X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25651
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017r.

Plan rozwoju został opracowany na bazie Rozporządzenie ministra ws. awansu nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8 ust. 2 pkt.1

L.p Formy realizacji
1 a) Stałe podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnego
rodzaju konferencjach i kursach doskonalących
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu zaświadczenia,potwierdzenia
b) Udział w zajęciach i warsztatach w ramach tutoringu Termin realizacji Dowody realizacji
rok szkolny 2014/2015 certyfikat
c) Ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu resocjalizacji i socjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Termin realizacji Dowody realizacji
rok szkolny 2014/2015 dyplom ukończenia studiów
2 Pogłębianie umiejętności pracy wychowawczej z uczniami poprzez uczestnictwo w kursie tutoringu, współpracę
z psychologiem i pedagogiem szkolnym
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu notatki
3 a) Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach
i przeglądach muzycznych
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu notatki, dyplomy
b) Organizacja kolejnych edycji Międzyszkolnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy Małemu” oraz współorganizacja szkolnych konkursów muzycznych i przeglądów teatralnych: - Szkolny Konkurs Talentów
- Szkolny Konkurs Kolęd
-„Trzynastkowa Noc Teatrów"
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu scenariusze, zdjęcia,
dyplomy, zaświadczenia,
podziękowania
4 Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów muzycznie uzdolnionych oraz chóru szkolnego dla chętnych uczniów Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu tematy w dzienniku
5 Studiowanie literatury fachowej o tematyce pedagogicznej, która pogłębi wiedzę m.in. z oceniania kształtującego oraz relacji z rodzicami, śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu notatki, wykaz lektur i pism
6 Współpraca z nauczycielami na terenie szkoły oraz nauczycielami muzyki w innych placówkach – wymiana doświadczeń i szukanie rozwiązań
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu tematy w dzienniku

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
§ 8 ust .2 .pkt. 2
L.p Formy realizacji
1 a) Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów edukacyjnych tablicy interaktywnej oraz Internetu
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu prezentacje
b) Przygotowanie i przeprowadzenie projektów w których uczniowie korzystają z Internetu
Termin realizacji Dowody realizacji cały okres stażu projekty
2 a)Doskonalenie własnego warsztatu, wykorzystanie komputera do tworzenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z pracą nauczyciela, szkoły, awansem zawodowym
Termin realizacji Dowody realizacji
na bieżąco wydruki
b) Wykorzystanie komputera jako narzędzia usprawniającego pracę nauczyciela-wychowawcy (np. kontakt e-mailowy
z nauczycielami i rodzicami, komunikacja poprzez dziennik Librus z rodzicami i nauczycielami)
Termin realizacji Dowody realizacji
na bieżąco wydruki
3 Prowadzenie strony internetowej klas twórczych: witryny www.klasytworcze.dbv.pl
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu wydruki

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8 ust.2 pkt 3
L.p Formy realizacji
1 Organizowanie spotkań, warsztatów, lekcji otwartych
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu scenariusze
2 Współpraca z nauczycielami w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Ars Vivendi, czyli na scenie dziejów o sztuce życia"
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu notatki
3 Praca w zespołach nauczycieli uczących w poszczególnych klasach
Termin realizacji Dowody realizacji cały okres stażu
4 Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”
Termin realizacji Dowody realizacji
listopad 2014r. publikacja w Internecie

IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§ 8 ust.2 pkt 4a
L.p Formy realizacji
1 Realizacja innowacyjnego programu edukacyjnego pt. "Ars Vivendi, czyli na scenie dziejów o życia"
Termin realizacji Dowody realizacji cały okres stażu wydruk

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§ 8 ust.2 pkt 4c
L.p Formy realizacji
1 Organizacja wycieczek, wyjść do kina, muzeum, na wystawy, koncerty
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu dokumentacja wycieczek,
fotografie
2 Działania w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej:
a) Współpraca z Przedszkolem nr 71 "Chatka Małego Skrzatka" we Wrocławiu
b) Współpraca z Przedszkolem nr 104 "Na Misiowej Polanie" we Wrocławiu
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu scenariusze zajęć

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust.2 pkt 4e
L.p Formy realizacji
1 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu notatki
2 Wsparcie działań edukacyjnych i terapeutycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu notatki, zdjęcia
3 Uczestnictwo w działaniach edukacyjnych Teatru Polskiego we Wrocławiu w ramach realizacji projektu Wszechnicy Teatralnej
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu notatki, zdjęcia

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§ 8 ust.2 pkt 5
L.p Formy realizacji
1 Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych:
- diagnoza problemu
- ustalenie metod pracy, oddziaływań wychowawczych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- opis efektów podjętych działań
Termin realizacji Dowody realizacji
cały okres stażu opis i analiza przypadków

Opracowała Wanda Merwińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.