X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25510
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły. Współtworzenie i analiza dokumentów:
- Statut szkoły
- WSO
- Plan Pracy Szkoły

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia
warsztatu i metod pracy. Aktywny udział w szkoleniach i kursach zewnątrz szkolnych i wewnątrzszkolnych, udział w spotkaniach zespołu języków obcych, warsztatach i konferencjach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły,
formach doskonalenia zawodowego w ramach WDN.

3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii,
dydaktyki, oraz metodyki przedmiotu. Samodzielne studiowanie literatury fachowej z zakresu dydaktyki i psychologii nauczania języka angielskiego. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami (również poprzez internet).

4. Współpraca z wychowawcami klas. Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce bądź zachowań ucznia.

5. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów z języka angielskiego. Opracowywanie regulaminów konkursów, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

6. Stosowanie metod aktywizujących i ich ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod aktywizujących stosowanych na lekcjach języka angielskiego.

7. Opracowanie i wykorzystanie na lekcjach języka angielskiego
zestawu pomocy dydaktycznych.

8. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dostosowanych do potrzeb uczniów. Opracowanie planu pracy zajęć dodatkowych z języka angielskiego. Systematyczne przeprowadzanie zajęć i prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Przygotowanie dokumentacji stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego, dokumentów potwierdzających realizację zadań oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji
pracy dydaktycznej. Samodzielne tworzenie pomocy naukowych, opracowywanie testów, sprawdzianów, scenariuszy, regulaminów konkursów, sprawozdań protokółów.

3. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Wyszukiwanie różnych informacji niezbędnych w pracy nauczyciela. Wymiana informacji z innymi nauczycielami, oraz wydawnictwami oświatowymi i językowymi za pomocą poczty elektronicznej.

4. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem:
- edytora tekstu ( Word )
- ćwiczeń pochodzących z Internetu.

§ 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych lub koleżeńskich
dla nauczycieli. Opracowanie scenariusza zajęć. Przygotowanie materiałów, dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.

2. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli języka angielskiego pomocy dydaktycznych. Opracowanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych.

3. Przeprowadzenie warsztatów w zespole samokształceniowym. Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia.

4. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4A
Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrażanie programu dodatkowych zajęć z języka angielskiego dostosowanych do potrzeb uczniów. Opracowanie programu, przedłożenie programu do akceptacji dyrektora.

2. Opracowanie i wdrażanie autorskiego programu nauczania na dodatkowych zajęciach koła zainteresowania języka angielskiego z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu. Opracowanie autorskiego programu nauczenia języka angielskiego i jego realizacja podczas zajęć. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4C
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami. Kontakty i współpraca z pedagogiem szkoły.

2. Prowadznie dodatkowych zajęć dla uczniów klas VI. Przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas VI przygotowujących ich do sprawdzianu po klasie VI.

3. Współpraca z samorządem uczniowskim. Pomoc w organizowaniu akcji „Góra Grosza”, itp.

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów. Systematyczna lektura literatury pedagogicznej. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.

5. Praca na rzecz prezentacji szkoły „na zewnątrz”. Współorganizowanie i udział w Dniach Otwartych Szkoły”, itp.

6. Udział w akcji eTwinning. Włączenie szkoły w akcję eTwinning oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń ze szkołami w różnych krajach Europy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4D
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1. Udział w kursie z języka niemieckiego. Uczęszczanie na kurs języka niemieckiego w celu udoskonalenia umiejętności i posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Stała współpraca z rodzicami oraz pedagogiem szkoły. Indywidualne konsultacje z rodzicami. Stały kontakt telefoniczny. Wspólne spotkania ucznia, rodzica i pedagoga szkolnego. Ustalanie i zastosowanie środków zaradczych. Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.

2. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności
diagnozowania i rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.