X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26463

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Magdalena Szymczak – nauczycielka języka angielskiego
w Gimnazjum nr 17 w Łodzi

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN i S z dn.1 grudnia 2004 (Dz. U. Nr. 260, poz. 2593):

§ 8 ust.1 pkt.1

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania Sposoby i formy realizacji Formy dokumentowania Wymagania z rozporządzenia MEN
Umiejętność dzielenia się wiedzą.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Pomiar efektywności nauczania

Nauczanie języka angielskiego w klasach dwujęzycznych 1. Prowadzenie szkoleń dla członków zespołu przedmiotowego języków obcych lub rady pedagogicznej (na temat wykorzystania tablicy multimedialnej na lekcjach języka angielskiego).
2. Prowadzenie lekcji otwartych np. interdyscyplinarnych, t.j. lekcja geograficzno-angielska.
3. Publikowanie własnych materiałów w Internecie.

4. Wykorzystywanie komputera, tablicy multimedialnej, zasobów internetowych na lekcjach języka angielskiego.
5. Korzystanie z poczty elektronicznej i możliwości jakie daje e-dziennik.
6. Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych, prac sprawdzających wiedzę ucznia i dokumentów szkolnych przy użyciu komputera.
7. Opracowanie i analizowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów na temat jakości własnej pracy dydaktycznej.

8. Podnoszenie atrakcyjności zajęć lekcyjnych poprzez zadawanie uczniom prac w postaci prezentacji multimedialnych, projektów, stosowanie metod aktywizujących, przygotowywanie dodatkowych pomocy dydaktycznych (pozapodręcznikowych),
prowadzenie lekcji z autentycznymi materiałami (czasopisma, publikacje książkowe, nagrania CD, DVD w języku angielskim). Protokoły posiedzeń.

Konspekty.

Notatki własne.

Notatki własne, adresy stron www.

Notatki własne.

Kopie opracowanych materiałów, dokumentów.

Ankieta z analizą wyników.

Notatki własne, prace uczniów. § 8 ust.2 pkt.3

Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.

Zadania Sposoby i formy realizacji Formy dokumentowania Wymagania z rozporządzenia MEN
Praca na rzecz szkoły

Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu języków obcych

Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

Współpraca z innymi podmiotami

Działania na rzecz promocji szkoły 1. Praca w zespołach ewaluacyjnych lub innych zespołach zadaniowych w razie potrzeb szkoły (np. do zmian w ZWO, komisji rekrutacyjnej).
2. Przeprowadzanie testów predyspozycji językowych dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej.

3. Kierowanie pracą zespołu przedmiotowego języków obcych: planowanie pracy, prowadzenie zebrań i ich protokołowanie, sporządzanie analiz, sprawozdań.
4. Analizowanie wyników dydaktycznych uczniów: opracowywanie testów sprawdzających wiedzę uczniów, egzaminów próbnych i prezentowanie wniosków z przeprowadzonych analiz.

5. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych z gramatyki języka angielskiego.
6. Modyfikacja programu nauczania języka angielskiego w klasach dwujęzycznych.
7. Prowadzenie zajęć wyrównawczych i koła języka angielskiego, organizowanie konkursu języka angielskiego i przeprowadzanie szkolnych etapów zewnętrznych konkursów języka angielskiego.

8. Analiza trudnych przypadków dydaktycznych i wychowawczych
Poszukiwanie rozwiązań przy pomocy fachowej literatury oraz udział w szkoleniach adekwatnych do potrzeb.
9. Współpraca z pedagogiem szkolnym, dyrekcją, rodzicami uczniów i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

10. Uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, organizacjia uroczystości szkolnych zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki.

11. Współpraca z Instytutem Badań Edukacyjnych: koordynowanie projektu badawczego na temat efektywności nauczania języka angielskiego.
12. Współpraca z organizacją Nauka bez Granic: warsztaty, spektakle w języku angielskim dla uczniów.
13. Współpraca z wydawnictwem Macmillan, Pearson i Egis i biblioteką British Council.
14. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, doposażenie pracowni języka angielskiego: oprogramowania do tablicy multimedialnej, plakaty, mapy, słowniki, płyty CD, DVD.

15. Udział w „Drzwiach Otwartych”, przygotowywanie informacji na stronę internetową szkoły.
16. Zorganizowanie zewnętrznego konkursu o krajach anglojęzycznych dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
Opis działań.

Potwierdzenie dyrektora.

Protokoły zebrań, kopie dokumentów.

Kopie analiz, testów.

Program zajęć wyrównawczych.

Program nauczania języka angielskiego w klasach dwujęzycznych.

Sprawozdania, regulaminy, protokoły konkursów.

Opis przypadków, potwierdzenie pedagoga.

Potwierdzenia, scenariusze.

Potwierdzenia.

Potwierdzenia.

Zaświadczenia.

Potwierdzenie dyrektora.

Potwierdzenie dyrektora, informacje na stronie internetowej szkoły.

Regulamin konkursu, protokół. § 8 ust.2 pkt.1

Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania Sposoby i formy realizacji Formy dokumentowania Wymagania z rozporządzenia MEN
Działania na rzecz rozwoju własnego 1. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
2. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia: studia podyplomowe, konferencje, warsztaty metodyczne, rady szkoleniowe, szkolenia w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego.
3. Konsultacje metodyczne, spotkania z metodykiem.
4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w poszukiwaniu nowatorskich metod pracy.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli (lekcje otwarte).
6. Podjęcie działań zmierzających do uzyskania uprawnień egzaminatora OKE i aktywnego pełnienia jego funkcji. Notatki własne.

Certyfikaty, zaświadczenia, protokoły.

Zaświadczenia.

Notatki własne.

Potwierdzenia.

Zaświadczenie OKE. § 8 ust.2 pkt.1

§ 8 ust.2 pkt.1

§ 8 ust.2 pkt.1

§ 8 ust.2 pkt.1

§ 8 ust.2 pkt.1

§ 8 ust.2 pkt.4b

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.