X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25752
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Warszawie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Nauczyciel kontraktowy: ........
Opiekun stażu: ............

Opracowano na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393);
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz.267).

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.Zadania do wykonania / Formy realizacji/Termin/ Sposób dokumentowania

1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
IX 2014r.
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• zbiór dokumentacji

2.Współpraca z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
IX 2014r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć - cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5.Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów - cały okres stażu
•plan rozwoju zawodowego

6.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
•udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
•uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
•uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
•udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,
•ukończenie studiów podyplomowych
•udział w programie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 1 klasy szkoły podstawowej „Nauczycielka I klasa”
cały okres stażu ,X. 2014r., IX. 2014 r. – I. 2015 r.
•zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
•potwierdzenie udziału w spotkaniach
•dyplom - certyfikat
•zaświadczenie

7.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

-gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
-stosowanie aktywnych metod nauczania,
-opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych
dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
-samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
(systematycznie w okresie całego stażu)
•zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
•zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w czasie zajęć
•notatki, spis lektur

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
•gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
•napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
•złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
cały okres stażu/V 2017r./VI 2017r.
•wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
•potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
•treść sprawozdania
•wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.Zadania do wykonania /Formy realizacji/Termin/ Sposób dokumentowania

1.Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
•poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów
•poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
•obserwacja i analiza możliwości uczniów
•rozmowy indywidualne z uczniami
cały okres stażu
•bieżąca dokumentacja, notatki

2.Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych
•aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się
•uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
cały okres stażu
•wykaz różnych źródeł informacji
•zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej

3.Praca na rzecz środowiska lokalnego.
•organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
•współpraca z wychowawcami innych klas, logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym
•współpraca z Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, Domem Kultury, bibliotekami, Teatrami, Muzeami, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją.
cały okres stażu (według potrzeb)
•notatki, protokoły

4.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
•realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
•opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
•bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, współpraca z trójką klasową)
cały okres stażu
(według potrzeb)
•program profilaktyczny szkoły
•scenariusze zajęć
•notatki własne
•zapisy w dzienniku
•protokoły

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
•organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
•przygotowywanie uroczystości szkolnych
•organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości
•sprawozdania, potwierdzenia
•program wychowawczy szkoły
•adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
•notatki, fotografie

6.Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych

•przygotowanie zajęć pozwalających uczniom odnaleźć się dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska
cały okres stażu
•scenariusze zajęć
•wytwory prac uczniów

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.Zadania do wykonania /Formy realizacji/Termin/ Sposób dokumentowania

1.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
•nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
•korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
•przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
•opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
•przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
•wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
•opracowanie i przeprowadzanie lekcji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii komputerowej
•przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
•dokumentowanie przebiegu stażu
cały okres stażu
•scenariusze, dyplomy
•plany pracy
•testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
•prezentacje multimedialne

2.Publikacje w Internecie.

•umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
•przygotowywanie notatek z ważnych wydarzeń klasowych na stronę internetową szkoły
rok szkolny 2014/2017
•strona internetowa (wydruki)
•zaświadczenie
•strona internetowa szkoły

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

•śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
•korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.scholaris.pl, i innych
cały okres stażu
•wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

Lp.Zadania do wykonania /Formy realizacji/Termin/ Sposób dokumentowania

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
•potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
•studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
•sporządzanie notatek z przeczytanych książek
•wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej
cały okres stażu
(na bieżąco)
•notatki z literatury
•potwierdzenie opiekuna stażu

3.Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

•poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP i OPS
•współpraca z rodzicami
•bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
•wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami
•praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych
cały okres stażu
•potwierdzenia
•dokumentacja podjętych działań
•dokumentacja do PPP
•programy pracy
•protokoły

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp.Zadania do wykonania/ Formy realizacji/Termin/ Sposób dokumentowania

1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
•Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r.poz. 393);
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
•statutu szkoły
•ocenianie wewnątrzszkolne
•programu wychowawczego szkoły
•programu profilaktyki
cały okres stażu
•potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
•znajomość przepisów
•dokumentacja szkolna

2Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
•udział w radach pedagogicznych oraz spotkaniach zespołu edukacji wczesnoszkolnej
•dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie)
•pomoc w organizacji imprez szkolnych.
cały okres stażu
•listy obecności
•potwierdzenia
•sprawozdania
•konkretne dokumenty

Opracowała: mgr Joanna Pogruszewska
........................................

Zatwierdzam do realizacji

Warszawa ., ........................... ........................................

(Data) (Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.