X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26481
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004 r.
Formy realizacji
§ 7.1.1. Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego. 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Praca w zespole przedmiotowym:
• Układanie testów do próbnego egzaminu,
• Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
• Opracowanie planu poprawy efektów kształcenia.
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja akcji charytatywnych,
• Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez.

4. Współpraca z Radą Rodziców:
• Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą
i niesienia jej pomocy materialnej
jak i w sprawach wychowawczych.

§ 7.1.2. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach ustawicznego.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.
3. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki.
4. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
5. Prowadzenie dokumentacji nauczyciela przedmiotów zawodowych i wychowawcy
(plany wynikowe, plan pracy wychowawcy, przedmiotowy system oceniania).
6. Wzbogacanie bazy materiałów dydaktycznych, testów itp.

§ 7.1.3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.

1. Analiza dokumentacji:
• Karta Nauczyciela,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010r.
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały, publikacje w prasie oświatowej, Internet),
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
2. Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasad funkcjonowania organizacji szkoły:
• Statut Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim,
• WSO,
• Regulaminów: Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, ucznia, wycieczek, biblioteki, powoływania
i działania rzecznika praw ucznia,
• Szkolny program wychowawczy,
• Szkolny program profilaktyki.
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian. 1. Współpraca z opiekunem stażu:
• Zawarcie kontraktu,
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego,

• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem,

• Obserwowanie zajęć prowadzonych
przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji,
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza,
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• Analiza i wybór programów nauczania
w oparciu o merytoryczne jego wartości,
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotów zawodowych,
których uczę,
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – sprawdziany, testy, prezentacje
w PowerPoincie itp.,
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi
w procesie sprawdzania i oceniania,
3. Publikowanie własnych prac,
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
na stronie WWW,
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen.
§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych. 1. Promowanie szkoły poprzez rozpowszechnianie działań realizowanych z Samorządem Uczniowskim.
2. Współorganizowanie wycieczek zawodoznawczych dla młodzieży.
3. Przygotowanie uroczystości szkolnych –
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
4. Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych
o tematyce logistycznej.
5. Współorganizowanie olimpiady logistycznej,
konferencji logistycznej.

§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej
i informacyjnej. 1. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.

2. Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów zajęć, scenariuszy imprez szkolnych, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
4. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych
na zajęciach.
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
i pedagogicznej.
2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami.
3. Aktywna praca nad samokształceniem.
§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty lub postępowania
w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
2. Uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statutu Szkoły, Planu rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
4. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
5. Analiza przepisów prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.