X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26127
Przesłano:

Ocena opisowa ucznia klasy 3

Według skali:
A – wyniki w nauce bardzo dobre
B – wyniki w nauce dobre
C – wyniki w nauce słabe
D – wyniki w nauce bardzo słabe

A
Uczeń tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym, używa bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe.
Układa i pisze zdania zachowując poprawność ortograficzną, redaguje opis, życzenia i list.
Czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem. Wyszukuje informacje w tekście, wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci. Biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100, oblicza działania z okienkami, sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30. Samodzielnie analizuje, rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią o różnym stopniu trudności, także na porównywanie różnicowe. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych. Aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata. Chętnie śpiewa i tańczy. Twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce. Potrafi zapisać i odczytać gamę, Jest bardzo sprawny fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody, rzuca i chwyta piłkę; bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer. Biegle obsługuje edytor grafiki i tekstu.

ZACHOWANIE

Zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu. Zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie. Jest kulturalny, prawdomówny, troskliwy, koleżeński, szanuje innych. Używa form grzecznościowych. Panuje nad emocjami. Dotrzymuje umów i zobowiązań. Samodzielnie radzi sobie z wieloma problemami, chętnie pomaga innym. Potrafi dokonać obiektywnej samooceny i oceny innych.

B

Wypowiada się w formie kilku logicznych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym; dostrzega związki przyczynowo-skutkowe; systematycznie bogaci słownictwo. Poprawnie odtwarza kształt liter, popełnia tylko nieliczne błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu; potrafi z niewielką pomocą układać i zapisywać zdania oraz zredagować życzenia, list, opis. Czyta poprawnie, płynnie i ze zrozumieniem; wyszukuje wskazane fragmenty tekst. Recytuje wiersze z pamięci. Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; zna zapis liczb do 100 i radzi sobie z obliczeniem sum i różnic, mnoży i dzieli w zakresie 30. Samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe, także na porównywanie różnicowe. Potrafi posługiwać się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych. Interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje, podejmuje próby wnioskowania; zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Ma wiedzę na temat wybranych roślin i zwierząt. Zna zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem. Rozumie potrzebę dbania o przyrodę. Wypowiada się w różnych technikach plastycznych, stosuje różne środki ekspresji. Zna wybrane dziedziny sztuki. Potrafi pracować zgodnie z instrukcją, łączy barwy, potrafi majsterkować. Zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy, orientuje się w zasadach ruchu drogowego. Śpiewa piosenki, gra gamę i proste układy dźwięków na wybranym instrumencie. Odtwarza rytmy i akompaniuje na instrumentach perkusyjnych. Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać. Zna wybrane instrumenty muzyczne. Jest sprawny fizycznie, zręcznie i szybko realizuje zadania sportowe, poprawnie wykonuje ćwiczenia z przyborami i bez przyborów. Wykazuje dużą aktywność w wykonywaniu zadań ruchowych, współpracuje z partnerem i drużyną. Wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka, stara się przestrzegać poznanych zasad higieny zdrowotnej. Prawidłowo i zazwyczaj samodzielnie obsługuje komputer. Sprawnie posługuje się edytorem grafiki i tekstu. Wykonuje ćwiczenia.

ZACHOWANIE

Dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Nie zraża się napotkanymi trudnościami. Potrafi współpracować w zespole i bawić się w grupie; uczestniczy w życiu klasy. Jest prawdomówny, koleżeński. Używa form grzecznościowych. Zazwyczaj panuje nad emocjami. Zazwyczaj dotrzymuje umów i zobowiązań. Rozumie więzi rodzinne i koleżeńskie. Zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa. Radzi sobie z niektórymi problemami życiowymi, pomaga innym. Potrafi dokonać samooceny i ocenić zachowania innych.

C

Wypowiada się, odpowiadając na pytania krótkimi, prostymi zdaniami; wymienia zdarzenia bez powiązań przyczynowo-skutkowych. Poprawnie odtwarza kształt większości liter. Popełnia błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu, bezbłędnie pisze często używane wyrazy, potrafi dodać podpisy do ilustracji. Włącza się w zbiorowe redagowanie form użytkowych. Czyta poprawnie, płynnie i zwykle ze zrozumieniem krótkie teksty po uprzednim przygotowaniu. Odtwarza z pamięci teksty wierszy. Poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, w tym z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100. Oblicza niektóre przykłady mnożenia w zakresie 30. Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Potrafi posługiwać się niektórymi zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych. Wie, w jaki sposób można poznawać przyrodę, prowadzi proste obserwacje, dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu, wymienia cechy pór roku. Podaje przykłady zagrożeń przyrodniczych. Zna wybrane wiadomości na temat roślin i zwierząt. Wie, że istnieją wzajemne zależności między człowiekiem a przyrodą. Orientuje się w skutkach niewłaściwych działań człowieka. W pracach plastyczno-technicznych stosuje ulubione techniki; rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki. Pracuje zgodnie z instrukcją po jej objaśnieniu przez nauczyciela, potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby doprowadzić pracę do końca. Zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy i stara się je stosować w praktyce. Potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Śpiewa piosenki, gra gamę i pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie. Pod kierunkiem nauczyciela odtwarza układy rytmiczne i proste akompaniamenty. Bawi się przy muzyce, rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne. Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; dobrze radzi sobie z pokonywaniem torów przeszkód. Chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych.
Wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka. Stara się korzystać z aktywnych form wypoczynku. Obsługuje komputer pod kierunkiem nauczyciela. Posługuje się edytorem grafiki i tekstu, ale wymaga wsparcia.
ZACHOWANIE

Zwykle wywiązuje się ze swoich obowiązków. Nie zawsze doprowadza pracę do końca, często wymaga dodatkowej motywacji. Stara się zgodnie współpracować w zespole i bawić się w grupie. Zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z dorosłymi i rówieśnikami. Zwykle radzi sobie z emocjami. Czasami dotrzymuje umów i zobowiązań. Wie, jakie znaczenie ma rodzina w życiu człowieka. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Próbuje radzić sobie z problemami. Próbuje dokonać samooceny i ocenić zachowania innych.

D

Konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; odpowiada na pytania pojedynczymi wyrazami. Związki przyczynowo-skutkowe dostrzega jedynie z pomocą nauczyciela. Ma trudności z odtwarzaniem prawidłowego kształtu liter i przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; pisze poprawnie tylko wyrazy bez trudności ortograficznych. Czyta poprawnie krótkie zdania, zwykle sylabami z syntezą, nie zawsze rozumie czytany tekst; odtwarza z pamięci krótkie wiersze. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, ale popełnia błędy; dodaje i odejmuje dziesiątkami w zakresie 100; wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem. Rozwiązuje zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela. Zdobył niektóre wiadomości, ale ma trudności z ich zastosowaniem w sytuacjach praktycznych. Dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Nie zawsze rozumie istotę zjawisk przyrodniczych, prowadzi proste obserwacje pod kierunkiem nauczyciela. Ma podstawowe wiadomości o roślinach i zwierzętach. Wie, że należy dbać o przyrodę, ale nie zawsze rozumie znaczenie przyrody dla człowieka. Prace plastyczno-techniczne wykonuje według prostych schematów, zdarza się, że estetyka prac budzi zastrzeżenia. Nie zawsze właściwie rozpoznaje dziedziny sztuki. Wykonuje proste prace plastyczno-techniczne pod kierunkiem nauczyciela. Zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale nie zawsze ich przestrzega. Zna podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Śpiewa kilka poznanych piosenek i gra pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie; odtwarza proste rytmy. Potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce; zna podstawowe instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć. Wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne. Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, ale szybko się zniechęca i wycofuje z zabawy. Wie, że należy dbać o zdrowie, ale nie zawsze stosuje się do zasad higieny zdrowotnej. Wie, jak należy obsługiwać komputer, ale w praktyce potrzebuje wsparcia nauczyciela. Potrafi wykonać proste rysunki w programie graficznym i niektóre zadania w edytorze tekstu, ale pod kierunkiem nauczyciela. Wykonuje niektóre ćwiczenia.

ZACHOWANIE

Nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przerywa pracę, ma trudności z doprowadzeniem wykonywanego zadania do końca. Rozumie, na czym polega koleżeństwo, ale ma trudności w utrzymywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami. Zna formy grzecznościowe, ale rzadko je stosuje. Nie zawsze panuje nad emocjami. Zna obowiązujące zasady, ale ma trudności z ich przestrzeganiem. Niektóre zachowania budzą zastrzeżenia. Ma trudności z dokonaniem samooceny i oceny zachowania innych.

Opracowała: mgr Urszula Guzewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.