X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25746
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego - wychowanie fizyczne

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIE O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Małgorzata Jaworska - nauczyciel mianowany

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
95-054 Ksawerów, ul. Szkolna 12

Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2014 r.
Długość stażu - 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu - 31.05.2017 r.

ZADANIA ORGANIZACYJNE
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli pozwalającą ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:ustawy, rozporządzenia.
- Analiza materiałów dotycząca awansu zawodowego publikowanych w internecie i innych źródłach:
www.kuratorium.lodz.pl
www.profesor.pl
www.edukacja.edux.pl
www.men.gov.pl
- Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
- Udział w szkoleniach i konsultacjach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
2.Kompleksowe zapoznanie się z organizacją pracy szkoły oraz szczegółowa analiza dokumentacji szkolnej.
- Szczegółowa analiza dokumentacji szkoły:
· Statutu Szkoły,
· Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
· Szkolnego Programu Wychowawczego,
· Planu Pracy Szkoły.
3.Realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
- Założenie teczki „Awans zawodowy”, systematyczne podejmowanie działań wynikających z planu oraz sukcesywne gromadzenie materiałów potwierdzających ich realizację.
4.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
z dnia 1 marca 2013 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:
1.Opracowanie Programu Nauczania Wychowania Fizycznego
- Analiza i opis opracowanego programu pod kątem podniesienia jakości realizowanego procesu dydaktyczno - wychowawczego.
2.Opracowanie we współpracy Planów Wynikowych i Przedmiotowego Systemu Oceniania
- Opracowanie planów wynikowych w celu ujednolicenia systemu pracy w oddziałach.
3.Udział w wewnątrzszkolnym mierzeniu jakości pracy szkoły.
- Udział w zespole dokonującym pomiaru jakości pracy szkoły.
4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach
Rady Pedagogicznej, szkoleniach metodycznych, kursach,
warsztatach i konferencjach. Udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich.
5.Uaktualnianie własnej wiedzy metodycznej i merytorycznej
oraz rozbudowanie własnego warsztatu pracy.
- Systematyczne studiowanie literatury i prasy branżowej i fachowej oraz pedagogicznej. Stała analiza nowości wydawniczych i prawa oświatowego poprzez zasoby biblioteczne.
6. Praca z uczniem zdolnym.
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koszykówka, fitness.
- Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach pozaszkolnych - powiatowych, wojewódzkich.
7.Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć.
- Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego szkolnych imprez sportowych:
· Konkursu na najlepszego sportowca szkoły
· Mistrzostw Szkoły w wybranych dyscyplinach sportowych
·„Dnia Sportu”
- Opieka nad zespołem redakcyjnym gabloty sportowej
- Zamieszczanie informacji o aktualnych wydarzeniach sportowych na stronie internetowej szkoły.
- Nauka uczniów klas maturalnych układu Poloneza.
8.Obserwacja i analizowanie bieżących postępów uczniów.
- Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej.
9.Współorganizowanie imprez sportowych promujących szkołę.
- Turniej piłkarski podczas Pikniku Zawodów
- Turniej piłki siatkowej dziewcząt dla szkół gimnazjum
- Integracyjny Turniej piłki nożnej
10.Współpraca z rodzicami.
- Zajęcia otwarte dla rodziców, rozmowy indywidualne, udział w zebraniach rodziców i wywiadówkach, kontakt telefoniczny i mailowy.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej.
1.Tworzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
- Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.
- Wniosek, Plan Rozwoju oraz teczka „Awans Zawodowy”
2.Stosowanie i wykorzystanie internetu do organizowania procesu dydaktycznego.
- Dostęp do aktualnych informacji zawodowych.
- Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem.
- Systematyczne umieszczanie krótkich sprawozdań z
przebiegu szkolnych wydarzeń z udziałem uczniów na stronie internetowej szkoły.
- Zgłaszanie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach sportowych on-line.
- Śledzenie sportowej rywalizacji szkół Powiatu pabianickiego na stronie MDK Pabianice- zgłoszenia, kalendarz imprez, sprawozdania, punktacja.
- Założenie konta szkoły na stronie SZS niezbędnego do uczestnictwa w sportowej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych.
3.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- Opracowywanie scenariuszy lekcji, sprawozdań, harmonogramów, narzędzi diagnostycznych, dyplomów, zaproszeń na zawody.
- Tworzenie prezentacji multimedialnych.
4.Zastosowanie programów usprawniających pracę szkoły.
- Świadectwa Optivum
- Librus

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć:
1.Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
- Umieszczenie zatwierdzonego planu na portalu oświatowym.
- Wydruk publikacji ze strony internetowej.
2. Lekcje otwarte.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.
3. Praca w zespole przedmiotowym.
- Systematyczna współpraca w ramach Zespołu Wychowania Fizycznego:
· Omówienie organizacji Sportowego Roku Szkolnego.
· Dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami.
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
- Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego.
- Prowadzenie lekcji otwartych z udziałem nauczyciela objętego opieką.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż- omawianie i analiza.
- Pomoc w realizowaniu zadań wynikających z Planu Rozwoju.
- Zredagowanie Projektu oceny dorobku zawodowego.
- Projekt oceny dorobku zawodowego
- Zaświadczenie o uzyskaniu
stopnia awansu zawodowego.
5.Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego.
- Umieszczenie Sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego w internecie.
6. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
- Podejmowanie działań wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów do realizacji celów dydaktyczno-wychow.
7. Prowadzenie zajęć ruchowych dla nauczycieli i pracowników szkoły.
- Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla nauczycieli i pracowników szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:
1. Opracowanie i wdrożenie Programu Zajęć SKS.
- Zgromadzenie materiałów niezbędnych do
opracowania programu zajęć SKS oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
- Realizacja programu na zajęciach SKS.
2.Opracowanie Programu Wychowawczego Klasy.
- Opracowanie Programu Wychowawczego Klasy w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów utalentowanych, w tym przygotowanie ich do udziału w zawodach międzyszkolnych.
2.Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
- Praca w Zespole ds. Promocji Szkoły jako lider zespołu.
3.Prowadzenie zajęć ruchowych dla nauczycieli i pracowników szkoły.
- Cykliczne spotkania rekreacyjno-sportowe dla podniesienia sprawności i dobrego samopoczucia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi.
- Cykliczny kontakt osobisty i telefoniczny z kuratorem opiekującym się moim wychowankiem.
2. Współpraca z uczelniami wyższymi.
- Opieka nad praktykantami kierunków wychowanie fizyczne.
3. Współpraca z innymi instytucjami.
- Ciągła współpraca z MDK Pabianice, ŁSZS, LZS,PCK, LGD, Domem Kultury w Ksawerowie.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania
1. Osiągnięcia uczniów nad którymi sprawowałam opiekę.
- Opieka trenerska podczas uczestnictwa uczniów w zawodach sportowych .

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
- Identyfikacja problemu wychowawczego, prognoza, podjęte działania i efekty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.