X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25649
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Iwona Wróbel
2. Nauczany przedmiot: matematyka, zajęcia komputerowe
3. Czas trwania stażu: 01.09.2014 – 31.05.2017
4. Kwalifikacje: tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, studia podyplomowe z informatyki w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie

Niniejszy Plan Rozwoju Zawodowego opracowany został zgodnie z § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393).

Zadania wynikające z Rozporządzenia MEN:

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

Formy realizacji:
- uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

Termin:
- cały okres stażu oraz zgodnie z ustalonymi terminami.

Sposób dokumentowania:
- zaświadczenia;
- notatki.

2. Sprawowanie opieki nad salą matematyczną i salą komputerową. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej.

Formy realizacji:
- troska o estetykę oraz wyposażenie sali matematycznej i sali komputerowej;
- wdrażanie uczniów do opieki nad klasą (prace porządkowe, estetyczny wygląd, gazetki);
- gromadzenie pomocy dydaktycznych;

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- baza materiałów.

3. Doskonalenie metod pracy. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej i wychowawczej, podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć.

Formy realizacji:
- praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- przykładowe scenariusze zajęć.

4. Integracja zespołu klasowego poprzez organizowanie uczniom czasu wolnego.

Formy realizacji:
- organizowanie imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Wigilia klasowa, dyskoteki, wycieczki szkolne;
- kształtowanie pozytywnych postaw zgodnie z zasadami wychowania: udział w akcji „Góra grosza” , „Sprzątanie świata” , „Dzień Ziemi” i innych wynikających z planu pracy szkoły.

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- plan pracy wychowawczej;
- poświadczenie w dzienniku zajęć lekcyjnych.

5. Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

Formy realizacji:
- rozmowy indywidualne;
- pogadanki;
- współpraca z rodzicami i specjalistami;
- pedagogizacja rodziców.

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- poświadczenie w dzienniku lekcyjnym.

6. Zdiagnozowanie i śledzenie na bieżąco sytuacji rodzinnej wychowanków oraz zapewnienie im w razie potrzeby opieki pedagogiczno – psychologicznej.

Formy realizacji:
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych;
- systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów - zebrania z rodzicami, konsultacje, kontakt telefoniczny i listowny.

Termin:
- na bieżąco.

Sposób dokumentowania:
- notatki.

7. Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełniania i pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności.

Formy realizacji:
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
- systematyczne śledzenie fachowej literatury, prasy;
- wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji wiedzy na temat oświaty.

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- baza materiałów.

8. Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Formy realizacji:
- udział w pracach zespołu do spraw dydaktyki, zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołach wynikających z potrzeb szkoły,
- pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji nadzorującej przeprowadzenie sprawdzianu szóstoklasistów,
- sprawowanie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
- współpraca z Radą Rodziców.

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- poświadczenia Dyrektora lub wpisy do protokołów posiedzeń.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przeprowadzenie zajęć z matematyki z wykorzystywaniem urządzeń multimedialnych.

Formy realizacji:
- opracowanie scenariusza lekcji;
- analiza zajęć.

Termin:
- w okresie stażu.

Sposób dokumentowania:
- scenariusze lekcji;

2. Organizacja warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej przy pomocy technik komputerowych.

Formy realizacji:
- opracowanie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy.
- przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego.

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- scenariusze lekcji;
- scenariusze imprez;
- dyplomy;
- konkursy;
- testy;
- sprawdziany.

3. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w codziennej pracy.

Formy realizacji:
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli na forum dla nauczycieli;
- śledzenie w Internecie zmian w przepisach prawa oświatowego;
- korzystanie ze stron MEN;
- opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i scenariuszy w Internecie.

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- wydruki z Internetu;
- adres strony internetowej.

4. Utworzenie i administrowanie szkolnej strony internetowej.

Formy realizacji:
- założenie strony internetowej szkoły,
- systematyczne uzupełnianie wiadomości na stronie.

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- adres strony, wydruki.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Formy realizacji:
- dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą z nauczycielami poprzez prowadzenie lekcji koleżeńskich;

Termin:
- okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- scenariusz lekcji;
- notatki.

2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

Formy realizacji:
- podejmowanie działań interdyscyplinarnych, opracowywanie scenariuszy, testów, sprawdzianów i konkursów;
- współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych, wycieczek;
- bieżąca wymiana uwag na temat postępów w nauce moich wychowanków.

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- scenariusze;
- notatki.

4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Formy realizacji:
- publikacja swojego planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Termin:
- XI.2014r..

Sposób dokumentowania:

- adres strony internetowej.

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie Programu Wychowawczego i Planów Wychowawczych dla klas I–III i klas IV-VI.

Formy realizacji:
- opracowanie Programu Wychowawczego Szkoły i Planów Wychowawczych;
- realizacja planu wychowawczego;
- ewaluacja programu.

Termin:
- wrzesień 2014r.

Sposób dokumentowania:
- Program Wychowawczy wraz z załącznikami.

2. Współudział w opracowaniu Statutu szkoły i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.

Formy realizacji:
- praca nad utworzeniem Statutu szkoły;
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przy tworzeniu WZO.

Termin:
- wrzesień 2014r.

Sposób dokumentowania:
- Statut;
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

3. Opracowanie IPETu dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym.

Formy realizacji:
- analiza zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartych w orzeczeniu;
- zapoznanie się z treścią rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- konsultacje z rodzicami;
- opracowanie IPETu;

Termin:
- wrzesień 2014r.

Sposób dokumentowania:
- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

4. Opracowanie programu koła matematycznego.

Formy realizacji:
- opracowanie programu koła matematycznego;
- prowadzenie zajęć koła matematycznego.

Termin:
- wrzesień 2014r, okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- plan pracy koła matematycznego.

5. Opracowanie programu koła informatycznego.

Formy realizacji:
- opracowanie programu koła informatycznego;
- prowadzenie zajęć koła informatycznego.

Termin:
- wrzesień 2014r., okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- plan pracy koła informatycznego.

6. Opracowanie przedmiotowych zasad oceniania z matematyki i zajęć komputerowych.

Formy realizacji:
- opracowanie zasad oceniania i określenie wymagań na poszczególne stopnie szkolne z matematyki i zajęć komputerowych,
- zapoznanie uczniów i rodziców z przedmiotowymi zasadami oceniania.

Termin:
- wrzesień 2014r.

Sposób dokumentowania:
- przedmiotowe zasady oceniania z matematyki i zajęć komputerowych.

§ 8 ust.2 pkt.4b
Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

1. Zdobycie kwalifikacji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

Formy realizacji:
- złożenie wniosku na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów OKE;
- udział w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów OKE;
- zdanie egzaminu;
- udział w szkoleniach egzaminatorów;

Termin:
- podczas stażu.

Sposób dokumentowania:
- zaświadczenie o uzyskaniu stopnia egzaminatora OKE;
- potwierdzenie wykonywania pracy egzaminatora.

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim
Formy realizacji:
- opracowanie wraz z uczniami regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
- przygotowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego;
- realizacja planu;
- podsumowanie pracy Samorządu – sprawozdanie;

Termin:
- w okresie stażu.

Sposób dokumentowania:
- regulamin Samorządu Uczniowskiego;
- plan pracy SU;
- sprawozdanie z realizacji zadań.

2. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych:

- klasowy Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet, Andrzejki, wigilia klasowa;
- organizacja dyskotek szkolnych w ramach współpracy z Samorządem Uczniowskim;
- przygotowanie uroczystości i akademii szkolnych;
- organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych.

Termin:
- w okresie stażu.

Sposób dokumentowania:
- zapisy w dzienniku;
- karta wycieczki;
- scenariusz uroczystości;
- sprawozdanie.

3. Przeprowadzanie w szkole konkurów matematycznych:

Formy realizacji:
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach;
- zgłoszenie uczniów do udziału w międzynarodowym konkursie KANGUR;
- przeprowadzenie konkursu.

Termin:
- w okresie stażu.

Sposób dokumentowania:
- sprawozdanie.

4. Organizowanie konkursów w ramach działań SU:

Formy realizacji:
- opracowanie regulaminu konkursu „Puszki, nakrętki zbieramy, bo o środowisko dbamy”,
- opracowanie regulaminu konkursu „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.
- przeprowadzenie konkursów;
- zakupienie nagród;
- podsumowanie wyników.

Termin:
- w okresie stażu.

Sposób dokumentowania:
- regulaminy;
- sprawozdania.

5. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

Formy realizacji:
- koło matematyczne;
- koło informatyczne;
- sprawowanie opieki nad uczniami w czasie wyjazdów na basen.

Termin:
- w okresie stażu.

Sposób dokumentowania:
- dziennik zajęć pozalekcyjnych;

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

Formy realizacji:
- wdrażanie zaleceń poradni w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
- konsultacje;

Termin:
- cały okres stażu.

Sposób dokumentowania:
- opinie;
- notatki;
- zaświadczenia.

2. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Formy realizacji:
- złożenie wniosku o dofinansowanie wycieczki szkolnej;

Termin:
- w okresie stażu.

Sposób dokumentowania:
- potwierdzenia.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Formy realizacji:
- opis i analiza dwóch przypadków.

Termin:
- okres trwania stażu.

Sposób dokumentowania:
- opracowany opis i analiza dwóch przypadków.

Plan Rozwoju ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzane lub modyfikowane w miarę potrzeb wynikających z Planu Pracy Szkoły i zmian w tej pracy zachodzących.

Opracowała :

Parciaki, dnia 12.09.2014 r. ........................................
podpis osoby sporządzającej plan rozwoju zawodowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.