X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25877

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego

Nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Nauczyciel odbywający staż: mgr Magdalena Nowacka
Opiekun stażu:

Czas odbywania stażu: 01.09.2013r.-31.05.2016r.
Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Akty prawne:
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.( rodz. 3a, awans zawodowy nauczycieli)
Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
Rop. Ministra edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Posiadane kwalifikacje:

1. Magister oligofrenopedagogiki
2. Matematyka – kwalifikacyjne studia podyplomowe

&7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Systematyczna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Przedłożenie planu rozwoju zawodowego dyrektorowi
Sporządzenie sprawozdania
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

2.Współpraca z opiekunem stażu.

Rozmowa wstępna, zawarcie kontraktu
Ustalenie terminu spotkań z opiekunem
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiz

3.Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb wychowanka

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności;
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej;
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
Opracowywanie, realizacja i ewaluacja planów pracy
Doskonalenie umiejętności pisania scenariuszy zajęć w internacie
Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych oraz dekoracji świetlicy i sal sypialnych;
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej

4. Prowadzenie dokumentacji

Dziennik zajęć w internacie
Sporządzanie bieżącej dokumentacji i zbieranie informacji o osiągnięciach uczniów

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

Udział w pracach zespołu przygotowującego program pracy Ośrodka oraz kalendarz Imprez na rok 2013/2014
Bieżąca analiza własnej pracy
Ewaluacja działań własnych (rozmowy z dyrekcją, rodzicami, rozmowy koleżeńskie – wymiana doświadczeń)
udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
Warsztaty metodyczne
uczestniczenie w radach i konferencjach szkoleniowych
udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,

6.Wymiana doświadczeń oraz studiowanie fachowej literatury.

Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu metodyki i dydaktyki pracy w internacie
Gromadzenie interesujących materiałów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Śledzenie publikacji internetowych
Współpraca z nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym

&7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych.

Zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w Ośrodku (opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej, opinie psychologa)
Obserwacja zachowań wychowanków – zbieranie informacji poprzez codzienne kontakty z wychowankami w różnych sytuacjach,(wycieczki, spacery, różnorodne imprezy)
Aktywna współpraca z rodzicami uczniów:
- nawiązanie stałego kontaktu z rodzicami wychowanków – przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu dzieci
Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów uczniów.

Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów edukacyjnych i wychowawczych
Aktywizowanie uczniów na zajęciach
Aktywne włączanie się w organizacje uroczystości w Ośrodku

3.Aktywne włączanie się w przekazywanie dziedzictwa kulturowego i zapewnienie wychowankom racjonalnego spędzania wolnego czasu

Prowadzenie koła rozwoju osobistego
- systematyczne spotkania z uczniami należącymi do koła
-wspomaganie rozwoju ,dokonywanie pozytywnych zmian w zachowaniu
-przygotowanie i wdrażanie do odbioru kultury i świadomego w niej uczestnictwo
Wycieczki do kina, biblioteki miejskiej oraz udział w imprezach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez MDK
opieka nad grobem kpr. J. Szpaka
Edukacja młodzieży w zakresie zagrożeń patologią społeczną;
Współprowadzenie samorządu internatu
- systematyczne spotkania z uczniami należącymi do samorządu
- organizowanie imprez masowych dla społeczności internatu
przygotowywanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce

4.Budowanie poczucia własnej wartości wychowanków podczas pracy wychowawczej

Organizowanie zajęć wyzwalających spontaniczną aktywność wychowanków
Przeprowadzanie zajęć opierających się na zainteresowaniach wychowanków
Eksponowanie prac i osiągnięć dzieci

&7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy pedagogicznej

Opracowywanie dokumentacji własnej – tworzenie konspektów, scenariuszy, sprawozdań
Wykonywanie i opracowywanie pomocy dydaktycznych
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu i encyklopedii multimedialnych
Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów i wychowawców
Śledzenie na stronach internetowych publikacji pedagogicznych i dotyczących prawa oświatowego

2.Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie

Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
pozyskiwanie bieżących materiałów metodycznych,


3.Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem komputera, multimedialnych programów edukacyjnych

&7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Rozwijanie własnych kompetencji.

Rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki;
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma);
- Uczestnictwo w wybranych formach rozwoju zawodowego umożliwiające podnoszenie kompetencji nauczycielskich;
- Aktywna praca nad samokształceniem.
Wzbogacanie doświadczeń, warsztatu pracy i kompetencji pedagogicznych, poprzez obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

2.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

Analiza zadań ujętych w planie wychowawczym Ośrodka i realizacja ich na przeprowadzanych zajęciach
Dostarczanie wychowankom pozytywnych wzorców
Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących
Organizacja internackich imprez (urodziny wychowanków, święta okolicznościowe)
Sprawowanie opieki podczas wycieczek pieszych i spacerów
Współopracowywanie dokumentacji koniecznej w pracy wychowawcy
Udział w zebraniach zespołów wychowawczych
Reagowanie i wspieranie rodziców w trudnych sytuacjach, wspólne szukanie rozwiązań

3.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych integrowanie grupy, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie metod aktywizujących

&7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich.

Samodzielna lektura przepisów dotyczących oświaty
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, internet)
Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do różnorodnych instytucji wspomagających dziecko i jego rodzinę
Pogłębianie wiedzy z zakresu systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich;rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,Karta Nauczyciela,
Karta Praw Dziecka
Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego oraz pogłębianie wiedzy na temat organizacji i zasad funkcjonowania Ośrodka

Udział w radach pedagogicznych, współpraca z gronem pedagogicznym oraz dyrektorem Ośrodka
Analiza dokumentacji Ośrodka:Statut, regulaminy placówki, Program wychowawczy, Program profilaktyczny
Stosowanie w pracy zasad wynikających z dokumentacji Ośrodka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.