X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26576
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: Joanna Skórzewska
Przedmiot: Język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Czynności organizacyjne :

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawo-dowego pozwalającej ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Sierpień 2012
- wniosek o rozpoczęcie stażu Wrzesień 2012 Kopia wniosku
- sporządzenie planu rozwoju zawodo-wego Wrzesień 2012 Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji Cały okres stażu Dokumentacja
3. Przygotowanie sprawozdania z re-alizacji planu rozwoju zawodowe-go - uzyskanie oceny dorobku zawodowe-go Maj–Czerwiec 2012 Ocena dorobku zawodowego
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Maj–Czerwiec 2015 Sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt. 1 „Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły - aktywny udział w pracach rady peda-gogicznej Okres stażu Protokoły rady
- wzbogacenie własnego warsztatu pra-cy poprzez wyszukiwanie lub przygo-towywanie pomocy dydaktycznych Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
- organizacja Szkolnego Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Maj 2013 Potwierdzenie dyrektora
- udział w organizacji konkursów i olimpiad ogólnopolskich (na szczeblu szkolnym) Okres stażu
- prowadzenie Superkoła z języka angielskiego dla uczniów zdolnych Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
- prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
- pomoc w organizacji pracowni językowej Według potrzeb Gazetki, plakaty
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy Od września 2013
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy - aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwa-tnego do potrzeb nauczyciela i szkoły (szkolenia, kursy, warsztaty) np.:
• dziecko krzywdzone – postępo-wanie na terenie szkoły;
• szkolenia dotyczące rozwijania sprawności językowych wyda-wnictw Longnam, Oxford;
• metody nauczania języka angiel-skiego dzieci w wieku wczesno-szkolnym;
• gry w edukacji;
• praca z filmem na lekcji jęzka obcego.
Okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty
3. Samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki przedmiotu - studiowanie literatury fachowej Okres stażu Notatki własne
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu Okres stażu
- współpraca z doradcami metodyczny-mi i przedstawicielami wydawnictw Okres stażu
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego Okres stażu
4. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów - opracowanie przedmiotowego syste-mu oceniania z języka angielskiego Sierpień–wrzesień 2012/2013 PSO
- aktywny udział we wdrażaniu WSO Okres stażu
- stosowanie oceniania kształtującego Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2 „Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii infor-macyjnej i komunikacyjnej do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej i wychowawczej
- opracowywanie testów, sprawdzianów Okres stażu Testy, sprawdziany, scenariusze zajęć, prezentacja
- pisanie sprawozdań, planów itp. Okres stażu
- przygotowywanie pomocy dydakty-cznych Okres stażu
- tworzenie prezentacji Power Point Okres stażu
2. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej - regularna analiza przepisów prawnych i innych informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania Okres stażu
Notatki własne
- korzystanie z portali internetowych skierowanych do nauczycieli i wyko-rzystywanie w praktyce pomysłów tam zawartych Okres stażu
3. Wykorzystanie technologii infor-macyjnej i komunikacyjnej na lekcjach języka angielskiego - prowadzenie zajęć w pracowni kom-puterowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz programów multimedialnych do nauki języka angielskiego Okres stażu Zapisy w dziennikach, scenariusze lekcji
- gromadzenie i wykorzystanie wideo-teki szkolnej na lekcjach języka an-gielskiego Okres stażu
- przygotowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedia-lnej Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3 „Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenia zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Kształtowanie umiejętności dzie-lenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć otwartych Okres stażu Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach
- konsultacje z innymi nauczycielami Okres stażu
- przeprowadzenie szkolenia w zespole przedmiotowym lub dla całej rady pe-dagogicznej na temat dzieci nadpobu-dliwych Kwiecień 2013
2. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy - publikacja przygotowanych testów, sprawdzianów, pomysłów na uroz-maicenie lekcji, zabaw, gier Październik 2012
Publikacje
- udostępnianie zainteresowanym nau-czycielom opracowanych scenariuszy zajęć, współpraca z drugim anglistą w szkole lub anglistami z innych szkół Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a „Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie progra-mu działań edukacyjnych, wycho-wawczych, opiekuńczych lub in-nych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nie-letnich - opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej zgodnego z Planem Wychowawczym Szkoły Wrzesień 2013 Plan pracy wychowawczej

- opracowanie programu Superkoła z języka angielskiego Wrzesień 2012 Program koła

- opracowanie programu zajęć wyrów-nawczych Wrzesień 2012 Program zajęć wyrównawczych

§ 8 ust. 2 pkt. 4c „Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozwijanie zainteresowań ucz-niów - zachęcanie uczniów do korespondo-wania z uczniami z innych krajów Okres stażu Korespondencja
-organizowanie apeli ,wycieczek Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
- przygotowywanie lekcji zgodnych z podstawą programową Okres stażu
2.

Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych - opracowanie regulaminu konkursu, pozyskanie nagród na Szkolny Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Maj 2013
Potwierdzenie dyrektora
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach Okres stażu
3. Wychodzenie naprzeciw oczeki-waniom uczniów - pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wycho-wawczych uczniów Okres stażu Notatki własne

§ 8 ust. 2 pkt. 4e „Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z wydawnictwami - pozyskiwanie pomocy dydaktycznych Okres stażu Pomoce dydaktyczne
2.

Akcje charytatywne - przeprowadzenie ,,Góry Grosza’’ Rok szkolny 2012/2013 – rok szkolny 2013/2014 Protokół zbiórki

-
3. Współpraca z wolontariatem - uczestnictwo w spotkaniach wolontariatu Okres stażu Zaświadczenia zastępcy dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt. 5 „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Kształtowanie umiejętności roz-poznawania i rozwiązywania pro-blemów uczniów - diagnoza wybranych problemów edu-kacyjnych lub wychowawczych Okres stażu Opis przypadku
- współpraca z Poradnią Psychologi-czno–Pedagogiczną Okres stażu Potwierdzenia
- współpraca z pedagogiem szkolnym Okres stażu
- stała współpraca z rodzicami w zakre-sie niesienia pomocy uczniom z pro-blemami dydaktycznymi lub wycho-wawczymi Okres stażu
ax

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.