X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26535
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego.
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

I.UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY. § 8 ust. 2 pkt. 1
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju.

-Analiza przepisów prawa oświatowego (Rozporządzenie MEN z dn. 01.08.2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego).
-Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego.

2.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa.

3. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego.
-Przeprowadzanie testu diagnozującego poziom znajomości języka w klasie piątej i szóstej.

4.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
-Poszukiwanie nowości wydawniczych. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: słowniki, literatura, itp.

-Studiowanie literatury fachowej i poradników metodycznych.
Zapoznawanie się na bieżąco z ofertami wydawniczymi katalogami, stronami internetowymi itp.
-Systematyczne przeglądanie internetowych stron edukacyjnych.

5.Współtworzenie programów i dokumentów szkoły.

6.Opracowanie i wdrożenie własnego programu profilaktyczno- wychowawczego.
-Opracowanie programu dla nauczania skorelowanego ze szkolnym planem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły.

7. Współpraca z rodzicami.
-Organizacja spotkań integracyjnych z rodzicami, wywiadówki partnerskie, zebrania z rodzicami; udział rodziców w podejmowaniu ważnych decyzji w szkole;
Pedagogizacja rodziców.

8.Organizowanie konkursów językowych.

9. Organizowanie szkolnych imprez kulturalno - rozrywkowych.
-Organizacja imprez szkolnych: wyjazdy do teatru, biwaki krajoznawcze, dydaktyczne, wycieczki oraz inne imprezy kulturalne.
-apele porządkowe (opiekun grupy wiekowej 4-6).
-Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bhp obowiązującymi na terenie szkoły, poza nią oraz podczas wycieczek. -Analiza i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyjazdów klasowych.

10. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
-Praca z uczniem słabym-pomoc w nauce, wyrównywanie szans; praca z uczniem zdolnym na kółku języka angielskiego.

II. WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
§ 8 ust.2 pkt. 2

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

-Opracowywanie dokumentacji szkolnej, przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów.
-Korzystanie z Internetu podczas lekcji.
- E - dziennik.
-Tworzenie prezentacji multimedialnych przez uczniów.
-Tablica interaktywna.
- Praca domowa wysyłana przez pocztę internetową.

2. Udział w formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii komputerowej i informacyjnej.

3. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.


III. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WDN LUB INNYCH ZAJĘĆ.
§ 8 ust. 2 pkt 3

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
-Zajęcia dotyczące określonego przez nauczycieli tematu zajęć.
-Ok. obserwacje.
-Obserwacje lekcji innych nauczycieli.

2. Praca w zespole przedmiotowym.

3. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnienie ich zainteresowanym nauczycielom.
-Opracowanie i udostępnienie w szkole materiałów edukacyjnych.
-Dzielenie się z nauczycielami wiadomościami na szkoleniach i kursach pedagogicznych.
-Praca w zespole przedmiotowym.
-konsultacje z nauczycielami języka angielskiego w innych placówkach.


IV. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a)

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła języka angielskiego.

V. POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c)


1.Zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w celu poszerzenia zakresu działań szkoły.
2.Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

VI. WYKONANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYNI LUB INNYMI PODMIOTAMI.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e)


1. Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami na rzecz oświaty.
-Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu zdiagnozowania umiejętności i wiadomości uczniów mającymi trudności w nauce.

2. Sprawowanie opieki nad praktykantami wyższych uczelni.
- dzielenie się wiedzą i materiałami dydaktycznymi z osobami przygotowującymi się do zawodu nauczyciela.

3. Wolontariat w Fundacji Bez Tajemnic oraz Fundacji Szkoła Otwartych Serc.
- współorganizowanie akcji charytatywnych, takich jak: zbiórka żywności, zabawek, słodyczy.
-prowadzenie w Malborku akcji zbierania zakrętek aby wspomóc program „Zakrętki.info- pomagamy nie tylko przyrodzie”.


VII. UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH.
§ 8 ust.2 pkt. 5

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
*Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych:
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej,
- wyodrębnienie konkretnych problemów,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.

2.Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

3. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem MEN 17.11.2010 r.

- praca w zespołach wychowawczych, tzw. Forum wychowawców
- współpraca z PPP


Projekt planu rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulegać modyfikacjom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.