X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25852
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z inforatyki

Wymagania edukacyjne, kryteria wystawiania ocen.
Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych.
Ustala się ogólne kryteria ocen z informatyki:
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania informatyki;
Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;
Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe;
Osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu wojewódzkim, rejonowym lub krajowym;
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości;
Swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań;
Dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje;
Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych;
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
Posiadła niepełny zakres wiedzy i umiejętności z informatyki określonych programem nauczania w danej klasie;
Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych zadania teoretycznych i praktyczne;
Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym; Umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu Zakres jego wiadomości przekracza wymagania zawarte w podstawie programowej.
Sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym;

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;
Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy pomocy nauczyciela;
Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli;
Umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego; Umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe;
Popełnia liczne błędy merytoryczne;
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
Posiada braki w opanowaniu podstawy programowej informatyki, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki;
Rozumie pytania i polecenia;
Zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania;
Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane:
Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe;
Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności;
Popełnia liczne błędy merytoryczne;
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu;
Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania; Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;
Nie rozumie poleceń i pytan;
Nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody:
Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego; Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym; W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;
Jawność ocen
l. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania osiągnięć.
2. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

Dostosowanie wymagań

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestnictwa w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Powinien również zwrócić uwagę, szczególnie w I roku nauczania informatyki, na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania informacji w domu¬ uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.

Podstawa ustalenia oceny
Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:
l. Wyników bieżących testów (materiał z całego działu), sprawdzianów teoretycznych i praktycznych oraz kartkówek;

2. Odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem w zadaniach praktycznych;

3. Obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć;

4. Analizie samodzielnie wykonanych prac ( referat, prezentacja, praca zaliczeniowa).

Tryb oceniania

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Testy, sprawdziany teoretyczne i praktyczne są obowiązkowe.

3. Testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy oraz sposób przeprowadzenia.

4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne.

5. Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na teście lub sprawdzianie musi go napisać w terminie ustalonym przez nauczyciela . Testy i sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą test lub sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania testu w wyznaczonym drugim terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.

6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z testu ma obowiązek przystąpić do poprawy. Poprawa odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem i tylko jeden raz. Ocena bez względu na wynik jest wpisywana do dziennika;

7.Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji.

8.Po wykorzystaniu limitu 3 braków zadania uczeń otrzymuje za każdy następny ocenę niedostateczną.

9. Aktywność na lekcji nagradzana jest "plusami". Za trzy zgromadzone "plusy" uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

10. Punktacja i skala ocen na testach i sprawdzianach:
>100 % celujący
100 % - 90 % bardzo dobry
89 % - 71% dobry
70 % - 51 % dostateczny
50 % - 31 % dopuszczający
30 % i poniżej niedostateczny

11. Z kartkówek, uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę bardzo dobrą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.