X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25743
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy: Ewa Skrzypczuk
Placówka: Przedszkole
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 r. – 31.05.2017 r.)

§ 7.ust.2.pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
I. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:
- Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia
26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(z późniejszymi zmianami)
2. Systematyczne śledzenie zmian
w prawie oświatowym.
3. Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju
zawodowego nauczyciela.
II. Współpraca z opiekunem stażu
1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad
współpracy.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu i innych nauczycieli.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
III. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
1. Opracowywanie planów pracy edukacyjnej.
2. Stosowanie w procesie kształcącym aktywnych metod nauczania:
- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
- metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss
- metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
- metoda Pedagogiki Zabawy „Klanza”
- „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
3. Opracowanie pomocy do zajęć edukacyjnych oraz kącika logopedycznego, przyrodniczego, skarbczyka matematycznego.
4. Współudział w opracowywaniu dokumentacji przedszkolnej.
5. Prowadzenie kart obserwacji dzieci.
IV. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu:
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- udział w zajęciach koleżeńskich

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w zewnętrznym doskonaleniu:
- udział w kursach i warsztatach
z zakresu pedagogiki przedszkolnej
V. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja
Publikowanie własnych materiałów
na stronach internetowych.
VI. Samodzielne kształcenie
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, dydaktycznej oraz psychologicznej
VII. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
1. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji (plany miesięczne, dziennik zajęć, plany współpracy z rodzicami, sprawozdania, projekty)
2. Obserwacja i diagnoza rozwoju możliwości dzieci (rozmowy, wywiady, wypełnianie arkuszy obserwacyjnych
VIII. Podejmowanie czynności dodatkowych w przedszkolu
Prowadzenie ewidencji konkursów miejskich i ogólnopolskich, opieka nad tablicą „Nasze sukcesy”, uczestnik Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
IX. Napisanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
1. Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy
2. Podsumowanie pracy w okresie trwania stażu
§ 7.ust.2.pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
I. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
1. Analiza dokumentacji, kart zapisów dzieci do przedszkola
2. Systematyczna obserwacja dzieci różnych sytuacjach w przedszkolu i poza nim
3. Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji dziecka, ankiety)
4. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji
5. Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w Przedszkolu 149 oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 5
II. Indywidualizowanie pracy w zależności od możliwości i potrzeb dziecka
1. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz zdolnymi, rozwijanie zainteresowań, udział w konkursach, prezentacje
2. Zapobieganie i reagowanie
na zaistniałe trudności wychowawcze
III. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
1. Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielek oddziału za pomocą ankiet
2. Opracowanie planu współpracy
z rodzicami
3. Organizowanie zebrań grupowych
i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi
4. Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci podczas konsultacji indywidualnych
5. Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc
6. Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci
7. Włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole
IV. Podejmowanie współpracy
z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty oraz z nauczycielami innych placówek
1.Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 20
- różnego rodzaju występy dzieci przedszkolnych (jasełka, wiersze, piosenki, układy taneczne)

2.Współorganizowanie wycieczek dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych:
a) 3-latki w zakresie Promocji Zdrowia wyjścia:
- na pobliskie skrzyżowania
- Rodzinne Ogródki Działkowe- Różanka
- stragan lub sklep warzywny
- na łąkę i plac zabaw przy
ul. Kasprowicza
- wycieczka autokarowa do Gospodarstwa Agroturystycznego
b) 4-latki w zakresie Ekologii wyjścia:
- zwiad ekologiczny Wał Karłowicki przy rzece Odrze + Park przy Kasprowicza
- Teatr Lalek- przedstawienie o tematyce ekologicznej
- wrocławskie ZOO
- Dolnośląski Festiwal Nauki
- Ogród Botaniczny
c) 4-latki w zakresie Regionalizmu, Turystyki i Czytelnictwa wyjścia:
- Rynek i okolice
- wycieczka autokarowa np. do Lędziny
- Muzeum Poczty i Telekomunikacji
- Krośnice koło Milicza- fabryka bombek
- biblioteka przy ul. Serbskiej
- Ostrów Tumski
- Pawłowice- Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych
- Centrum Poznawcze w Hali Stulecia
- Muzeum Farmacji
- Poczta Polska przy ul .Obornickiej
- Opera lub Filharmonia
3.Udział w lokalnych imprezach środowiskowych (spotkania, festiwale, festyny, koncerty, wystawy)
4.Nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania edukacyjne i wychowawcze przedszkola: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, logopeda, biblioteka, komisariat Policji, Straż Pożarna, Straż Miejska
5.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (autorzy książek dla dzieci, policjant, strażak, lekarz, etc)
V. Rozwijanie zainteresowań dzieci
Udział w konkursach wewnątrzprzedszkolnych i pozaprzedszkolnych
VI. Realizowanie działań
w Zespołach Pracy Edukacyjnej
Realizacja działań i projektów opracowanych w Zespołach Pracy Edukacyjnej:
- Zespół Pracy Edukacyjnej dzieci trzyletnich
- Zespół Pracy Edukacyjnej dzieci czteroletnich
- Zespół Pracy Edukacyjnej dzieci pięcioletnich
VII. Realizacja działań związanych
z ekologią
Udział w projektach i konkursach
z zakresu ekologii organizowanych przez instytucje zewnętrzne
VIII. Realizacja działań związanych
z promocją zdrowia
Realizacja projektów prozdrowotnych organizowanych w przedszkolu
IX. Udział w przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, robienie zdjęć do dokumentacji przedszkolnej
X. Promowanie placówki
1. Udział w konkursach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach mających na celu prezentowanie umiejętności wychowanków
2. Publikowanie zdjęć i tekstów
na przedszkolnej stronie internetowej
§ 7.ust.2.pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
I. Prowadzenie kącika dla rodziców
1.Opracowywanie artykułów
2.Opracowywanie zamierzeń edukacyjnych
3.Pisanie ogłoszeń informujących rodziców o bieżących wydarzeniach
II.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej
1.Korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
2.Tworzenie prezentacji multimedialnych
3.Opracowanie miesięcznych planów pracy, arkuszy, ankiet oraz innych dokumentów wykorzystywanych
w pracy
4.Komputerowe opracowanie dyplomów okolicznościowych
5.Wykonywanie zaproszeń, podziękowań, kartek okolicznościowych
§ 7.ust.2.pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
I. Wykorzystanie nabytej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej:
- w pracy z dziećmi
- we współpracy z rodzicami
- podczas kontaktów z instytucjami
1. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, stosowanie metod aktywizujących w pracy edukacyjnej, zapobieganie agresji
2. Prowadzenie pracy indywidualnej
z dzieckiem na podstawie obserwacji jego rozwoju
3.Dzielenie się wiedzą na temat rozwoju
i potrzeb dziecka podczas zebrań i konsultacji
4.Dzielenie się wiedzą na temat dziecka i jego sytuacji w formie opinii
Znajomość zasad współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, kuratorem sądowym, ośrodkami pomocy społecznej
§ 7.ust.2.pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
I. Znajomość i stosowanie przepisów dotyczących prawa oświatowego
1.Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach
2.Gromadzenie podstawowych aktów prawnych, udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat
II. Aktualizacja wiedzy dotyczącej funkcjonowania, organizacji i zadań przedszkola
1.Analiza dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, obowiązujących regulaminów, procedur i innych dokumentów
2.Udział w radach pedagogicznych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.