X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25470
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Mgr Anna Andrychowska Radom, 10.09.2014

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE:

1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa Placówki:
3. Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
4. Posiadane kwalifikacje:

II. STAŻ:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
3. Opiekun stażu:
4. Dyrektor placówki:

III. CELE STAŻU:

1. CEL GŁÓWNY:

uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

2. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w danym półroczu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w danym półroczu,
oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie).
Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.

IV. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r. nr 235, poz.1543)

5. V. PLAN DZIAŁANIA:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 01-12-2004 r. ze zmianami)

DZIALANIA
I

ZADANIA NAUCZYCIELA

FORMY

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

SPODZIEWANE

EFEKTY

DOWODY

REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą osiągania
awansu zawodowego.
Analiza przepisów dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli:
-rozporządzenie MEN
-Ustawa o Systemie Oświaty
-Karta Nauczyciela.

09. 2014 r.
Postępowanie zgodne
z aktualnie
obowiązującymi
przepisami prawa w
trakcie realizacji awansu
zawodowego.
Poprawnie sporządzony Plan Rozwoju Zawodowego.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
Rozmowa na temat procedur związanych z awansem zawodowym:
- określenie formy współpracy
- opracowanie kontraktu
i planu współpracy;
- konsultacje, analiza, ewaluacja.
09. 2014 r. i cały okres stażu.
Podpisany kontrakt.
Opracowanie zasad współpracy.
Poznanie organizacji
oraz zasad funkcjonowania organów
przedszkola.
Udział w Radach pedagogicznych.

Współpraca z Radą Rodziców.
Według planu
Rad
Pedagogicznych.

Cały okres stażu.
Aktywny udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Prawidłowo przebiegająca współpraca z Radą Rodziców.
Lista obecności.

Zapoznanie się
z dokumentami
regulującymi pracę
przedszkola.
Analiza:

Uchwały Rady Miasta dotycząca zasad organizacji
i funkcjonowania przedszkoli samorządowych

Statutu Przedszkola.

Kryterium oceny pracy nauczyciela, przyznawania dodatku motywacyjnego, nagrody dyrektora.

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp..

Rocznego planu pracy przedszkola.

Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Planu Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Programów obowiązujących
w placówce.

Koncepcji pracy przedszkola.

Regulaminu Rady Rodziców.
Regulaminu Rady Pedagogicznej.

Regulaminu wycieczek.

Procedury przyprowadzania
i odbierania dzieci
z przedszkola.

Poznanie aktualnych przepisów
dotyczących systemu oświaty.

09.2014 r. oraz
cały okres stażu.
Poznanie specyfiki pracy
w przedszkolu.
Stosowanie zdobytej
wiedzy w codziennej
pracy własnej podporządkowanej
zasadom
funkcjonowania
i organizacji przedszkola.
Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz
sposobem prowadzenia
dokumentacji przedszkolnej:
dziennik zajęć, arkusze
diagnozy itp.
Dokonywanie samodzielnych
wpisów w dziennikach zajęć.

Przygotowywanie scenariuszy
zajęć dydaktycznych.

Opracowywanie planów
miesięcznych.

Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci i innych wymaganych
dokumentów.

Zapoznanie się z ramowym
rozkładem dnia w przedszkolu, ze sposobami organizowania zastępstw, zasadami
współpracy dyrektora
z pracownikami przedszkola.

09.2014 r. oraz
cały okres stażu.
Prawidłowe prowadzenie
dokumentacji
przedszkolnej.
Wpisy w dziennikach
zajęć.

Arkusze diagnostyczne.

Wydruki planów
miesięcznych.

Scenariusze
z przeprowadzonych zajęć.

Notatki własne.
Zapoznanie się z
podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy
w przedszkolu, a także
z zasadami bezpieczeństwa
i higienicznych warunków
nauki.
Udział w szkoleniu BHP
i p/poż.

Analiza obowiązujących aktów
prawnych.
08, 09.2014 r.
Stosowanie zdobytej
wiedzy w pracy własnej zachowanie
bezpieczeństwa i higieny
pracy i nauki w
przedszkolu.
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
BHP.

Notatki własne.
Uczestnictwo w
wewnątrzszprzedszkolnych formach
doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
Udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.

Udział w WDN.

Współpraca z innymi
nauczycielami.
Cały okres
stażu.
Wzbogacanie wiedzy
z zakresu edukacji
i wychowania.
Zaświadczenia.

Notatki własne.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji,zaświadczeń, scenariuszy itp.
Cały okres
stażu.
Prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze zajęć).

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)

DZIALANIA
I
ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY

REALIZACJI
TERMIN

REALIZACJI
SPODZIEWANE

EFEKTY
DOWODY

REALIZACJI
Poznanie konstruowania
planów pracy.
Zapoznanie się z podstawą
programową
wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik
do Rozporządzenia MEN
z 23 grudnia 2008 r.).

Opracowywanie planów
miesięcznych
z wykorzystaniem
podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o program
wychowawczy Beaty Gawrońskiej, Emilii Raczek „Tropiciele. Czterolatek” (WSiP)
z uwzględnieniem
rocznego planu pracy
przedszkola, programów autorskich tj. „Maluchy
i starszaki to bezpieczne przedszkolaki” oraz „Będę przedszkolakiem”.
Cały okres
stażu.
Prawidłowo opracowane
plany pracy.
Plany pracy zatwierdzone
do realizacji.
Zapoznanie się z zasadami pisania scenariuszy zajęć.
Pisanie scenariuszy zajęć
i konsultowanie ich
z opiekunem stażu.
Cały okres
stażu.
Prawidłowo
przygotowane
scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.
Doskonalenie własnego
warsztatu pracy oraz metod
pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Analiza przewodników
metodycznych, rocznego planu pracy, programów nauczania oraz podstawy programowej.

Udział w Radach Pedagogicznych,
w pracach zespołów nauczania
i diagnozy.

Projektowanie i wykonanie
pomocy dydaktycznych,
ilustracji, mat tematycznych,
dekoracja sali, korytarza.

Korzystanie z literatury
o tematyce związanej
z wychowaniem i rozwojem
dziecka.

Korzystanie z internetu.
Cały okres
stażu.
Wzbogacenie warsztatu
pracy.

Poszerzenie wiedzy
z zakresu konstruowania
prawidłowych
scenariuszy zajęć.

Umiejętność właściwego
wykorzystania form,
metod i środków pracy
pedagogicznej.

Zaświadczenia.

Potwierdzenie
przez opiekuna stażu.

Notatki własne.

Zdjęcia, pomoce
dydaktyczne (liczmany,
ilustracje itp.).

Prowadzenie zajęć
w obecności
opiekuna stażu lub dyrektora
przedszkola, w wymiarze
co najmniej 1 zajęcia
w miesiącu
oraz omówienia ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały
przeprowadzone.
Opracowywanie scenariuszy
zajęć.

Bezpośrednie prowadzenie zajęć.

Omówienie przeprowadzonych
zajęć z nauczycielem
obserwatorem.
Cały okres
stażu.
Prawidłowo
przygotowane
scenariusze zajęć
z właściwym
wykorzystaniem
odpowiednich form
i metod nauczania.

Analiza uwag
nauczyciela
obserwującego zajęcia
i wyciągnięcie z nich
wniosków.
Scenariusze zajęć,
potwierdzenie przez opiekuna stażu.
Obserwacje zajęć
przeprowadzonych przez
opiekuna stażu lub innego
nauczyciela
Omówienie obserwowanych
zajęć z nauczycielem
prowadzącym obserwowane
zajęcia.
Cały okres
stażu.
Wzbogacenie wiedzy
w zakresie metodyki zajęć
dydaktycznych.
Notatki własne.
Udział w formach doskonalenia
zawodowego
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych,
szkoleniach, warsztatach.
Cały okres
stażu.
Poszerzenie wiedzy
i wzbogacenie warsztatu pracy.
Zaświadczenia,dyplomy certyfikaty,
notatki własne.
Wykorzystanie technologii
informacyjnej
oraz
multimedialnej techniki pracy.
Wykorzystanie programów
komputerowych
do przygotowania miesięcznych
planów pracy, pisania scenariuszy
oraz do przygotowywania zajęć dydaktycznych.

Korzystanie z internetu
w celu
studiowania lektury przedmiotu,
a także w celu komunikowania
się z dyrektorem przedszkola oraz z innymi nauczycielami.

Publikacja w internecie Planu
Rozwoju Zawodowego.

Korzystanie z portali
dydaktycznych.

Korzystanie z multimediów
podczas zajęć dydaktycznych.
09.2014 r. oraz cały okres
stażu.
Łatwiejsze
i sprawniejsze
opracowanie planów
pracy i scenariuszy zajęć-zapisy planów miesięcznych w wersji elektronicznej-
redagowanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń podziękowań, informacje
dla rodziców oraz tworzenie kart pracy.

Łatwy i szybki dostęp
do wiedzy.

Doskonalszy przekaz wiedzy, wykorzystanie
multimediów, jako
środków dydaktycznych.
Scenariusze zajęć.

Wykaz przeczytanych
publikacji zamieszczonych
na stronach internetu
(strony internetowe).

Zaświadczenie o publikacji.
Samodzielne studiowanie
literatury i prasy w zakresie
metod nauczania oraz w celu
poszukiwania nowych
rozwiązań w pracy
pedagogicznej.

Studiowanie czasopism
pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
Cały okres
stażu.
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności z zakresu
efektywnego nauczania
i zastosowania
prawidłowych metod
edukacyjno-wychowawczych.
Bibliografia oraz źródła.

Dzielenie się wiedzą z innymi
nauczycielami.
Udostępnianie scenariuszy zajęć,
ciekawej literatury oraz
interesujących publikacji.
Cały okres
stażu.
Wzbogacenie warsztatu
pracy.
Nawiązanie współpracy
z innymi nauczycielami.
Potwierdzenie opiekuna
stażu i innych nauczycieli

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§6 ust.2 pkt. 3)

DZIALANIA
I
ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY

REALIZACJI
TERMIN

REALIZACJI
SPODZIEWANE

EFEKTY
DOWODY

REALIZACJI
Zapoznanie się
z programem
wychowawczym przedszkola.

Analiza programu
wychowawczeg.
09.2014 r.
Zdobycie i utrwalenie
wiedzy dotyczącej
programów
wychowawczych.

Praca zgodna z
programem
wychowawczym przedszkola.
Notatki własne.
Współpraca z rodzicami
Współprowadzenie zebrań
z rodzicami wraz z opiekunem
stażu.
Rozmowy indywidualne
z rodzicami,
Przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Angażowanie rodziców
w przygotowanie uroczystości
grupowych.
Zachęcanie rodziców
do brania udziału
w konkursach przedszkolnych.
Według
ustalonego
terminarza.

Raz w roku.

Cały okres
stażu.

Uzyskanie wiedzy
o środowisku dziecka
w stopniu umożliwiającym
pracę z dzieckiem.
Plany i protokoły z zebrań.

Notatki z rozmów
indywidualnych.

Scenariusz zajęć
i potwierdzenie opiekuna
stażu.

Gromadzenie informacji
o indywidualnych potrzebach
wychowawczych dzieci,
w tym również
przez obserwację
oraz
gromadzenie i pogłębianie
wiedzy w zakresie zaspokajania
tychże potrzeb.
Obserwacja dziecka
i rozmowy z nim.

Studiowanie literatury
psychologiczno- pedagogicznej.

Współpraca z nauczycielami
bogatszymi w doświadczenie.

Poszerzanie wiedzy
w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych
przez studiowanie fachowej literatury.
Cały okres
stażu.

Prowadzenie arkuszy
obserwacji dzieci.
Notatki własne.

Wykaz literatury
i publikacji.

Arkusze obserwacji dzieci.
* Realizacja planu rocznego
oraz innych planów obowiązujących
w przedszkolu poprzez
realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.

* Uczestnictwo w życiu przedszkola.

* Współpraca
ze środowiskiem lokalnym.

Współudział w organizacji:
*Akcji „Sprzątanie świata”,
*Wycieczki do miejsc Pamięci Narodowej:
– Cmentarz Firlej.
*Mikołaja.
*Dnia Babci i Dziadka.
*Zabawy karnawałowej.
*Dnia Wiosny.
*Światowego Dnia Ziemi.
*„Dnia Rodziny”.
*Uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Współpraca przy wystroju korytarza na parterze
w przedszkolu.

Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków. - prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych.
Współudział w przygotowaniach dzieci
do konkursów zewnątrz przedszkolnych.
Cały okres
stażu.

09.2014 r.

11.2014 r.

12.2014 r.
01.2015 r.

02.2014 r.

03.2015 r.
04.2015 r.

06.2015 r.
06.2015 r.
Prawidłowa współpraca
z innymi nauczycielami
w przedszkolu, a także
innymi pracownikami.

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Właściwa realizacja
powierzonych zadań
i obowiązków.

Stosowanie metod twórczych w codziennej pracy.

Udział dzieci
w konkursach: plastycznych, muzycznych,recytatorskich.
Potwierdzenia
opiekuna stażu, scenariusze
imprez i uroczystości.

Dyplomy, zaświadczenia.

Propagowanie zasad zdrowego
stylu życia, prawidłowej
postawy wobec siebie
i innych
ludzi oraz kultury osobistej.
Pogadanki z dziećmi,
wykorzystanie zabaw
edukacyjnych.
Cały okres
stażu.
Pogłębienie wiedzy w
zakresie pozytywnego
wpływu na proces
wychowawczy.
Codzienna praca z dziećmi.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

DZIALANIA
I
ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY

REALIZACJI
TERMIN

REALIZACJI
SPODZIEWANE

EFEKTY
DOWODY

REALIZACJI
Omawianie zajęć
prowadzonych przez opiekuna
stażu.
Konstruktywne omówienie zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu.
Cały okres
stażu/raz w miesiącu.
Nabywanie umiejętności
prawidłowego
prowadzenia zajęć.
Protokoły prohospitacyjne, scenariusze zajęć obserwowanych, notatki własne .
Omawianie zajęć
prowadzonych
w obecności
opiekuna stażu
lub dyrektora.
Omówienie prowadzonych zajęć
z opiekunem stażu
i/ lub dyrektorem.
Cały okres
stażu/raz w miesiącu.
Nabywanie umiejętności
prawidłowego
prowadzenia zajęć.
Wnioski,notatki własne,samooceny,refleksje opiekuna stażu, notatki własne.
Poznanie zasad omawiania
prowadzonych
i obserwowanych zajęć.
Analiza wniosków
i wskazówek
do dalszej pracy nauczyciela
stażysty.
Cały okres
stażu.
Nabywanie umiejętności
prawidłowego
prowadzenia zajęć.
Notatki własne.
Określenie drogi rozwoju .
Zbieranie informacji zwrotnej o skuteczności oddziaływania wychowawczo – dydaktycznego.

Analizowanie własnych działań poprzez zastosowanie różnych technik ewaluacyjnych
w pracy z dziećmi: buzie
z nastrojami, kolorowe kółeczka itp.

Kwartalne określanie mocnych i słabych stron
w swojej pracy,

Pozyskiwanie od rodziców informacji zwrotnych.

Opinia Rady Rodziców
po zakończeniu stażu.

Dokonywanie samooceny własnych działań.
Cały okres stażu.

05.2015 r.
Pogłębione rozumienie własnej roli zawodowej.

Kreatywne, otwarte nastawienie do zawodu nauczyciela.

Analizowanie własnych działań, autorefleksja.
Notatki własne.

Arkusz samooceny.

Ankieta, rozmowy indywidualne.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowała: mgr Anna Andrychowska

Zatwierdzam

........................................ ........................................ ........................................
(podpis opiekuna stażu) (podpis stażysty) (data, podpis Dyrektora Placówki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.