X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25656

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor szkoły:
Szkoła: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Toruniu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 7.2.1)  umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Formy realizacji/termin/dowody realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu :
- Ustalenie zasad współpracy/IX.2011/kontrakt
- Konsultacje z opiekunem stażu w sytuacjach problemowych/cały staż/adnotacje w dzienniku,
- Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym formułowaniu wniosków oraz opracowaniu planu rozwoju zawodowego/IX.2011/wnioski
- Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego/V.2014/Projekt sprawozdania
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna/cały staż/wnioski z obserwacji
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna/cały staż/wnioski z obserwacji
2.Dalsze doskonalenie warsztatu i metod pracy:
- Studiowanie i stosowanie aktywizujących, atrakcyjnych dla odbiorcy metod przekazywania treści
- Tworzenie scenariuszy zajęć /Cały staż/Scenariusze zajęć, konspekty
- Studiowanie i wdrażanie w własnej pracy nowych metod diagnostycznych, (samodzielne prowadzenie badań, opis wyników, formułowanie wniosków /cały staż/opis wyników, wnioski, karty badań
- Tworzenie planów indywidualnej pracy terapeutycznej, systematyczna weryfikacja założeń ujętych w planie, monitorowanie postępów ucznia/ zgodnie z potrzebami wychowanków/plan pracy terapeutycznej
- Diagnoza potrzeb i problemów grupowych – na podstawie rozmów z wychowankami, wychowawcami, ankiet, obserwacja życia grupy/na bieżąco/zapisy w dzienniku,
- Prowadzenie zajęć grupowych w grupach internackich w oparciu o bieżące potrzeby grup oraz Plan Profilaktyki Ośrodka/ na bieżąco/konspekty
- Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora, Kierownika Ośrodka, omówienie zajęć, wnioski/wg. Terminarza hospitacji/ arkusze zajęć hospitowanych
- Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez uzupełnienie i prowadzenie biblioteczki w gabinecie psychologa/ cały staż/wyposażenie gabinetu
- Określenie potrzeb w zakresie doposażenia gabinetu w dodatkowe pomoce, materiały, narzędzia diagnostyczne/cały staż/wyposażenie gabinetu
3 Ocena własnych zasobów jako nauczyciela psychologa, ewaluacja i modyfikacja własnych działań :
- Autorefleksja/IX.2011/własne wnioski
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych działań/ cały staż/arkusze zajęć hospitowanych/
- Określenie własnych mocnych i słabych stron zawodowych i osobowościowych w oparciu o samoocenę oraz informacje zwrotne od opiekuna, nauczycieli, wychowanków/ cały staż/arkusze zajęć hospitowanych/
- Określenie kierunku dalszego kształcenia, obszarów samorozwoju /cały staż/arkusze zajęć hospitowanych/
- Wprowadzanie zmian w warsztacie pracy/na bieżąco/scenariusze, wnioski/
4 Samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (§ 7.1.2)
- Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, w szkoleniowych Radach Pedagogicznych/cały staż/zaświadczenia
- Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia: kursach, warsztatach, konferencjach/ cały staż/zaświadczenia, materiały ze szkoleń,
- Pogłębianie wiedzy poprzez systematyczne studiowanie literatury psychologicznej, korzystanie z internetowej czytelni Instytutu Psychologii Zdrowia PTP/cały staż/notatki, wykaz artykułów, adresy portali
- literatura czasopism tj. Niebieska linia, Nowiny Psychologiczne
korzystanie z internetowych źródeł wiedzy, portali poświęconych awansowi zawodowemu, pracy z osobą niepełnosprawną, tematyce psychologicznej
5. Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
- Współpraca w organizacji imprez ogólnoośrodkowych, Drzwi Otwartych,
- Współpraca z pedagogiem, psychologiem przy realizacji działań profilaktycznych/Cały staż/Dziennik pracy, sprawozdania z podjętych działań
6. Właściwe prowadzenie dokumentacji
- Prowadzenie dziennika psychologa szkolnego/Na bieżąco/Dziennik psychologa szkolnego
- Dokonywanie wpisów z arkuszach obserwacji wychowanka, dziennikach zajęć wychowawczych/ cały staż/wpisy w dokumentacji
- Systematyczne prowadzenie zapisów z sesji terapeutycznych eeg-biofeedback wraz z opisem ilościowym i jakościowym /Na bieżąco /zapisy z sesji

§ 7.2.2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
1 Rozpoznawanie specyficznych potrzeb i problemów wychowanków i środowiska lokalnego:
- Analiza dostępnych dokumentów: opinie, orzeczenia, wywiady środowiskowe, teczki uczniów, notatki służbowe/Cały staż/Dziennik pracy,
- Pozyskiwanie informacji w trakcie konsultacji z nauczycielami, pracownikami MOPR, MOPS, poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorami, lekarzami, funkcjonariuszami Policji, /Cały staż/wnioski z rozmów,
- Prowadzenie diagnozy psychologicznej, wywiadów, rozmów, obserwacji/Cały staż/wnioski z wywiadów, obserwacji,
- Prowadzenie wywiadów środowiskowych w domach rodzinnych wychowanków /Cały staż/wyniki badań diagnostycznych
2.Dostosowanie podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb uczniów i środowiska lokalnego:
- Prowadzenie rozmów wychowawczych, psychoedukacyjnych, interwencyjnych, terapeutycznych z uczniem zgodnie z jego potrzebami/Cały staż/Dziennik pracy,
- Organizowanie z rodzicami spotkań o charakterze psychoedukacyjnym, wspierającym, interwencyjnym/ wg.potrzeb/ notatki służbowe/
3. Rozwijanie zdolności dostrzegania i rozwiązywania współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- Rozwijanie wiedzy na temat problemów społecznych i cywilizacyjnych poprzez samodzielną lekturę, śledzenie doniesień /cały staż/Wykaz literatury, adresy stron www/
- Prowadzenie spotkań profilaktycznych i edukacyjnych z wychowankami i rodzicami/cały staż/dziennik pracy,

§ 7.2.3.)  umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1.Ocena i rozwijanie własnych możliwości i umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną
- Autorefleksja, określenie własnych umiejętności i potrzeb dokształcenia się /IX.2011/Wnioski, bilans potrzeb/
rozwijanie zdolności w zakresie korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej poprzez samodzielne dokształcanie się lub udział w szkoleniach/cały staż/notatki, zaświadczenia
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy psychologa:
- Tworzenie konspektów zajęć, pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej (tj: pokaz multimedialny, arkusze odpowiedzi)/Na bieżąco/Pomoce dydaktyczne w formie elektronicznej
korzystanie z internetowych źródeł pomocy min: w pozyskiwaniu informacji o szkoleniach, kursach, konferencjach, gromadzeniu aktów prawnych,/cały staż/ adresy stron, wydruki/
- propagowanie wśród uczniów „bezpiecznych” portali internetowych, zachęcanie do korzystania z komputera jako pomocy dydaktycznej oraz z internetowych źródeł wiedzy – poprowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i internetu /cały staż/adresy stron, wydruki
- Stworzenie bazy adresów ulubionych portali edukacyjnych /cały staż/spis stron www

- korzystanie z dostępnych form technologii komunikacyjnej tj: telefon, e-mail, poczta podczas kontaktowania się z rodzicami, instytuacjami, organizacjami /na bieżąco/potwierdzenia, wpisy w dzienniku/
- rozwijanie wśród wychowanków umiejętności samodzielnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną podczas spotkań indywidualnych i grupowych / cały staż/ konspekty, wpisy w dzienniku/
3.Publikacje i opracowania własne:
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na jednym z portali / 1.05.2014/ Adres strony www
- umieszczenie informacji o wybranej tematyce psychologicznej (zgodnie z potrzebami wychowanków) w gazetce internackiej/ cały staż/kopie gazetki
- stworzenie plakatu i opracowanie ulotki w celu przekazania wybranych treści wychowankom ośrodka i ich rodzicom / cały staż/ulotka, plakat/

§ 7.2.4)   umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1.Aktywna realizacja zadań psychologa:
- Prowadzenie diagnozy psychologicznej, rozpoznawanie specyficznych trudności i potrzeb wychowanków i ich rodzin w trakcie rozmów indywidualnych, wywiadów środowiskowych, obserwacji / cały staż/wnioski z rozmów,dzienniki pracy, arkusze wywiadu środowiskowego
- wykorzystanie wiedzy w tworzeniu planów pracy terapeutycznej oraz prowadzeniu zajęć terapeutycznych / cały staż/plan pracy terapeutycznej
- prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli, rodziców/ cały staż/dzienniki pracy/
- prowadzenie działań interwencyjnych/ cały staż/notatki służbowe
- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowanków poprzez aktywny udział w zebraniach Zespołu Wychowawczego/ Cały staż/listy obecności, protokoły z posiedzeń
2.Współpracowanie z instytucjami działającymi na rzecz podopiecznych i ich rodzin:
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy, dzielenie się spostrzeżeniami w trakcie konsultacji min z :
Komendą Policji, Sądem, Kuratorami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Psychiatrycznego Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne/Cały staż/Dziennik pracy, zapiski o kontaktach z instytucjami

§ 7.2.5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1.Poznanie i przestrzeganie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
- Lektura aktów prawnych tj: - Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r.), Karta Nauczyciela (w szczególności rozdział 3a), Rozporządzenie MENiS z 14 listopada 2007r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz 1580)/ IX.2011/ Znajomość przepisów/
- Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju/IX 2011/ Złożenie wniosku i planu rozwoju u Dyrektora Szkoły
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu
2.Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich:
- Analiza przepisów tj: Karta Praw Dziecka,Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, wybrane fragmenty Kodeksu Prawnego, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani, Wybrane rozporządzenia Ministra Opieki i Polityki Społecznej dotyczące nieletnich oraz osób niepełnosprawnych/ Cały staż/ Notatki,
- Stworzenie biblioteczki- zbioru aktów prawnych w formie elektronicznej/ cały staż/ zgromadzone akty prawne w formie cyfrowej
3.Analiza i przestrzeganie przepisów regulujacych funkcjonowanie szkoły. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce
- Anliza dokumentów tj: Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy Ośrodka, Programy Profilaktyczne Ośrodka, /Cały staż/Notatki
- Uczestniczenie w pracach Rady Pdagogicznej, Zespołu Wychowawczego, /Cały staż/listy obecności, potwierdzenia,
- Współpraca z Dyrektorem Ośrodka, gronem pedagogicznym, Młodzieżową Radą Ośrodka, Radą Rodziców, pedagogiem, psychologiem
podejmowanie działań wynikających z Programu wychowawczego i profilaktycznego Ośrodka /Cały staż/dziennik pracy,
konspekty zajęć

Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie w trakcie trwania stażu za zgodą opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły.

 Opracowała: Dorota Bielawa
Powyższy plan rozwoju zawodowego został stworzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) oraz ostatnie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
 

Sporządził:........................................   Zatwierdził:.......................................
podpis nauczyciela podpis dyrektora          

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.