X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26450

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Alina Pełka
nauczyciel kontraktowy gry na fortepianie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

Okres odbywania stażu: 1 września 2014 – 31 maja 2017

Kielce, wrzesień 2014

Plan sporządzony na podstawie § 7 ust. 2: „Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego” Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel główny:
• rozwój kompetencji nauczycielskich,
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych,
• Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły,
• Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA

I. Zgodnie z: §7 ust.2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1.Zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. • Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego: (Karta Nauczyciela; Ustawa o systemie oświaty; Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli),
• napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2014 Plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie Współpracy z opiekunem stażu. • Ustalenie zasad współpracy,
• rozmowy i konsultacje. Wrzesień 2014 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

3. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie dokumentacji
• przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. okres stażu

Maj 2017

Czerwiec 2017 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, zaświadczenia, dyplomy, programy.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. • Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
• ocena i analiza przeprowadzonych zajęć.
Okres stażu Harmonogram obserwacji
5. Ewaluacja skuteczności własnej pracy i wdrażanie wniosków z analizy działań. • Konsultacje i omawianie obserwowanych lekcji, wyciąganie wniosków wzbogacających własny warsztat pracy,
• analiza wyników przesłuchań i egzaminów,
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
• kontrola jakości i w razie potrzeb modyfikacja metod pracy.
Okres stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych. • Udział w warsztatach i szkoleniach odbywających się na terenie szkoły,
• udział w innych, zewnętrznych formach dokształcania,
• samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu gry na fortepianie,
• gromadzenie i opracowywanie pomocy dydaktycznych,
• poznawanie i stosowanie nowych propozycji metodycznych.

Okres stażu Zaświadczenia, dyplomy,
Opracowane materiały,

II. Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Pogłębianie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych, sytuacji rodzinnej i problemów środowiska uczniów. • Obserwacja i analiza postępów uczniów,
• rozmowy z uczniami i rodzicami,
• współpraca z innymi nauczycielami.

Okres stażu Dziennik lekcyjny
2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz problemów społecznych w swojej pracy • Dostosowanie planu pracy do poszczególnych uczniów,
• pomoc w organizacji pracy ucznia w domu,
• udział w organizacji imprez szkolnych,
• przygotowywanie uczniów do występów na organizowanych w szkole i środowisku lokalnym,
• organizowanie i współorganizowanie wycieczek kulturalnych.
Okres stażu Dziennik lekcyjny
3. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań. • Promowanie i egzekwowanie właściwego zachowania w szkole, na koncertach i na estradzie,
• podejmowanie działań w razie problemów uczniów.
Okres stażu Dziennik lekcyjny

III. Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy zawodowej. • Przygotowanie dokumentów dotyczących awansu zawodowego,
• opracowywanie materiałów dydaktycznych,
• opracowywanie programów koncertów i popisów. Okres stażu Opracowane dokumenty
2. Wykorzystanie Internetu. • Udział w kursach e-learningowych,
• wykorzystanie zasobów Internetu do zdobywania informacji, poszerzania wiedzy i komunikacji,
• publikowanie własnych prac w Internecie.
Okres stażu Zaświadczenia, adresy stron internetowych

IV. Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Realizowanie zadań pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy z uczniami. • Współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami w kwestiach wychowawczych i dydaktycznych,
• wspieranie i motywowanie uczniów do rozwoju,
• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Okres stażu Sprawozdanie
2. Doskonalenie wiedzy psychologiczno pedagogicznej. • Udział w kursach i szkoleniach o tematyce pedagogicznej i stosowanie w praktyce nabytych umiejętności,
• samokształcenie, lektura książek z zakresu pedagogiki i psychologii.
Okres stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, zaświadczenia
V. Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i zasadami funkcjonowania szkoły • Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty;
Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych),
• analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej,
• udział w szkoleniach dotyczących prawa oświatowego,
• Udział w zebraniach Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Rady Pedagogicznej. Okres stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, zaświadczenia,
2. Posługiwanie się aktami prawa
oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu.
• opracowanie planu rozwoju zawodowego,
• przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, prezentacji dorobku i przygotowanie się do egzaminu kwalifikacyjnego. Wrzesień 2014
Czerwiec 2017 Plan rozwoju zawodowego,
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Posługiwanie się przepisami w pracy nauczyciela . • Udział w pracach organów szkoły,
• udział w organizacji imprez szkolnych,
• udział w pracach komisji egzaminacyjnych,
• prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami nauczyciela. Okres stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.