X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25478
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego edukacji wczesnoszkolnej ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Joanna Jabłońska
nauczyciel Zespołu Szkół Miejskich
w Golubiu-Dobrzyniu

Kwalifikacje:
-mgr edukacji wczesnoszkolnej,
-kurs kwalifikacyjny bibliotekoznawstwo.

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014r
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r

Pracuję w swoim zawodzie już 25 lat do momentu , aż podjęłam decyzję o staraniach w sprawie uzyskania awansu zawodowego. Myślę , że da mi to okazję do autorefleksji i zweryfikowania siebie – jakim jestem nauczycielem. W czasie trwania stażu będę kontynuowała działania, które już wykonywałam lub ponownie je podejmę.

Cele stażu:
1.Poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy.
2.Doskonalenie własnych umiejętności.
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4.Podniesienie poziomu pracy szkoły przez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENiS Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI( DZ. U. 260 Z DNIA 08 GRUDNIA 2004 R. POZ 2593)
Podstawa prawna
USTAWA Z DNIA.26.01.1982 KN WRAZ ZE ZMIANAMI Z DNIA 15 LIPCA 2004 R. O ZMIANIE USTAWY-KN ORAZ PO ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. NR 179, POZ.1845)

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu
zawodowego i przygotowanie
planu rozwoju *wstępna analiza własnych umiejętności,
*poznanie procedur awansu zawodowego w oparciu o ustawy, rozporządzenia, czasopisma oraz śledzenie zmian dotyczących edukacji,
*opracowanie planu rozwoju zawodowego
*złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, 09.2014r
09.2014r


09.2014r
1.09.2014r
2. Zapoznanie się z programami obowiązującymi w szkole. - analiza Szkolnego Programu Wychowawczego
- analiza Szkolnego Programu Profilaktyki
- analiza Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 09.2014r
3. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego. gromadzenie dokumentów. *praca nad spełnieniem wymagań na uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
*gromadzenie dokumentacji
*uzyskanie oceny dorobku zawodowego cały staż

cały staż
06.2017r
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. *przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju, 06.2014r
5. Doskonalenie kompetencji zawodowych *aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb n-la i szkoły,
*uczestnictwo w szkoleniach, w warsztatach, spotkaniach,
*uzupełnianie i gromadzenie pomocy dydaktycznych,
*studiowanie literatury fachowej i czasopism dla n-li,
*udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich,
*śledzenie stron www dotycz. edukacji cały staż

cały staż

cały staż

cały staż

cały staż

cały staż
6. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej *wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym,
*praca z uczniem zdolnym- prowadzenie Koła Małego Czytelnika dla kl.1-3,
*praca z uczniami mającymi problemy w nauce- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w kl.1-3,
*przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych,
*prowadzenie kroniki klasowej. cały staż

cały staż

cały staż

cały staż

cały staż

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej *wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć codziennych oraz multibooka,
*stosowanie dziennika elektronicznego,
*opracowywanie scenariuszy zajęć , uroczystości dla rodziców, regulaminów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców pomocą technologii komputerowej,
*zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o ciekawych wydarzeniach z życia klasy,
*wykonanie dokumentacji związanej z awansem,
*korzystanie z komputera, skanera, drukarki w codziennej pracy. cały staż

cały staż
cały staż
cały staż

cały staż
cały staż
2. Zachęcanie uczniów i rodziców do korzystania z technologii komputerowej *nauka obsługi komputera podczas zajęć komputerowych,
*nauka bezpiecznego korzystania z Internetu,
*wskazywanie dzieciom i rodzicom bezpiecznych stron dla dzieci w wieku 6-10 lat,
* zachęcanie rodziców do częstego korzystania z obserwacji postępów dziecka za pośrednictwem dziennika elektronicznego. raz w tygodniu

okazjonalnie

wg potrzeb
3. Wykorzystanie internetu w pracy jako źródła informacji oraz sposobu komunikowania się *korzystanie z zasobów sieci internetowej,
*korzystanie z poczty elektronicznej w celu wymiany wiedzy z innymi nauczycielami, wydawnictwami,
*wykorzystanie sieci w celu urozmaicania zajęć z dziećmi,
*opublikowanie planu rozwoju oraz podsumowania,
* ukończenie kursu e-learning.

cały staż

cały staż

cały staż

09.2014r
06.2014r
w czasie trwania stażu

§ 8 ust. pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania
wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom *prowadzenie lekcji otwartych,
*praca w zespole metodycznym
*publikowanie materiałów edukacyjnych w Internecie, w czasie trwania stażu
2. Upowszechnianie ciekawych rozwiązań i pomysłów dot. pracy
dydaktycznej i wychowawczej *założenie własnego banku materiałów dyd.( scenariuszy. inscenizacji itp.),
*udostępnianie innym nauczycielom, w szczególności stażystom, cały staż

cały staż
3. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym *dzielenie się zdobytą wiedzą podczas szkoleń w zespole metodycznym- wygłoszenie odczytu na określony temat,
*wzbogacenie zasobów Biblioteki Szkolnej o wydrukowany program „Kola Małego Czytelnika”. w czasie stażu

10.2014r

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrażanie programu
zajęć pozalekcyjnych „Koła Małego
Czytelnika” dla klas 1-3 na lata
2014-2017 *opracowanie i realizacja programu koła

*przeprowadzenie konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania” dla klas 2 i 3 we współpracy z biblioteką szkolną,
* przeprowadzenie akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z biblioteką szkolną,
* przeprowadzenie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater z bajki”,
*przeprowadzenie „Pasowania na czytelnika” dla klas 1 we współpracy z biblioteką oraz uczniami klas starszych, 09.2014
09.2015
09.2016
10.2014-2016
10 lub 5 2014-2017

03.2015-2017
03.2015-2017
2. Opracowanie i wdrażanie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas 1-3 (pozalekcyjnego) *opracowanie programu,
*realizacja programu zajęć dyd.-wyrówn. do poł.09 każdego roku
cały staż
3. Opracowanie i wdrażanie Programu Wychowawczego dla klasy 1,2 i3 na lata 2014-2017 *opracowanie programu,
*systematyczne realizowanie zagadnień programowych.

do poł. 09
cały staż

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działania szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kultywowanie tradycji *organizowanie imprez szkolnych,
klasowych (pasowanie na ucznia szkoły podstawowej, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Nauczyciela, Święto Szkoły, Wigilia w klasie) wg kalendarza
2. Udział w akcjach charytatywnych *udział w akcjach prowadzonych w szkole (Góra grosza, zbiórka nakrętek , baterii, makulatury, WOŚP ) cały staż
3. Wspomaganie ucznia zdolnego i ucznia mającego trudności w nauce *prowadzenie koła czytelniczego,
*prowadzenie zajęć wyrównawczych. cały staż
4. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych *przeprowadzenie „Konkursu Pięknego Czytania” dla klas 2i 3,
*przeprowadzenie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater z bajki”, raz w roku

raz w roku
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów *organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek krajoznawczych,
*organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych,
*przygotowywanie uczniów do różnych konkursów odbywających się w szkole,
2 razy w roku
wg potrzeb

wg potrzeb
6. Współpraca z Gimnazjum Plastycznym *zapraszanie gimnazjalistów na zajęcia koła czytelniczego, wg potrzeb
7. Współpraca z rodzicami *pedagogizacja rodziców na interesujące ich tematy,
*zapraszanie rodziców na zajęcia koła, imprezy klasowe i szkolne, zajęcia otwarte itd. wg harmonogramu spotkań
wg potrzeb
8. Poszerzenie działań prozdrowotnych *spotkania z p. pielęgniarką, pogadanki,
*udział dzieci w programie „Szklanka mleka” i „Warzywa owoce w szkole”. wg potrzeb
wg harmonogramu
9. Współpraca z SKO *prowadzenie klasowej i udział w szkolnej SKO. cały staż

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Współpraca z nadleśnictwem *zbiórka żołędzi , kasztanów,
suchego chleba dla zwierząt, podczas stażu
2. Współpraca z Policją *zorganizowanie i udział w pogadankach na temat bezpieczeństwa w ruchu ulicznym oraz w kontaktach z nieznajomymi,
*wycieczka do Komendy Policji. okazjonalnie

3. Współpraca ze Strażą Pożarną *zorganizowanie i udział w wycieczce do Komendy Straży- poznanie pracy strażaków. raz w roku
4. Współpraca z Biblioteką Publiczną *udział w spotkaniach i imprezach organizowanych przez bibliotekę,
*udział dzieci w konkursach bibliotecznych. wg potrzeb
5. Współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt *zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska i rozmowy z pracownikiem, raz w roku
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną *kierowanie uczniów w porozumieniu z rodzicami na badania do poradni, wg potrzeb
7. Współpraca z Pedagogiem i Psychologiem szkolnym *spotkania i rozmowy z Pedagogiem i Psychologiem,
*zapraszanie ww osób na zebrania z rodzicami. wg potrzeb

wg potrzeb
8. Współpraca ze świetlicą szkolną i biblioteką *rozmowy z wychowawcami ze świetlicy i panią bibliotekarką, wg potrzeb
9. Współpraca z Przedszkolem Publicznym *odwiedziny w przedszkolu,
*zaproszenie przedszkolaków na zajęcia lub imprezę w klasie. wg potrzeb
10. Współpraca z wydawnictwem „Nowa Era” oraz innymi wydawnictwami *udział w szkoleniach prezentacjach organizowanych przez wydawnictwa.
*śledzenie nowości wydawniczych. wg harmonogramu
cały staż

§ 8 ust.2 pkt 5
Opis analiza co najmniej dwóch przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków
rozwiązywania problemów edukacyjnych
i wychowawczych. *zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych,
*poznanie warunków i sytuacji rodzinnej,
rozmowy i wywiady,
*ustalenie metod pracy z dziećmi i planu pomocy,
*systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. na początku stażu
cały staż

wg potrzeb

cały staż

W trakcie trwania stażu plan może ulec modyfikacji.

........................................
(data, imię i nazwisko nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.