X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25904
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

mgr Renata Bereś

Miejsce pracy w okresie stażu:
Przedszkole Miejskie Nr 7
ul. Smocza 4
93-520 Łódź
Dyrektor mgr Halina Strzopa

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Data zakończenia stażu: 31 05.2017

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;
Działania podjęte w celu realizacji wymagań koniecznych do uzyskania stopnia awansu zawodowego Termin realizacji Dowody potwierdzające realizację i osoby wspomagające
1. Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez:
a) Uczestnictwo w różnych formach wewnętrznego doskonalenia zawodowego ( rady szkoleniowe WDN, zajęcia koleżeńskie)

b) Uczestnictwo w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego w ramach środków własnych (kursy, warsztaty, konferencje)
w zakresie: awansu zawodowego, przepisów prawa oświatowego, opisu i analizy przypadków, metody projektów, metody dobrego startu, edukacji matematycznej, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, trudności wychowawczych, zachowań agresywnych, wartości wychowawczych.

c) Wykorzystywanie aktywizujących metod w pracy z dziećmi:

- Przeprowadzenie zajęć z dziećmi metodą projektów

- Prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem metody Gruszczyk -Kolczyńskiej.

- Przeprowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z zakresu metody dobrego startu.
- Przeprowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z zakresu poczucia własnej wartości
- Przeprowadzenie cyklu zajęć z dziećmi zakresu edukacji teatralnej i dramy.
- Przeprowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z zakresu pedagogiki zabawy, Klanzy.
- Przeprowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z zakresu twórczości.
- Przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu metody R. Labana


d) Opracowanie oraz wykorzystanie narzędzi ułatwiających obserwację i diagnozę pedagogiczną:
-karty pracy do badania umiejętności dzieci
-kwestionariusz wywiadu
-ankiety dla rodziców

e) Studiowanie i analizowanie literatury i prasy fachowej i czasopism pedagogicznych.

Przynajmniej 80% w każdym roku stażu

Przynajmniej 4 w ciągu roku

Przynajmniej 3 projekty w okresie stażu

Cały okres stażu

IX-X
III- VI
każdego roku

Przynajmniej 3 pozycje w każdym roku

- Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.
- Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp
- Opis i analiza po każdym półroczu
- Scenariusze zajęć ( przynajmniej 3w okresie stażu z wykorzystaniem każdej metody)
- Opis i analiza po każdym półroczu
- Dokumentacja badań, w tym wzory narzędzi diagnostycznych, materiał badawczy, analiza danych i wnioski, plany naprawcze, efekty ich wprowadzania
- Opis i analiza po każdym półroczu
- Opis i analiza uzyskanych efektów samokształcenia po każdym półroczu, w tym opis wykorzystanej wiedzy

2. Współdziałanie z dyrektorem w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej:
a) pozyskanie informacji na temat ilości i różnorodności zajęć z edukacji matematycznej;
b) gromadzenie i opracowanie zebranych danych, dokonanie analizy ilościowej (sporządzenie zestawień, diagramów) i jakościowej ( wybór reprezentatywnych cytatów itp. porównanie wynik ów z wymaganiami);
c) sformułowanie konkluzji, uogólnień, wniosków wartościujących prezentowanie wyników zadań podjętych np.; w ramach ewaluacji wewnętrznej, realizacji planu pracy przedszkola
W każdym roku szkolnym

X.2014 - protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej
- Opis i analiza po każdym półroczu
3. Organizowanie uroczystości, imprez ogólno przedszkolnych tj.

- Dzień Pluszowego Misia,
- Mam talent
- Światowy Dzień Zdrowia

XI.2014
III.2015
IV.2015
każdego roku - programy imprez i uroczystości
- zdjęcia
4. Organizowanie quizów wiedzy, przeglądów umiejętności z udziałem dzieci z innych przedszkoli:
- Quiz wiedzy o zdrowiu
- przegląd recytatorski
2015/ 16
2016/17
- program imprezy
- zdjęcia
5. Prowadzenie zajęć otwartych i asystenckich dla rodziców
- Zabawy integracyjne
- Jak dbać o zdrowie
- Kukiełki, pacynki, sylwety teatralne
- Bożonarodzeniowe dekoracje
- Wielkanocne ozdoby Przynajmniej 2 w każdym roku - Scenariusz zajęć, lista obecności, zdjęcia
6. "Jesienny stroik"- zorganizowanie konkursu dla dzieci i rodziców- konstruowanie z jesiennych darów sadu, lasu i ogrodu XI w każdym roku - wystawa, zdjęcia
Spodziewane efekty:
- uatrakcyjnienie zajęć dla dzieci
- podnoszenie jakości pracy przedszkola
- zintegrowanie rodziców z przedszkolem
- wzbogacenie warsztatu pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Korzystanie z komputera oraz Internetu w codziennej pracy:
a) Pozyskiwanie aktualnych informacji i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

b) Sporządzanie dokumentów, scenariuszy zajęć, ankiet, ogłoszeń, zaproszeń, materiałów informacyjnych i innych,

c) Publikowanie artykułów, referatów, scenariuszy itp na portalach oświatowych

d) Wykorzystywanie Internetu w celu poszukiwania nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi, wymiana doświadczeń

e) Tworzenie prezentacji multimedialnych do zajęć z dziećmi z wykorzystaniem programu Power Point z zakresu:
- Zdrowe odżywianie
- Zatrute powietrze
- Grzyby jadalne i trujące
- Pies przyjacielem człowieka

2. Wykorzystywanie środków audiowizualnych (magnetofon, komputer, aparat fotograficzny, kamera) w codziennej pracy z dziećmi i w pracy z dorosłymi.

3. Prowadzenie korespondencji z zaprzyjaźnionym przedszkolem z Przedszkola Nr 74 im. Misia Uszatka w Poznaniu.

Cały okres stażu wg potrzeb

Przynajmniej 5 w każdym roku

Cały okres stażu

Drugi i trzeci rok stażu

Cały okres stażu

Drugi i trzeci rok stażu - Nazwy stron internetowych

- Opis i analiza wykorzystanych treści po każdym półroczu

- Opis i analiza wykorzystanych treści po każdym półroczu

- Wydruki ze stron internetowych
- Opis i analiza po każdym półroczu

- Opis i analiza wykorzystanych treści po każdym półroczu

- Scenariusz zajęć przynajmniej 2 w okresie stażu z wykorzystaniem każdej prezentacji

- Tekst publikacji na stronie Internetowej

- Opis i analiza po każdym półroczu

- przynajmniej 3 listy w roku ,
- Opis i analiza po każdym półroczu

Spodziewane efekty:

- Uatrakcyjnianie zajęć prowadzonych z dziećmi.
- Promowanie przedszkola
- Wiedza na temat zmian w prawie oświatowym
§ 8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Przeprowadzenie rady szkoleniowo-warsztatowej we współpracy z innym nauczycielem w ramach WDN "Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk Kolczyńskiej i E. Zielińskiej"

2. Przeprowadzenie rady szkoleniowo- warsztatowej w ramach WDN "Metody aktywizujące w przedszkolu"

3. Przeprowadzenie rady szkoleniowo- warsztatowej z zakresu "Metoda dobrego startu”

XI 2014

2015


2016
- Materiały szkoleniowe
- Zapisy w protokołach
- Opis i analiza po każdym półroczu
4. Opracowanie i udostępnienie własnych scenariuszy, kart pracy zainteresowanym nauczycielom Podczas plenarnych zebrań Rady Pedagogicznej - Opracowane materiały
- Zapisy w protokołach
- Opis i analiza po każdym półroczu

5. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli młodszych stażem, w tym dla nauczycieli z okolicznych przedszkoli- innych niż wynikają z Planu pracy przedszkola Przynajmniej 1 w każdym półroczu - scenariusze zajęć
- lista obecności
- Opis i analiza po każdym półroczu
6. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
a) wspieranie nauczyciela stażysty na drodze awansu zawodowego,
b) omówienie planu współpracy, zawarcie kontraktu,
c) ustalenie harmonogramu spotkań,
d) opracowanie narzędzi do prowadzenia hospitacji
e) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę,
f) prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty,
g) omawianie zajęć wg opracowywanych arkuszy hospitacyjnych, wyciąganie wniosków
h) przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego IX 2014

4 narzędzia
9x w ciągu roku
9 x w ciągu roku

- Kontrakt
- Harmonogram spotkań
- Scenariusze zajęcia
- Arkusz hospitacyjny
- Opis i analiza po każdym półroczu

Spodziewane efekty:
- Wykorzystywanie różnych form do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- podnoszenie jakości pracy przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie innowacji pedagogicznej "W zdrowym ciele- zdrowy duch " w tym narzędzi.
2. Zapoznanie rady pedagogicznej z celami i założeniami innowacji.
3. Zapoznanie rodziców z opracowaną innowacją pedagogiczną.
4. Uzyskanie zgody nauczyciela współprowadzącego grupę na wdrażanie innowacji.
5. Wdrażanie innowacji w grupie
a) monitorowanie i ewaluacja
- przeprowadzenie badań wśród dzieci,
- przeprowadzenie badań ankietowych wśród rodziców
- zapoznanie rodziców z wynikami badań
IV 2015

Rok szkolny 2015/16 - opracowania innowacja pedagogiczna
- Opis i analiza po każdym półroczu

1. Opracowanie i realizacja planu pracy dla dzieci o podobnych potrzebach edukacyjnych w zakresie usprawniania mowy.
2. Opracowanie indywidualnych programów wspierania i korygowania rozwoju dziecka/ planów pracy dla dziecka lub grupy dzieci o podobnych potrzebach edukacyjnych
3. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanymi planami/ programami
7. Ocena skuteczności działań skierowana na dziecko ( akceleracja rozwoju dziecka)
Rok szkolny 2014/2015

Cały okres stażu

- Plany pracy dla dziecka lub grupy dzieci o podobnych potrzebach edukacyjnych
- Programy wspierania i korygowania rozwoju
- Opis i analiza po każdym półroczu, w tym ocena skuteczności działań skierowanych na dziecko

Spodziewane efekty;
- wzbogacenie oferty przedszkola
- wzbogacenie wiedzy dziecka dotyczącej dbania o zdrowie
- akceleracja rozwoju dzieci w zakresie mowy
- wyrównywanie szans edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Pedagogizacja rodziców (strona Internetowa przedszkola, tablica informacyjna, zebrania z rodzicami)
a) Poruszane tematy:
- "Kary i nagrody w wychowaniu"
- "Jak rozwijać samodzielność u dzieci"
- "Agresja wśród dzieci"
- "Prawa dziecka"
- "Ostrożnie z telewizją"
- "Rola bezpiecznej zabawki"

Przynajmniej 3 zagadnienia w roku

- referaty,
- artykuły na stronie przedszkola
- protokoły zebrań z rodzicami

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, logopedą, socjoterapeutą:
a) opracowanie harmonogramu współpracy
b) zaproszenie psychologa, pedagoga, logopedy, socjoterapeuty na zebrania rady pedagogicznej.
c) doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych

1 raz w roku z przynajmniej 2 specjalistami

X. każdego roku szkolnego

- Harmonogram współpracy z poradnią
- Materiały metodyczne do pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (własne, opracowane w oparciu o ukończone formy doskonalenia)
- Opis i analiza na koniec każdego półrocza

3. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozbudzanie zainteresowania książką oraz budzenie pasji czytelniczej we współpracy z: biblioteką, aktorami, rodzicami dzieci:
a) organizowanie cyklicznych spotkań w bibliotece,

b) codzienne czytanie dzieciom,

c) pedagogizacja rodziców,
d) zaproszenie aktorów do akcji "Głośne czytanie"

e) zaproszenie rodziców, dziadków do akcji "Głośne czytanie"

f) organizowanie wystaw prac dziecięcych jako ewaluacja wdrożonych działań

W każdym roku szkolnym wg ustalonego harmonogramu

Przynajmniej 1x w miesiącu

Przynajmniej 1x w roku szkolnym

Przynajmniej 1x w miesiącu

V każdego roku

- Harmonogram
- Scenariusze zajęć (przynajmniej 5 w każdym roku szkolnym)
- Referat własny dla rodziców i nauczycieli
- Opis i analiza na koniec każdego półrocza
8. Podniesienie poziomu świadomości dzieci dotyczącej zagrożeń oraz sposobów praktycznego im przeciwdziałania m.in. we współpracy:
a) ze służbami ratowniczymi (policja, straż pożarna, straż miejska, ratownictwo medyczne/ lekarz,

Poruszana tematyka z dziećmi:
- Kodeks przedszkolaka
- Jestem użytkownikiem drogi
- W zdrowym ciele zdrowy duch
- Mały ratownik

9. Obchodzenie Dni: Kultury, Służb Mundurowych (Policja, Straż Pożarna,) Ratownictwa Medycznego oraz Bibliotekarza
a) przygotowanie upominków przez dzieci
b) zorganizowanie wycieczek, prezentowanie programu artystycznego, składanie życzeń, obdarowywanie podarunkami lub zaproszenie do przedszkola, prezentowanie programu artystycznego, składanie życzeń, obdarowywanie podarunkami

W każdym roku szkolnym wg ustalonego harmonogramu

W każdym roku szkolnym wg kalendarza obchodzonych dni
- Harmonogram
- Scenariusze zajęć
- Artykuły zapożyczone lub referaty własne
- Opis i analiza po każdym półroczu

- Karty wycieczek
- Program artystyczny
- zdjęcia

7. Nawiązanie współpracy z Przedszkolem Nr 74 im Misia Uszatka w Poznaniu.
- "Poznajemy się" -wysłanie listu ze zdjęciem i opisem grupy,
- "Wydarzenia, imprezy"- wymiana informacji przesłanie zdjęć,
- Przesłanie kartek świątecznych, drobnych upominków (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Dziecka )
- Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. "Mój miś"
- Zorganizowanie w klasie gazetki pod hasłem "Zaprzyjaźnione Przedszkole"
Drugi i trzeci rok stażu
- Listy
- Zdjęcia
- Opis i analiza po każdym półroczu

8. Podejmowanie działań na rzecz edukacji teatralnej we współpracy z aktorami scen łódzkich, biblioteką, Centrum Kultury Młodych, innymi nauczycielami i rodzicami
- Zorganizowanie wycieczki do Teatru-poznanie budynku teatru i jego kulis, zapoznanie dzieci ze sceną teatralną, widownią, grą aktorską
- Tworzenie kukiełek, pacynek, sylwet - zajęcia asystenckie z rodzicami
- Współorganizowanie teatru rodziców – angażowanie i zachęcanie rodziców do przedstawienia poetycko -teatralnego na uroczystości wigilijnej
- Zorganizowanie przedstawienia teatralnego (ogólno przedszkolnego) we współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz CKM,
- Zorganizowanie wystawy kukiełek, pacynek, sylwet w Bibliotece, CKM

Przynajmniej 2 w okresie stażu

W każdym roku szkolnym

XII 2014

2016/17

Przynajmniej trzy w okresie stażu

- Karta wycieczki,
- Scenariusze zajęć asystenckich,
- Scenariusze uroczystości,
- Zdjęcia
- Analiza po każdym półroczu

9. Propagowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego stylu życia we współpracy ze szkołą, stomatologiem, pielęgniarką, dietetykiem
- Nawiązanie współpracy z przedstawicielem służby zdrowia -zorganizowanie prelekcji z zakresu postaw prozdrowotnych
- Zorganizowanie zajęć z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej z zakresu profilaktyki prozdrowotnej
- Zorganizowanie turnieju sportowo- zdrowotnego "Zdrowy przedszkolak " przy współpracy rodziców

Przynajmniej 3 w okresie stażu

2015/16
Przynajmniej 2 zajęcia

2015/16

- Scenariusze zajęć,
- Program imprezy,
- Zdjęcia
- Analiza po każdym półroczu

10. Kontynuowanie współpracy z Międzypokoleniowym Domem Pamięci i Przyszłości -
- opracowywanie i przygotowywanie z dziećmi programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka- występy przed pensjonariuszami
- zaproszenie mieszkańców Domu Pamięci i Przyszłości do przedszkola na spektakl teatralny

I w każdym roku stażu

2016/17

- Program artystyczny,
- zdjęcia
3. Współorganizowanie Dni otwartych w przedszkolu
- opracowanie ogłoszeń, ulotek, plakatów,
- organizowanie zajęć dla dzieci W każdym roku szkolnym

- opracowane materiały , ogłoszenia, ulotki, plakaty
- Scenariusze zajęć
6. Pozyskiwanie sponsorów na rzecz przedszkola. Cały okres stażu - Wykaz pozyskanych materiałów, środków
7. Koordynowanie akcji charytatywnych na rzecz Domu Dzieci Chorych Fundacji "Dom w Łodzi" Cały okres stażu

- Potwierdzenie od organizatorów akcji

Spodziewane efekty:

- Pozyskanie instytucji do przybliżenia dzieciom treści o zdrowiu i bezpieczeństwie.
- Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
- Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym
- Wzbogacenie oferty zajęć przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
- Zorganizowanie między przedszkolnego konkursu plastycznego pt.
- "Mój miś"
- "Żyj zdrowo"
- Opracowanie regulaminu konkursu,
- Pozyskanie sponsorów na nagrody

W drugim i trzecim roku stażu
- Dyplomy, Podziękowania
2. Prowadzenie kółka grafomotorycznego dla 2 zespołów z 2 grup poza godzinami pracy
- Pozyskanie zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach
- Opracowanie planu pracy kółka
- Prowadzenie zajęć grafomotorycznych z dziećmi

X 2014
X2014
1 godzina 1x w tygodniu w każdym roku stażu
- Zgoda rodziców,
- Plan pracy kółka
- Zdjęcia
- Wpisy w dzienniku
- Wybrane prace dzieci
- ewaluacja

Spodziewane efekty:
- Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
- Propagowanie działań prozdrowotnych.
- Wyrównywanie szans edukacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych
a) charakterystyka i diagnoza problemu
b) ustalenie metod pracy, opis podjętych działań
c) uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
Pierwszy przypadek -V 2015
Drugi przypadek- XII 2016 - opracowane materiały- opis i analiza przypadku dziecka

Spodziewane efekty:
- Umiejętność wyeliminowania lub przynajmniej zminimalizowania zachowań niepożądanych u dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.