowadzenie zajęć otwartych.
c) Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
d) Spotkania w celu wyjaśnienia bieżących trudności w pracy nauczyciela odbywającego staż.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Kontrakt

5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Formy realizacji: Opieka nad studentami AWF w ramach odbywania praktyk.
Termin: Według potrzeb
Dowody realizacji: Zaświadczenie, umowa z uczelnią.

6. Własne publikacje
Formy realizacji:
a) Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z planu w internecie.
b) Publikacje na stronie internetowej szkoły o sukcesach sportowych szkoły.
Termin: Na bieżąco, według potrzeb
Dowody realizacji: Wydruk publikacji, potwierdzenie moderatora szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu
Formy realizacji: Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z piłki siatkowej w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Program, potwierdzenie dyrektora.

2. Opracowanie i realizacja programu wychowawczego dla klasy II, III i IV technik mechatronik
Formy realizacji: Opracowanie pisemne i realizacja programu wychowawczego.
Termin: Rok szkolny 2011/1012, 2012/2013, 2013/2014 Dowody realizacji: Zatwierdzony program, zapisy w dziennikach lekcyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizacja wycieczek i imprez szkolnych
Formy realizacji:
a) Współorganizacja i organizacja jednodniowych i kilkudniowych wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
b) Udział w wycieczkach szkolnych jako opiekun.
c) Współorganizacja i organizacja imprez: Wigilia, Mikołajki itp.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia dyrektora, zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek.

2. Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych
Formy realizacji:
a) Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych.
b) Organizowanie rozgrywek sportowych w ramach Nowosolady.
Termin: Okres stażu, zgodnie z planem pracy w danym roku
Dowody realizacji: Sprawozdanie, zaświadczenia.

3. Aktywna praca z młodzieżą szkolną
Formy realizacji: Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych miejskich i wojewódzkich na zajęciach pozalekcyjnych.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Zaświadczenia

4. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów
Formy realizacji:
a) Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: piłka koszykowa, tenis stołowy, badminton, szachy.
b) Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora

5. Promowanie zdrowego stylu życia
Formy realizacji: Przeprowadzanie tematycznych pogadanek dla młodzieży i nauczycieli dotyczących anoreksji, bulimii, manii odchudzania u dziewcząt.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora

6. Aktywny udział w procesie pedagogizacji rodziców
Formy realizacji:
a) Współpraca z rodzicami, przeprowadzenie ankiet, pogadanki.
b) Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Termin: Okres stażu, terminy zebrań z rodzicami
Dowody realizacji: Wyniki ankiet

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi
Formy realizacji: Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Nowej Soli przy organizowaniu cyklicznych rozgrywek Nowosolady.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia, zdjęcia, wycinki z gazet.

2. Współpraca z klubami sportowymi i innymi instytucjami
Formy realizacji:
a) Współpraca z MOSiR przy współorganizowaniu Nowosolady.
b) Aktywny udział w zajęciach organizowanych przez UKS „Elektron” oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia, zdjęcia, wycinki z gazet.

3. Organizowanie zawodów sportowych we współpracy ze SZS
Formy realizacji: Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.
Termin: Okres stażu, zgodnie z terminarzem zawodów SZS
Dowody realizacji: Komunikaty i potwierdzenia udziału w zawodach.

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Formy realizacji: Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Zaświadczenia, potwierdzenie dyrektora.

5. Współpraca z Policją
Formy realizacji: Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat „Postępowania w sprawach nieletnich i wynikających z nich konsekwencji prawnych” oraz „Bezpieczeństwa w drodze do szkoły i powrotu”.
Termin: Rok szkolny 2011/2012, 2012/2013
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły, pisma skierowane do policji, zapisy tematów lekcji.

6. Nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami
Formy realizacji: Próby pozyskiwania środków finansowych lub rzeczowych w celu wzbogacenia bazy sportowej i zwiększenia atrakcyjności oferty szkoły.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora

7. Współpraca ze Służbą Zdrowia
Formy realizacji: Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia na spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.
Termin: Rok szkolny 2012/2013
Dowody realizacji: Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Formy realizacji: Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego. Zdiagnozowanie wybranych problemów, ustalenie i wdrożenie środków zaradczych, wyciągnięcie wniosków.
Termin: Rok szkolny 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
Dowody realizacji: Opis i analiza przypadków.

mgr Agnieszka Piwońska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.