X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25745

Udzielanie pierwszej pomocy - program autorski

AUTORSKI PROGRAM
NAUKI UDZIELANIA PIERWSZEJ
POMOCY
DLA KLASY I

OPRACOWAŁA:
Ewelina Tarapacz 
SPIS TREŚCI:
I.
Wstęp

II.
Charakterystyka programu, osoba odpowiedzialna za jego realizację

III.
Cele programu

IV.
Metody i formy programu

V.
Treści kształcenia i wychowania realizowane na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

VI.
Ewaluacja

VII.
Środki dydaktyczne
VIII.
Literatura

I. WSTĘP

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie!

Pod pojęciem Ratownictwo rozumiemy niesienie pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, albo krócej – nauka o sposobach niesienia pomocy.
Dotychczasowy system edukacji ratowniczej naszego społeczeństwa jest nieskuteczny przede wszystkim dlatego, ze zbyt późno rozpoczyna się nauczanie pierwszej pomocy
Według danych GUS corocznie w różnych wypadkach ginie około 30 000 osób. Natomiast na zawał umiera około 29 000. Szacuje się, że liczba tych corocznych, śmiertelnych ofiar mogłaby być o kilka tysięcy mniejsza, gdyby świadkowie tragicznych zdarzeń natychmiast przystąpili do niesienia pomocy. To właśnie często minuty decydują o życiu człowieka.
Dlatego we współczesnym świecie powszechne posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest tak nieodzowne jak umiejętność czytania i pisania. Na całym świecie, w celu przełamania barier, podejmowane są, z powodzeniem, próby nauczania pierwszej pomocy wśród najmłodszych.
Ważnym jest, aby edukację prozdrowotną rozpocząć jak najwcześniejszej. Światowa praktyka donosi, że nawet dzieci mogą służyć pomocą w nagłych wypadkach i jednocześnie mobilizować rodziców do aktywności w tym zakresie.
Dziecko już od wczesnych lat swego życia uczestniczy w ruchu drogowym, nie zdając sobie sprawy z grożących mu niebezpieczeństw i skutków nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym należy podjąć pracę dydaktyczno – wychowawczą w celu wyposażenia uczniów z w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


PROGRAM OBEJMUJE UCZNIÓW:

- uczniowie klasy I

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

- Ewelina Tarapacz

Posiadam Certyfikat ukończenia kursu „Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

MIEJSCE REALZIACJI PROGRAMU:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu

CZAS REALZACJI PROGRAMU:

Program będzie realizowany w I i II semestrze roku szkolnego 2014/2015. Zajęcia będą odbywać się w ramach zajęć zintegrowanych. Odbędzie się ok 17-20 zajęć w sali lekcyjnej lub w sali gimnastycznej. Jest to uzależnione od stopnia przyswajania przez dzieci wiedzy i umiejętności wykorzystania ich w praktyce.
Realizacja tego programu umożliwia kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, nabycie umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy.

III. CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY:

Uczeń potrafi zachowywać się bezpiecznie, potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym wypadku.
Dzieci od najmłodszych lat powinny mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości przynieść pozytywne efekty.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

Uczeń:
• zna numery alarmowe
• potrafi prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia
• potrafi zachować się w różnych sytuacjach zagrażających życiu
• pamięta, że aby zacząć kogoś ratować musi najpierw zapewnić sobie bezpieczeństwo
• wie, jak sprawdzić stan przytomności
• potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu nie narażając jego zdrowia
• potrafi ograniczyć skutki obrażeń
• umie zdefiniować terminy: osoba przytomna, osoba nieprzytomna
• potrafi udrożnić drogi oddechowe
• potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej, wie kiedy się ją stosuje
• wie, że należy kontrolować oddech poszkodowanego w pozycji bocznej
• wie, że trzeba przykryć poszkodowanego, jeżeli jest taka możliwość
• potrafi wykonać prawidłowo wdechy ratownicze
• wie, że wdechy ratownicze można ćwiczyć tylko na manekinie
• wie, jakie czynności wykonywać przy zranieniu
• potrafi założyć opatrunek
• wie, jakie czynności może wykonać przy złamaniu kości

IV. METODY I FORMY PROGRAMU

Metody realizacji programu:

1.metody podające: pogadanka, opis, objaśnienie
2.metody problemowe: metody aktywizujące, inscenizacja, burza mózgów, gry symulacyjne
3.metody eksponujące: film
4.metody praktyczne, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Formy realizacji programu:

- indywidualna i zbiorowa.

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
REALIZOWANE NA DODATKOWYCH ZAJĘCIACH

temat zagadnienia związane z realizacja
programu
przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi
Zasady i przepisy
bezpiecznego
poruszania sie w
ruchu drogowym - przypomnienie zasad bezpiecznego
przechodzenia przez jezdnię z
sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji
- nauka „Piosenki o ruchu drogowym”
- ćwiczenia w praktycznym przechodzeniu
przez jezdnie
- troska o bezpieczeństwo własne oraz
innych
- uświadomienie zagrożeń istniejących na
drodze
- zaznajomienie z niewłaściwym
zachowaniem sie pieszych i kierowców - zna zasady przechodzenia przez jezdnie ,
- rozpoznaje najczęściej spotykane znaki
drogowe ,
- potrafi ostrożnie poruszać się po ulicy,
zwłaszcza na niebezpiecznych odcinkach
i skrzyżowaniach
2 godziny
Alarm
przeciwpożarowy - przyczyny powstawania pożarów,
zachowanie sie podczas pożaru w domu,
szkole,
- wpływ wysokiej temperatury
i dymu na zdrowie człowieka,
- wzywanie straży pożarnej
- omówienie i prezentacja drogi
ewakuacyjnej w szkole,
- zaznajomienie z sygnałem alarmu i
przygotowanie właściwego zachowania - odpowiednio reaguje na sygnały alarmowe
- potrafi zgłosić pożar- umie wezwać Straż
Pożarną
- wie, jak właściwie zachować sie podczas
pożaru w domu, w szkole, w lesie
- jest gotowy do niesienia pomocy innym w
razie pożaru
- rozumie, dlaczego należy przestrzegać
poleceń nauczyciela
- potrafi spokojnie opuścić zagrożone miejsce 2 godziny
Wzywanie pomocy
na miejsce
wypadku, pozycja
boczna ustalona - zachowanie sie w miejscach wypadku,
- ocena miejsca wypadku
wzywanie pogotowia ratunkowego
- doskonalenie umiejętności postępowania
w miejscu wypadku
- nauka rozmowy przez telefon z
pogotowiem ratunkowym
- przygotowanie dzieci do wykonania
prostych czynności ratowniczych
- nauka ułożenia poszkodowanego w
pozycji bocznej ustalonej

- potrafi ocenić stan poszkodowanego
- potrafi zgłosić wypadek
- zna numer pogotowia ratunkowego
- posiada umiejętność korzystania z telefonów
alarmowych i wie, jak prowadzić rozmowę z
pogotowiem ratunkowym
- wie, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji
bocznej ustalonej
- potrafi udzielić właściwej pomocy
poszkodowanemu: zastosować metodę
„w.s.c.” (widzę, słyszę, czuje
2 godziny
Resuscytacja
Krążeniowo - oddechowa - przywracanie i utrzymanie drożności dróg
oddechowych
- omówienie sytuacji kiedy należy
wykonywać oddechy ratownicze i uciski
klatki piersiowej poszkodowanego
- zaprezentowanie i pokaz na manekinie prawidłowo wykonanej resuscytacji
krążeniowo- oddechowej
- ćwiczenia w parach na manekinach (jeden
wykonuje oddechy, drugi uciski) - potrafi ocenić, kiedy należy wykonać oddechy
ratownicze
- potrafi wykonać prawidłowe oddechy
ratownicze
- wie, że oddechy należy wykonywać powoli i
spokojnie- pamięta że należy udrożnić drogi oddechowe
- potrafi prawidłowo odnaleźć miejsce ucisku
- wie, że oddechy ratownicze i uciskanie klatki
piersiowej można ćwiczyć tylko na manekinie 4 godziny
Łańcuch przeżycia - przypomnienie poznanych czynności
ratujących życie
- ustalenie, że każda z tych czynności
stanowi ogniwo łańcuch przeżycia
- ćwiczenia praktyczne na manekinach
- poznanie czwartego ogniwa łańcucha defibrylacji
- wykonanie w czterech grupach rysunków
łańcucha - potrafi powiedzieć, co to jest łańcuch
przeżycia
- potrafi wymienić wszystkie czynności, które
składają sie na łańcuch przeżycia
- pamięta o szybkim wezwaniu pomocy 2 godziny
Apteczka małego
ratowniczka - Opatrywanie ran
omówienie poszczególnych środków
znajdujących sie w apteczce
- poznanie przeznaczenia środków
opatrunkowych - sposoby opatrywania ran
- wykonywanie prostych opatrunków
wie, co znajduje sie w apteczce pierwszej
pomocy
- wymienia podstawowe wyposażenie apteczki,
wie do czego służą: opatrunki gazowe,
bandaże różnej szerokości, plastry
z opatrunkiem, chusty trójkątne
- potrafi opatrzyć niewielkie skaleczenie
- potrafi właściwie zastosować odpowiednie
środki lecznicze znajdujące sie w apteczce
pierwszej pomocy 1 godzina
spotkanie z
pielęgniarką
szkolna
Krwotoki z nosa - ukazanie sytuacji, kiedy najczęściej może
dojść do krwotoku z nosa
- psychiczne nastawienie na ewentualność
obfitego krwawienia z nosa, tak osoby
poszkodowanej, jak i kolegów
- zapoznanie dzieci ze sposobami
zachowania sie w przypadku krwawienia z
nosa (poszkodowanych)
- zapoznanie dzieci ze sposobami niesienia
pomocy osobie krwawiącej - zna przyczyny
krwawienia z nosa
- wie, że nie należy wpadać w panikę ze
względu na obfite krwawienie własne lub
innych osób
- wie, jakie środki zastosować przy drobnych
krwotokach
zapobiega wypadkom
- zna zagrożenia wynikające z kontaktu z
krwią poszkodowanego
potrafi założyć prosty opatrunek
1 godzina
Złamania kości - złamania otwarte i zamknięte
- nauka postępowania przy złamaniach
otwartych i zamkniętych
- zapoznanie z sytuacjami
doprowadzającymi do urazów
- uwrażliwienie uczniów na konsekwencje
wynikające z poruszania złamana noga
- przypomnienie wiadomości na temat
wzywania pogotowia rat. - wie, jakie są objawy złamań otwartych i
zamkniętych
- wie, jak należy unieruchomić złamaną
kończynę
- wie, jak pomóc w przypadku złamania
- wie, dlaczego nie można poruszać złamana
kończyną
- potrafi pomóc w przypadku złamania nogi
- umie wezwać pomoc
potrafi uspokoić poszkodowanego 1 godzina
Utrata
przytomności - Zadławienia poznanie przyczyn utraty
przytomności
- sposoby zapobiegania omdleniom
- zachowanie sie w miejscu wypadku
- wzywanie pogotowia ratunkowego
- prawidłowe zachowanie sie przy stole podczas posiłku
- zapobieganie zadławieniom - wie czym jest utrata przytomności i jak jej
zapobiegać
- zna skutki utraty przytomności, wzywa
pogotowie ratunkowe
- potrafi zachować sie podczas spożywania
posiłku tak, aby nie doszło do zadławienia
- wie jakie sytuacje mogą doprowadzić do
zadławienia – unika ich w razie potrzeby
wzywa pogotowie ratunkowe lub osobę
dorosłą 1 godzina
Oparzenia - Bezpieczne opalanie
wyjaśnienie, co to jest oparzenie
- przypomnienie przyczyn oparzeń
omówienie zasad postępowania w
przypadku oparzenia
- uświadomienie, jak zapobiegać
oparzeniom
- zapobieganie oparzeniom słonecznym
- skutki tych oparzeń - wie, jak i czym można sie poparzyć
- wie, jakie są objawy przy oparzeniach
- wie, jak można zapobiegać oparzeniom.
- potrafi udzielić pomocy w przypadku
oparzenia: schłodzić miejsce poparzone woda
- wie, _e na ranę oparzeniowa należy położyć
wyjałowiony opatrunek
- jest ostrożny w kontaktach z gorącymi
płynami i środkami żrącymi
- rozsądnie korzysta z kąpieli słonecznych
- stosuje nakrycia głowy i kremy z filtrem UV 1 godzina

VI. EWALUACJA

Specyfika nauczania zintegrowanego wymaga, by każda ocena była przez dzieci
odbierana jako życzliwa rada. Dlatego też, podczas zajęć ocena uczniów będzie przede
wszystkim informacja zwrotna na temat efektywności ich uczenia się. Dzieci będą miały
możliwość do samooceny i samokontroli, które nie bola tak, jak wytykanie błędów przez
nauczyciela. Uczy to samodzielności i odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
W programie zakłada się bieżącą ocenę osiągnięć , która polegać będzie na:
-obserwacji
-analizie wytworów dziecięcych
-pomiarze dydaktycznym
Podczas realizacji programu będą stosowane różne narzędzia badawcze :
-karty pracy ,
-testy,
-arkusz obserwacji,
Tak zgromadzone informacje pozwolą ocenić stopień opanowania przez uczestników
treści programowych oraz stopień osiągnięcia założonych celów.

VII .LITERATURA:

Program został opracowany na podstawie następującej literatury oraz informacji
ze stron internetowych:
• „Podrecznik do nauki pierwszej pomocy dla nauczycieli –„ Ratujemy i uczymy Ratować”,
WOSP 2006;
• http://www.ratownictwomedyczne.org
• http://www.pierwszapomoc.win.pl
• http://www.apteczka.edu.pl
• http://www.mediweb.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.