X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25764
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Lidia Dąbrowska Dyrektor
mgr inż. Krzysztof Mućka
Szkoła Podstawowa w Mokasie

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2013 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 30.11.2014 r.

Opiekun stażu: mgr Renata

§ 7 ust. 2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;


Zadania do wykonania
i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego. 1.09.2013 • Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu:
• Zawarcie kontraktu;
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Okres trwania stażu • Kontrakt
• Konspekty zajęć
• Wnioski z obserwacji zajęć
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne itp.);
• Prowadzenie dziennika świetlicy;
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych – kolorowanki, wydzieranki, rebusy, szablony itp.;
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej;
• Uaktualnianie własnej wiedzy na tematu awansu zawodowego (portale internetowe, literatura fachowa). Okres trwania stażu • Pomoce dydaktyczne
• Dziennik świetlicy
• Zaświadczenia
• Prowadzenie spisu literatury i stron internetowych
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych ;
• Prowadzenie zajęć otwartych (w ramach zespołu samokształceniowego dla nauczycieli stażystów i praktykantów);
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli (w ramach zespołu samokształceniowego);
• Udział w radach pedagogicznych. Okres trwania stażu • Listy obecności
• Potwierdzenia uczestnictwa przez innych nauczycieli
• Konspekty zajęć
• Zaświadczenia
5. Publikacja własnych prac:
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie (portal edukacyjny). Okres trwania stażu • Zaświadczenie z portalu internetowego
6. Samoocena pracy własnej:
• Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach. Okres trwania stażu • notatka
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.;
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Okres trwania stażu • Dokumentacja
• Sprawozdanie
• Zaświadczenia
8. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
• Współpraca z rodzicami;
• Współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą. Okres trwania stażu • Wpisy w dzienniku
• Notatki

§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami:
• Systematyczny kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem i rodzicami. Okres trwania stażu • Udział w spotkaniach
• Notatki służbowe
• Sprawozdania
• Zaświadczenia
2. Uaktywnianie środowiska szkolnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych:
• Organizacja różnorodnych konkursów szkolnych o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej;
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizacje pomocy koleżeńskiej. Okres trwania stażu • Scenariusze zajęć
• Zapisy w dzienniku
• Scenariusze konkursów
• Notatki własne
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
• Opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych;
• Współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych i środowiskowych;
• Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych. Okres trwania stażu • Scenariusze imprez
• Scenariusze uroczystości
• Zapisy w dzienniku
• Potwierdzenia

§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania do wykonania
i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
• Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera;
• Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć świetlicowych;
• Opracowywanie dokumentacji;
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego w formie elektronicznej;
• Dokumentowanie przebiegu stażu;
• Korzystanie z innych narzędzi multimedialnych: rzutnik, odtwarzacz dvd.
Okres trwania stażu • Scenariusze zajęć
• Dokumentacja przebiegu stażu
• Pokazy multimedialne
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie:
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych;
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, sprawozdania z przebiegu stażu;
• Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów świetlicowych (rebusy, krzyżówki, kolorowanki itp.). Okres trwania stażu • Spis stron internetowych
• Zaświadczenia
• Materiały dydaktyczne

§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej:
• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela;
• Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej.
Okres trwania stażu • Spis literatury
• Notatki własne
• Zaświadczenia
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
• Udział w radach pedagogicznych;
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej;
• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej uczniów. Okres trwania stażu • Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej
• Dokumentacja szkolna
• Notatki własne
3. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy:
• Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami i rodzicami, życzliwości i otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętności współpracy w zespole. Okres trwania stażu • Opinia opiekuna stażu

§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego:
• Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenia Ministra Edukacji – na podstawie którego opracowane zostaną dokumenty konieczne do rozpoczęcia stażu;
• Zapoznanie się z Ustawą o Systemie Oświatowym;
• Prawa Ucznia;
• Karta Praw Dziecka;
• Przepisami BHP właściwych dla szkoły Na bieżąco • Notatki
• Dokumentacja przebiegu stażu
2. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
• Udział w radach pedagogicznych. Okres trwania stażu • Zapisy w protokołach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.