X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25468
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko: Agata Szaleniec

Miejsce pracy:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Miechowie

Stanowisko: Nauczyciel terapeuta

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014

Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Opiekun stażu: mgr

Posiadane kwalifikacje:

• Studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność – Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna
• Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w trakcie)

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

II. Kierunki rozwoju w okresie stażu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem placówki;
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce;
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż;
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywał staż;
3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

III. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego — nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
2) Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówce.
3) Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4) Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji.
5) Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć.
6) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrekcji.
7) Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia.

POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI (§ 6,UST.1,PKT 1 )

1.Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela, tj. ustawy, rozporządzenia (Wrzesień 2014r)

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu. Rozmowa z opiekunem stażu – omówienie zasad współpracy (Wrzesień 2014r)

3.Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania placówki
Zapoznanie się z pracą sekretariatu, księgowości, administracji i obsługi. Zapoznanie i analiza regulaminu placówki (Wrzesień 2014r)

4.Poznanie organów kolegialnych
Przedstawienie przez opiekuna stażu organów kolegialnych placówki oraz ich zadań
- dyrektor
- rada programowa (Wrzesień 2014r)

5.Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w placówce
Analiza dokumentów:
• Statutu PSOUU
• Statutu Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego,
• Planu Pracy Ośrodka
(z uwzględnieniem priorytetów na rok 2014/2015, (Wrzesień 2014r)

6.Zapoznanie się z zadaniami nauczyciela
terapeuty oraz zadaniami dodatkowymi
Analiza zadań wynikających z obowiązków nauczyciela terapeuty oraz
- prowadzenie terapii pedagogicznej (Cały rok)

7.Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela terapeutę
Zapoznanie się ze:
• sposobem prowadzenia dziennika nauczyciela terapeuty;
• sposobem prowadzenia obserwacji postępów u dzieci
• sposobem pisania programów edukacyjnych
(Cały rok)

8.Poznanie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Lektura obowiązujących aktów prawnych
(Wrzesień 2014r)

UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU (§ 6,UST.1,PKT 2)

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych zajęć. Opracowywanie zakresu obserwowanych zajęć (Wrzesień 2014r)

2.Obserwowanie zajęć edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjnych i specjalistycznych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych
nauczycieli – terapeutów (Raz w miesiącu)


PROWADZENIE ZAJĘĆ W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU
(§ 6, UST. 1, PKT 3)

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych (Cały okres stażu)

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem
(Raz w miesiącu )

3.Omówienie obserwowanych zajęć- analiza i ewaluacja
Spotkania z opiekunem stażu – konsultowanie podejmowanych działań metodycznych, wychowawczych (Raz w miesiącu)

UCZESTNICZENIE W FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (§6,UST.1,PKT 4)

1.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz placówki, poza placówką oraz w samo-dokształcaniu
Uczestnictwo w posiedzeniach rady programowej zespołu terapeutycznego.
Współpraca i konsultowanie się z innymi terapeutami, specjalistami.
Lektura literatury fachowej, czasopism pedagogicznych , logopedycznych i psychologicznych oraz pedagogicznych stron internetowych w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków
Aktywny udział we wszystkich dostępnych formach dokształcania
( kursy metodyczne, szkolenia, seminaria, warsztaty)
(Przez cały okres stażu)

2.Rozszerzenie społecznej działalności szkolnej i pozaszkolnej
Organizowanie imprez okolicznościowych
Według harmonogramu imprez szkolnych

3.Samodzielne prowadzenie dokumentacji
Opracowanie diagnoz pedagogicznych dla wszystkich uczniów objętych terapią
Opracowanie programów terapii pedagogicznej dla wszystkich uczniów objętych terapią.
Prowadzenie dziennika zajęć
(Przez cały rok )

4.Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
Publikacja planu zawodowego w Internecie – portale internetowe (Październik/ Listopad 2014r)

5.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Tworzenie dokumentacji przy pomocy komputera
Przygotowywanie z pomocą komputera materiałów do zajęć
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
(Cały okres stażu)

POZNAWANIE ŚRODOWISKA UCZNIÓW ORAZ ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI (§ 6,UST 2 PKT 3)

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
Opracowanie celów i zadań dotyczących rozwijania różnych form współpracy z rodzicami
(Październik 2014)

2.Poznanie środowiska rodzinnego ucznia
Współpraca z rodzicami
- analiza dokumentacji pracownika socjalnego
- informowanie rodziców o przebiegu terapii ich dzieci
- instruktaż

3.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów
Lektura pedagogiczna, psychologiczna (Cały okres stażu)

Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.