X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25653
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
MGR ELŻBIETA TOTZKE
STAŻ PRACY - 31 LAT
W ROKU SZKOLNYM 2011 - 2014 NAUCZYCIEL:
• BIOLOGII
• WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
• JĘZYKA KASZUBSKIEGO

ROZPOCZĘCIE STAŻU - 1 WRZESIEŃ 2011r
OKRES STAŻU - 2 LATA 9 MIESIĘCY
ZAKOŃCZENIE STAŻU - 31 MAJA 2014r.

POSIADANA WIEDZA I KWALIFIKACJE:
•STUDIUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (1982r.)
•STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE - BIOLOGIA (1990r.)
•KURS KWALIFIKACYJNY "WIEDZA O ŻYCIU SEKSUALNYM CZŁOWIEKA"(1999r.)
•STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO (2004r.)

POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNE I WYCHOWAWCZE:
•UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ RÓŻNYMI METODAMI I TECHNIKAMI
•W ROKU SZKOLNYM 1991/1992 - PEŁNIENIE FUNKCJI DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOSTACH

CELEM PODSTAWOWYM NINIEJSZEGO PLANU JEST UZYSKANIE W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
L.P./ZADANIA DO REALIZACJI/FORMY REALIZACJI/TERMIN/DOWODY REALIZACJI,UWAGI

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
1.Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego(rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2000r.w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli)
znowelizowana Karta Nauczyciela

złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2011
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Założenie teczki awansu zawodowego
Gromadzenie dokumentów, świadectw,zaświadczeń 2011/2014 Świadectwa ukończenia form doskonalenia zawodowego, scenariusze zajęć itp.

3.Zapoznanie i analiza dokumentacji szkoły
Statut - zmiany wynikające z potrzeb
Analiza i zmiany dokumentacji : WSO, Plan Dydaktyczny i Wychowawczy Szkoły
Dobór programów nauczania i podręczników w dostosowaniu do potrzeb reformy z uwzględnieniem oczekiwań rodziców
Opracowanie planu wychowawczego dla klasy I-III w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły
Ewaluacja WSO 2011/2014

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Współpraca z rodzicami
Comiesięczne konsultacje z rodzicami i wywiadówki
Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli (Rady Pedagogiczne, dyrektor)2011 / 2014
Listy obecności rodziców notatki w dzienniku z przeprowadzonych rozmów indywidualnych
5.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zawodowego planu rozwoju
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Czerwiec 2014
Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawcze lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Podnoszenie świadomości ekologicznej
uczniów
Udział uczniów w konkursach o tematyce ekologicznej:
- "Mała nakrętka, duży problem"
- REBA - zbiórka baterii
- udział w projekcie "Lider lokalnej ekologii" 2011 / 2014 dyplomy, nagrody
sprawozdania, prezentacje

2.Podnoszenie umiejętności pedagogicznych
i dydaktycznych przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w projekcie
"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty"
Udział w konferencjach przedmiotowych:
Biologia
Wychowanie do życia w rodzinie
Konferencje dla regionalistów
Warsztaty ekologiczne dla nauczycieli
Rady szkoleniowe
Przez cały okres stażu
Świadectwa i dyplomy ukończenia
Potwierdzenia udziału

3.Współpraca z rodzicami uczniów Pogadanki z rodzicami/ opiekunami uczniów na temat problemów wychowawczych,
zachowania uczniów w szkole i po za nią,
problemy z nauką i sposoby pomocy uczniom słabym
spotkania indywidualne
kontakty uczeń - wychowawca - pedagog - rodzic
poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Cały okres stażu Zapisy w dzienniku
Notatki ze spotkań

4.Dbałość o pracownię biologiczną oraz zaplanowanie i wykonanie kącika kaszubskiego
Wzbogacanie pracowni w pomoce dydaktyczne , hodowle
zaplanowanie i wykonanie kącika kaszubskiego okres stażu potwierdzenia dyrektora

5.Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez tworzenie działu regionalnego w bibliotece szkolnej zakup literatury kaszubskiej przez cały czas potwierdzenia dyrektora

6.Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez udział w konkursach i egzaminach udział w konkursach:
- "Florian Ceynowa - od niego wszystko się zaczęło"
- "Baśnie i legendy kaszubskie"
- "Rodno mowa"
- systematyczna diagnoza osiągnięć edukacyjnych
- przygotowanie uczniów do egzaminów
okres stażu Dyplomy, nagrody

7.Opracowanie planów dydaktycznych i przedmiotowych systemów oceniania - tworzenie planu dydaktycznego biologii, języka kaszubskiego i wychowania do życia w rodzinie
- opracowanie PSO biologii, języka kaszubskiego
- coroczna ewaluacja wrzesień każdego roku szkolnego plany dydaktyczne na których pracuję, PSO

8.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego
Studiowanie literatury fachowej
Śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka
Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia
Udział w konferencjach metodycznych
2011 / 2014
Wykaz literatury
Spotkania z rodzicami - zapisy w dzienniku

9.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
Członek Zespołu Doradczego
lider zespołu ekologicznego
lider zespołu oddziałowego
członek zespołu matematyczno-przyrodniczego
Spotkania z uczniami startującymi w konkursach zewnętrznych
Okres stażu
Potwierdzenia dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej:
1.Zdobywanie i doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Różne formy doskonalenia zawodowego w danym kierunku,
samokształcenie
Okres stażu
Zaświadczenia
Potwierdzenia udziału

2.Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego
Śledzenie aktualności na portalach internetowych
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
Tworzenie prezentacji w programie Power Point
korzystanie z tablicy multimedialnej
W trakcie stażu Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Własne publikacje w Internecie
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego "Planu rozwoju zawodowego"
Opublikowanie scenariusza "Otrzęsiny klas I" Listopad 2011 Zaświadczenie, publikacje w internecie

2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i dyrektora
Opracowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i dyrektora
W miarę potrzeb w czasie trwania stażu
Scenariusze, konspekty z zajęć

3.„Żywa Lekcja Biologii”
zorganizowanie na terenie szkoły spotkania z prywatnym hodowcą zwierząt egzotycznych
marzec 2013 potwierdzenie dyrektora

4. Zorganizowanie Rady Pedagogicznej szkoleniowej integrującej społeczność szkolną
Rada Pedagogiczna poświęcona tematyce projektu"Lider Lokalnej Ekologii" Październik 2011 Potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Własny program do nauczania języka kaszubskiego w gimnazjum
Konstruowanie programu Program

2.Program dodatkowych zajęć z biologii dla klas III Prowadzenie zajęć wg własnego programu okres stażu Program

3.Program pracy indywidualnej z uczniem słabym
i upośledzonym w stopniu lekkim
Tworzenie programu dostosowanego dla ucznia z dysfunkcjami Wrzesień 2011- 2014 Program

4.Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu wychowawczego klasy
Konstruowanie wychowawczego programu dla klasy okres stażu potwierdzenie dyrektora, program

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit.c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Organizowanie konkursów na forum szkoły i poza nią
Konkurs biologiczny
Konkurs ekologiczny
Udział w konkursach zewnętrznych z j. kaszubskiego: Rodno mowa
Baśnie i legendy kasz, Florian Ceynowa
Okres stażu Potwierdzenia dyrektora
Potwierdzenia udziału
dyplomy

2.Opracowanie scenariusza inscenizacji pt. „Gwiżdże jidą”
opracowanie dialogów, scenografii, choreografii
okres stażu. scenariusz , potwierdzenie dyrektora

3.Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury Wyjazdy do kina i teatru
wycieczki
Okres stażu Potwierdzenia dyrektora

4.Organizacja imprez szkolnych -
zakończenie roku szkolnego
- przedstawienia wykonane z uczniami uczęszczającymi na j. kaszubski, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z Komunalnym Związkiem Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Udział w konkursach organizowanych przez Związek Komunalny ( zbiórka baterii, nakrętek itp.)
Warsztaty terenowe ekologiczne dla młodzieży typu "Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami", "Ciepło dla Trójmiasta" itp.
Udział w projekcie "Lider Lokalnej Ekologii"
Cały rok
Dyplomy, zaświadczenia, potwierdzenia

2.Współpraca z Urzędem Gminy Kosakowo Organizacja akcji "Sprzątanie Świata" Wrzesień 2011, 2012, 2013
Zebrane odpady
Informacja do biuletynu gminnego

3.Współpraca z organizatorami międzyszkolnych konkursów
Stały kontakt z organizatorami konkursów, w których my uczestniczymy Przez okres stażu

4.Współpraca z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym i Błękitną Szkołą Udział w warsztatach ekologicznych organizowanych we Władysławowie i na Helu
W okresie stażu Potwierdzenie dyrektora

5. Współpraca z instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi celem pozyskania sponsora
Sponsoring w organizowaniu konkursów, wycieczek Cały okres stażu Potwierdzenia dyrektora

6.Udział w akcjach charytatywnych
współpraca z Caritasem
przygotowywanie z uczniami dekoracji świątecznych na kiermasz w okresie stażu potwierdzenia dyrektora

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Podsumowanie i wnioski W trakcie stażu
Opis przypadków

Mosty 14.09.2011r. Plan sporządziła
mgr Elżbieta Totzke

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.