X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25493
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
mgr Justyny Gil
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wlkp.
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

okres stażu: od 01.09.2014 do 31.05.2017

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .
Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291)

Cel główny :
Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe :
•poznawanie nowych przepisów dotyczących systemu oświaty
•poszerzenie zakresu wiedzy ogólnej i umiejętności dot. postępowania w sprawach nieletnich
•wzbogacenie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych
•doskonalenie warsztatu i metod pracy
•uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
•wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
•podniesienie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych
•uczestniczenie w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze specyfiki i rodzaju placówki
•pedagogizacja środowiska rodzinnego
• rozwijanie w uczniach ich możliwości i talentów oraz umiejętnego i efektywnego wykorzystania czasu wolnego
•podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki
•wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
•współpraca z zespołami wychowawczymi
•uwzględnienie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
•spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Cele powyższe będę starała się realizować uwzględniając potrzeby placówki oraz możliwości i potrzeby uczniów oraz ich rodzin .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

*Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt.1
(Zadania-1 Formy realizacji-2 Termin realizacji-3 Sposoby dokumentowania-4 Spodziewane efekty-5)
1.Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
2.- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)
- Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i korzystanie z tych zasobów
- Regularna lektura publikacji MEN
- Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu awansu zawodowego
- Opracowanie planu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
3. Czas stażu
Zgodnie z bieżącymi potrzebami
4. - Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Zredagowanie planu rozwoju zawodowego
- Sprawozdanie
- Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
5.- Poszerzenie wiedzy dotyczącej procedury uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

1.Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Zadania samokształceniowe:
*Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
*Aktywny udział
w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli i szkoleniowych Radach Pedagogicznych
*Udział w szkoleniach zewnętrznych.
Organizowanie konkursów
Organizacja imprez, akcji, apeli szkolnych. Dbanie o poszanowanie tradycji i ceremoniału szkolnego
Prowadzenie lekcji poza klasą szkolną (biblioteka, muzeum, galeria, park, las itp.)
Prowadzenie kółka plastycznego dla dzieci
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci
Promowanie szkoły w środowisku
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu z zakresu savoir-vivre
Przynależność do programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” i do Szkolnego Klubu Unicef
Pedagogizacja rodziców
Współpraca z rodzicami
Udział w pracach zespołu przedmiotowego (kl. I). - Analiza dokumentacji: Statut Szkoły, WSO, Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy

2.Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nauczania zintegrowanego, aktywizujących metod pracy, zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu, ocenianiu, pracy z uczniem trudnym , zdolnym itp.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach WDN.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach o tematyce adekwatnej do potrzeb własnych i szkoły
Przygotowanie i przeprowadzanie konkursów klasowych, szkolnych i międzyszkolnych z edukacji wczesnoszkolnej
Udział w zajęciach, gromadzenie materiałów
i informacji.
Opracowanie scenariuszy ,
próby, ćwiczenia, włączenie do współpracy rodziców.
Organizacja wyjść i wycieczek
Opracowanie programu kółka plastycznego
Opracowanie programu zajęć wyrównawczych
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń z życia klasy. Czynny udział we wszystkich, organizowanych na terenie placówki Dniach Otwartych, współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych nr 1 w Gorzowie (projekt Eko Lubuskie) i Zespołem Szkół Specjalnych nr 99 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Przygotowanie i wdrożenie własnego programu
Organizacja zajęć czytelniczych, zapraszanie gości, włączenie do współpracy rodziców.
Udział w akcjach organizowanych przez Unicef
Przygotowanie i wygłaszanie referatów dla rodziców.
Spotkania integracyjne dla rodziców.
Angażowanie rodziców do współpracy w organizowaniu klasowych i szkolnych uroczystości.
Prowadzenie zajęć otwartych z rodzicami
Opracowanie planu pracy.

3.Okres stażu
Na bieżąco
według programu szkoleń
według potrzeb
wg kalendarza imprez
Zgodnie z harmonogramem zebrań z rodzicami

4.Zestawienie bibliograficzne, recenzje wybranych pozycji.
Zaświadczenia o udziale w szkoleniach, dyplomy, potwierdzenia.
Dokumentacja konkursów, zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dyplomy, sprawozdania.
Sprawozdania, zdjęcia
Sprawozdania, potwierdzenia, zdjęcia
Wystawy prac plastycznych dzieci, zdjęcia, teczki z pracami plastycznymi
Program zatwierdzony przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną
Sprawozdania, potwierdzenia, zdjęcia
Zapis w dzienniku.
Scenariusze zajęć.
Sprawozdania
5.Podniesienie efektywności nauczania, dokonywanie ewaluacji własnych działań, doskonalenie warsztatu pracy.
Lepsza organizacja pracy.
Lepszy poziom przygotowania merytorycznego.
Podniesienie kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy.
Podniesienie poziomu dydaktycznego i wychowawczego.
Podwyższenie jakości pracy szkoły.
Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych dzieci.
Rozwijanie ogólnych zdolności .
Aktywny udział uczniów
Promocja szkoły i jej działań.
Aktywny udział uczniów
Rozwijanie zdolności plastycznych
Podwyższenie jakości pracy szkoły
Promocja szkoły i jej działań.
Podniesienie efektywności nauczania, dokonywanie ewaluacji własnych działań, doskonalenie warsztatu pracy.
Aktywny udział uczniów
Promocja szkoły i jej działań.
Aktywny udział rodziców w życie szkoły.
Aktywny udział rodziców w życie szkoły.
Aktualizacja dokumentacji szkolnej, podniesienie jakości pracy szkoły.

*Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.§ 8 ust. 2 pkt.2
(1 2 3 4 5)
1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Mała grafika komputerowa.
Komputerowe opracowanie materiałów związanych
z pracą szkoły.
Samokształcenie poprzez korzystanie z zasobów internetowych i multimedialnych.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych
Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć

2.Opracowanie narzędzi badawczych oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami,
Opracowani prezentacji komputerowych
Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu
Wykorzystywanie komputera do wykonywania dyplomów, zaproszeń, sprawozdań, ogłoszeń.
Pisanie i przepisywanie dokumentów, ogłoszeń, sprawozdań itp.
Drukowanie ich lub zapisywanie w formie elektronicznej. Obróbka zdjęć cyfrowych.
Wykorzystywanie i Internetu jako nośnika niezbędnych informacji do pogłębiania wiedzy i poszerzania własnego warsztatu pracy oraz miejsca „spotkań” użytkowników forów internetowych na temat edukacji wczesnoszkolnej.
Przygotowywanie wraz z uczniami gazetek klasowych
Korzystanie ze stron internetowych różnych wydawnictw pedagogicznych (WSiP Juka, Mac itp.) oraz portali edukacyjnych oferujących fachową diagnozę osiągnięć szkolnych na różnych etapach kształcenia.
Publikowanie scenariuszy zajęć oraz scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych na stronach internetowych
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego

3.Na bieżąco
okres stażu

4.Przykładowe materiały, np. karty obserwacji, karty pracy, scenariusze, plansze itp.
Przykładowe materiały.
Notatki, wydruki, potwierdzenia
Gazetki szkolne, scenariusze uroczystości itp.
Adresy stron internetowych z publikacjami

5.Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Urozmaicenie technik pracy na zajęciach.
Urozmaicenie technik pracy na zajęciach. Zdobywanie nowych doświadczeń.
Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Wzbogacenie warsztatu pracy. Współpraca z innymi nauczycielami, wzbogacanie doświadczeń.
Wzbogacenie warsztatu pracy. Atrakcyjność zajęć.
Wzbogacenie warsztatu pracy. Wzbogacanie doświadczeń.

*Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt.3
(1 2 3 4 5)
1.Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem
Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym
Udostępnienie materiałów i opracowań innym nauczycielom.
Pedagogizacja rodziców

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, odbywających staże na stopnie nauczycieli kontraktowych lub mianowanych.
Prowadzenie zajęć dla studentów w ramach praktyk.
Wystąpienia na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowanych materiałów.
Opracowywanie i przekazywanie własnych materiałów, współpraca przy organizowaniu imprez.
Publikowanie materiałów na stronach internetowych
Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami

3. Okres staż

4. Przykładowe materiały, potwierdzenia, arkusze hospitacyjne, konspekty, scenariusze zajęć, programy
Notatki
Przykłady opracowanych scenariuszy, programów.
Opracowania na stronie internetowej.
Scenariusze i notatki

5.Wzbogacenie warsztatu pracy.
Satysfakcja z możliwości dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Nowe umiejętności w procesie tworzenia stron internetowych.
Czynny udział rodziców

*Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt.4a
(1 2 3 4 5)

1.Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu „Dobre wychowanie, czyli savoir vivre pierwszoklasisty”
Praca z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenia z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

2.Poznanie i stosowanie zasad dobrego wychowania.
Szkolny Konkurs Recytatorski dla kl. I „Czarodziejskie słowa”
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Grunt to dobre wychowanie”
Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

3. 2014/2015
Okres stażu

4. Program autorski.
Potwierdzenie dyrektora.
Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

5.Wzbogacenie warsztatu pracy, nabywanie nowych doświadczeń.
Rozwijanie zdolności recytatorskich u dzieci.
Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci.
Promowanie szkoły.
Wzbogacenie warsztatu pracy, nabywanie nowych doświadczeń.

*Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt.4c
(1 2 3 4 5)

1. Prowadzenie zajęć doskonalących technikę głośnego czytania i słuchania
Organizowanie konkursów wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych.
Organizacja kiermaszy i wystaw szkolnych.
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.

2. Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Współpraca z Biblioteką Wojewódzką w Gorzowie
Konkursy klasowe, szkolne, międzyszkolne
Angażowanie rodziców w przygotowania imprez i wycieczek.
Przygotowanie stroików, kartek świątecznych .
Współuczestniczenie w akcjach: zbiórka plastikowych nakrętek,
Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.

3.Cały okres stażu
XII, IV każdego roku
Na bieżąco

4.Notatki, sprawozdania, zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora.
Zdjęcia, wytwory prac dzieci, dokumentacja wycieczek.

5.Rozwijanie zainteresowań uczniów, właściwe wykorzystanie wolnego czasu.
Zacieśnianie więzów między uczniami i między wychowawcą
i klasą.
Zaangażowanie dzieci.
Zaangażowanie uczniów, rozwijanie ich zdolności
i zainteresowań.
Zaangażowanie uczniów
Zainteresowanie rodziców sprawami klasy i szkoły, zacieśnienie współpracy z rodzicami. Pedagogizacja rodziców.
Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, integracja
z innymi uczniami. Rozwijanie u dzieci postaw proekologicznych, humanitaryzmu i empatii.
Rozwijanie wrażliwości na los bezdomnych zwierząt

*Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt.4e
(1 2 3 4 5)

1. Współpraca z policją i strażą miejską.
Współpraca ze Służbą Zdrowia
Współpraca z Wojewódzką Biblioteką (Filia nr 1)
Współpraca z przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych.

2. Spotkanie z pracownikami policji .
Zaproszenie pielęgniarki szkolnej na pogadanki. Wyjście do Ośrodka Zdrowia. Promocja zdrowia poprzez udział
w konkursach. Propagowanie zdrowego stylu życia .
Wypożyczanie książek, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, udział uczniów
w prelekcjach.
Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa.

3. wrzesień każdego roku
według planu pracy
okres stażu

4.Potwierdzenie, notatka, zdjęcia
Zaświadczenia z .udziałów w konferencjach.

5. Ustalenie oddziaływań wychowawczych związanych
z bezpieczeństwem.
Ustalenie oddziaływań prozdrowotnych.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Nawiązanie współpracy, stały kontakt z przedstawicielem wydawnictwa.

*Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki.
§ 8 ust. 2 pkt.5
(1 2 3 4 5)

1.Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

2. Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.
Identyfikacja problemu
Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
Określenie znaczenia problemu.
Propozycje rozwiązania
Wdrażania oddziaływań
Efekty oddziaływań.

3.Cały okres stażu
4.Opis i analiza przypadków.
Notatki własne.
5.Udzielenie pomocy uczniom, prawidłowe rozwiązanie problemów

Plan rozwoju jest otwarty i może ulec modyfikacjom zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała: Justyna Gil

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.