X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25868
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

DANE OSOBOWE: Katarzyna Czuba-Wrońska
DANE SZKOŁY:Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
OPIEKUN STAŻU:
CZAS TRWANIA STAŻU:1 września 2014 – 31 maja 2017 (2 lata i 9 miesięcy)
ZAKRES OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH: nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i świetlicy szkolnej
KWALIFIKACJE: magister wychowania fizycznego (2008 r.), podyplomowe studia z gimnastyki korekcyjnej (2010r.)

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU:

§7 ust.1, pkt. 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
ZADANIA:
1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.
FORMY REALIZACJI:
- Współpraca z Dyrektorem szkoły.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej – współpraca z gronem pedagogicznym.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizacji wystaw, pokazów, spotkań itp.
- Współpraca z Radą Rodziców - angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły podczas imprez świetlicowych i sportowych.
- Aktywny udział w pracach zespołu edukacji wczesnoszkolnej oraz zespołu świetlicowego.
- Udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych dot. uczniów z problemami z zachowania.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Potwierdzenia Dyrektora szkoły.
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Scenariusze.
Kiermasze Świąteczne, zawody sportowe. Programy zespołów.
Protokoły z posiedzeń zespołów.

2. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
FORMY REALIZACJI:
- Udostępnianie uczniom szkoły informacji na temat wydarzeń kulturalnych, konkursów, imprez, akcji ekologicznych poprzez prowadzenie „Kącika informacji kulturalnych i ekologicznych”.
- Współpraca z GCK oraz klubami sportowymi w promocji wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie szkoły.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Gazetka świetlicowa. Gazetka sportowa.

§7 ust.1, pkt. 2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
ZADANIA:
1.Diagnoza własnych umiejętności.
FORMY REALIZACJI: Autorefleksja
TERMIN REALIZACJI: IX 2014
DOWODY REALIZACJI: Ustalenie zadań ujętych w planie rozwoju.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu.
FORMY REALIZACJI:
- Pogłębianie umiejętności zawodowych na kursach i warsztatach WDN.
- Udział w szkoleniach i konferencjach oraz warsztatach metodycznych dla nauczycieli min.:
„Szachy w edukacji, jako gra wspierająca rozwój uczniów”, Inne.
- Zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w kursie instruktorskim na AWF we Wrocławiu.
TERMIN REALIZACJI:cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:Protokoły. Zaświadczenia. Legitymacja instruktorska.

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej.
FORMY REALIZACJI:
- Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę.
- Śledzenie nowości wydawniczych – współpraca z biblioteką szkolną, pedagogiczną i wychowania fizycznego.
- Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Prowadzenie dziennika lektur.

4. Współpraca z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI:
- Rozmowa, zawarcie kontraktu.
- Spotkania, konsultacje, rozmowy.
TERMIN REALIZACJI: IX 2014, cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Kontrakt. Harmonogram spotkań.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności.
FORMY REALIZACJI:
- Obserwacja, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Konspekty zajęć.

§7 ust.1, pkt. 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
ZADANIA:
1. Analiza wybranych przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty.
FORMY REALIZACJI:
- Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN .
- Korzystanie ze strony MEN i Kuratorium Oświaty, śledzenie zmian prawa oświatowego.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenie opiekuna stażu.
Wypisy z obowiązujących aktów prawnych. Znajomość stron.

2.Poznanie procedury awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r.
TERMIN REALIZACJI: IX 2014
DOWODY REALIZACJI: Plan rozwoju zawodowego.

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
FORMY REALIZACJI:
- Opracowanie planów pracy z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej.
TERMIN REALIZACJI: 2014 - 2017
DOWODY REALIZACJI: Plan pracy świetlicy.
Plan pracy z gimnastyki korekcyjnej.

4. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
FORMY REALIZACJI:
- Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenie opiekuna stażu.

§7 ust.2, pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
ZADANIA:
1. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
FORMY REALIZACJI:
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Potwierdzenie opiekuna stażu. Konspekty.

2. Przeprowadzanie zajęć otwartych i instruktarzowych lekcji dla rodziców.
FORMY REALIZACJI:
- Organizowanie ciekawych zajęć dla nauczycieli i rodziców.
- Zaproszenie rodziców na konsultacje w celu dokładnego omówienia i instruktażu ćwiczeń domowych dla dziecka.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Scenariusze zajęć. Wg potrzeb.

3. Uwzględnianie w pracy wychowawczej potrzeb i zainteresowań uczniów.
FORMY REALIZACJI:
- Przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie wśród uczniów anonimowej ankiety sprawdzającej atrakcyjność zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć w świetlicy.
- Dostosowanie zajęć programowych oraz zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i zainteresowań uczniów.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Scenariusze zajęć.

4. Pobudzanie uczniów do czynnego udziału w zajęciach programowych oraz sportowych zajęciach pozalekcyjnych.
FORMY REALIZACJI:
- Prowadzenie SKS dla kl. 1-3.
- Wystawy prac.
- Organizowanie konkursów świetlicowych i sportowych.
- Przygotowywanie i udział wychowanków w konkursach gminnych.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Plan pracy SKS dla klas 1-3.
Dokumentacja w dzienniku. Regulaminy konkursów.

5. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
- Przygotowanie scenariuszy zajęć.
- Tworzenie planów pracy świetlicy i gimnastyki korekcyjnej.
- Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, zdjęć, prac uczniowskich itp.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami nauczyciela.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Dokumentacja procedury awansu zawodowego.
Wpisy w dziennikach.

6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
- Opis realizacji zadań ujętych w planie, pogłębiony autorefleksją.
TERMIN REALIZACJI: VI 2017
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdanie ze stażu.

7. Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych.
FORMY REALIZACJI:
- Własnoręczne przygotowanie oraz zgromadzenie materiałów wzbogacających pracę w świetlicy (tekturowe wzory, szablony, kasztany, żołędzie, kamyki, patyki, rurki papierowe, itp.)
- Przygotowanie przyborów nietypowych urozmaicających zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (kocyki, gazety, butelki plastikowe, wafle, piórka, balony, itp.)
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plakaty, ankiety, pokazy multimedialne, itp.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Materiały, pomoce dydaktyczne.
Fotografie i plakaty. Prace wykonane przez uczniów.

8. Ewaluacja metod pracy.
FORMY REALIZACJI:
- Coroczna aktualizacja oraz dokonywanie korekt planów, form i metod pracy.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Korekty w planach pracy.

§7 ust.2, pkt. 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
ZADANIA:
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
FORMY REALIZACJI:
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Zapoznanie z kartą badań postawy uczniów.
- Kontakty z rodzicami ( indywidualne rozmowy, zebrania z rodzicami).
- Konsultacje z wychowawcami klas.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Indywidualne rozmowy z uczniem.
- Diagnozowanie problemów uczniów.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Adnotacje w dzienniku. Zeszyty korespondencji. Notatki. Karty badań.

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. Działania w zakresie pomocy korekcyjnej.
FORMY REALIZACJI:
- Projekt edukacyjny: „I ty możesz zostać sędzią – zdobycie tytułu szkolnego sędziego sportowego.”
- Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków.
- Opracowanie i wdrożenie indywidualnych zestawów ćwiczeń domowych.
TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny 2014/2015, cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdanie z projektu. Fotografie.
Konspekty lekcji. Zestawy ćwiczeń domowych.

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych i plastycznych wśród uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.
FORMY REALIZACJI:
- Wyłonienie uczniów przejawiających zainteresowania sportowe i plastyczne.
- Opracowanie celów i tematyki zajęć.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach świetlicowych.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Opis tematyki i celów zajęć. Wyróżnienia w konkursach.

4. Realizacja zadań opiekuńczo -wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
FORMY REALIZACJI:
- Uwzględnienie potrzeb dziecka związanych z jego rozwojem emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym w tworzeniu planu pracy.
- Uwzględnienie problemów wynikających ze specyfiki środowiska w tworzeniu planu pracy.
- Organizowanie imprez świetlicowych.
- Pomoc w organizacji imprez i konkursów szkolnych i gminnych.
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
- Badanie relacji między uczniami w sferze przyjaźni, koleżeństwa, wrogości, motywowanie uczniów do osiągnięcia sukcesów, rozwijania zachowań społecznych itp.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Zatwierdzony plan pracy.

5. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
FORMY REALIZACJI:
- Realizowanie zadań w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki.
- Wdrażanie uczniom nawyku prawidłowej postawy, zdrowego odżywiania i ruchu na świeżym powietrzu.
- Mobilizacja uczniów do udziału w akcjach charytatywnych i ekologicznych.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Zapisy tematów w dzienniku. Scenariusze lekcji.

§7 ust.2, pkt. 3. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
ZADANIA:
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
FORMY REALIZACJI:
- Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, planów pracy świetlicy i gimnastyki korekcyjnej, itd.
- Opracowywanie artykułów i informacji do „Kącika informacji kulturalnych i ekologicznych”.
- Przygotowywanie wystroju pomieszczeń w sali świetlicy.
- Przygotowywanie dokumentacji ważnych wydarzeń świetlicowych do wykorzystania na stronie szkoły.
- Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej i dzienniczka internetowego z innymi nauczycielami oraz rodzicami uczniów.
- Korzystanie z Internetu w celu zdobywania nowych informacji.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego. Zdjęcia, opisy. Wykaz adresów portali edukacyjnych. Przykładowe strony:

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
FORMY REALIZACJI:
- Udział w kursach i szkoleniach.
- Konsultacje z nauczycielem informatyki.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenia. Spis adresów portali.

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
FORMY REALIZACJI:
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.
- Korzystanie ze stron MEN.
- Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Wykaz stron internetowych.

4. Publikacje w Internecie.
FORMY REALIZACJI:
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, ciekawych scenariuszy lekcji.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Adres strony:

§7 ust.2, pkt. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA:
1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
FORMY REALIZACJI:
- Aktywny udział w opracowywaniu programu świetlicowego uwzględniającego program wychowawczy szkoły.
- Doskonalenie form i metod współpracy z rodzicami.
- Indywidualna pomoc wychowankom.
- Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez pomoc w nauce własnej i podczas odrabiania zadań domowych w świetlicy.
- Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy w tym m.in. udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań, zajęciach sportowych.
- Przeciwdziałanie konfliktom w świetlicy, nauka tolerancji dla drugiego człowieka, samopomoc koleżeńska w podnoszeniu sprawności fizycznej.
- Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
- Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą w zajęciach programowych oraz propagowanie potrzeby uprawiania sportu. Spotkania z pielęgniarką szkolną i znanymi sportowcami.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Program świetlicy. Wnioski do programu wychowawczego szkoły. Zapisy tematów w dzienniku.

2. Organizowanie zajęć w ramach programu pracy świetlicy.
FORMY REALIZACJI:
- Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.
- Kultywowanie tradycji rodzinnych, szkolnych i narodowych.
- Zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków sanitarno – higienicznych.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Scenariusze zajęć.

3. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych.
FORMY REALIZACJI:
- Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, rozmowy.
- Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Notatki.

§7 ust.2, pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA:
1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego.
FORMY REALIZACJI:
- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów.
- Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.
TERMIN REALIZACJI: IX 2014, na bieżąco.
DOWODY REALIZACJI: Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Sprawozdanie. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Zaświadczenie opiekuna stażu.

2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
FORMY REALIZACJI:
- Uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
- Tworzenie planów pracy, planów zespołu edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy.
- Wypracowanie jednolitego oddziaływania wychowawczego wspólnie z zespołem świetlicowym.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Protokoły. Plany pracy.

3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
FORMY REALIZACJI:
- Analiza problemów wychowawczych i dydaktycznych w świetlicy, poszukiwanie rozwiązań.
- Rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
TERMIN REALIZACJI: cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenie pedagoga i psychologa szkolnego.

4. Konstruowanie dokumentów potrzebnych w pracy nauczyciela.
FORMY REALIZACJI:
- Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej, planu pracy z gimnastyki korekcyjnej.
TERMIN REALIZACJI: IX 2014,2015, 2016
DOWODY REALIZACJI: Plan pracy świetlicy. Plan pracy z gimnastyki korekcyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.